| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów oraz pełniącym inne funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41,42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala :

§ 1. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust.3 ustawy Karta nauczyciela, w zależności od wielkości i typu szkoły lub przedszkola wg poniższej tabeli:


Lp .


Stanowisko kierownicze

Rozmiar obniżki w stosunku do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

1.

Dyrektor szkoły/zespołu/liczącej:
a) 5-6  oddziałów
b) 7-8  oddziałów
c) 9-16 oddziałów i więcej


8/18
10/18
13/18

2.

Wicedyrektor szkoły/zespołu/ liczącej
a) 7-8  oddziałów
b) 9-16 oddziałów i więcej


6/18
9/18

3.

Dyrektor przedszkola liczącego
a) 2 oddziały
b) 3 oddziały
c) 4-5 oddziałów
d) 6 i więcej oddziałów


10/22
12/22
14/22
16/22

4.

Wicedyrektor przedszkola liczącego :
a) 4-5 oddziałów
b) 6 i więcej oddziałów


10/22
12/22

5.

Kierownik szkolenia praktycznego
a) do 300 uczniów objętych praktyczną nauką zawodu
b) powyżej 300 uczniów objętych praktyczną nauką zawodu


5/18

7/18

2. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć odnosi się także do nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.

§ 2. Za zgodą organu prowadzącego nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły/zespołu lub przedszkola mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach : pedagoga, psychologa i logopedy oraz innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne, w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 oblicza się poprzez zsumowanie liczby godzin realizowanych w różnych wymiarach i podzielenie przez wymiar etatu wynikający z sumy etatów łączonych różnych wymiarów pensum, a następnie zaokrąglenie do  pełnych godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej godziny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Tracą moc uchwały:

1) Nr XI/63/99 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 10 września 1999r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły znajdującej się na terenie gminy Chełm Śląski,

2) Nr XXVI/145/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych , psychologów , logopedów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »