| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 203/XIX/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mykanów

Na podstawie art. 5a ust.2  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Mykanów zwanymi dalej „konsultacjami” w przypadkach przewidzianych  ustawami oraz innych sprawach ważnych  dla Gminy Mykanów zwaną dalej „gmina” .

2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie gminy.

3. Konsultacje mogą mieć charakter :

1) gminny – jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców gminy,

2) lokalny – jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części gminy a szczególności mieszkańców jednego sołectwa.

§ 2. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie :

1) otwartych spotkań z mieszkańcami wsi,

2) ankiet ,

3) umieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej gminy oraz w biuletynie informacji publicznej .

§ 3. 1. Wójt Gminy może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić :

1) radni gminy w liczbie co najmniej 5,

2) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 200 osób  posiadających pełną zdolności do czynności prawnych  jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców gminy.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać :

1) przedmiot przeprowadzenia konsultacji,

2) zakres konsultacji,

3) formę przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie  przeprowadzenia konsultacji .

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji  ich sposobie oraz formie  decyduje wójt w drodze zarządzenia .

2. Zarządzenie w sprawie  konsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) obszar, na którym przeprowadzane będą konsultacje,

4) formę przeprowadzenia konsultacji ,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji .

§ 5. Okres konsultacji wynosi co najmniej 7 dni.

§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wynik nie jest wiążący dla organu podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej  konsultacjami .

§ 7. 1. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia w ciągu 14 dni  od ich zakończenia.

2. Wyniki konsultacji umieszcza się na :

1) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

2) stronie BIP w zakładce „ konsultacje”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów

§ 9. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mykanów


Julian Stącel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »