| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.204.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust.1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

Rada Gminy Panki  uchwala :

§ 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) metal,

4) tworzywa sztuczne,

5) szkło,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte opony,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlano-remontowe pochodzące z prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

§ 2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

1. Odpady komunalne niesegregowane odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą częstotliwością; co najmniej 1 raz w miesiącu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej co najmniej 1 raz w tygodniu.

2. Odpady opakowaniowe zebrane selektywnie co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą częstotliwością: co najmniej 1 raz w miesiącu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej -  co najmniej 1 raz w tygodniu.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty  sprzęt elektroniczny i elektryczny w systemie objazdowym, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

5. Odpady z remontów nie później niż w ciągu miesiąca od momentu zapełnienia kontenera lub zakończenia prac remontowych.

§ 3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego,  metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Panki. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »