| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie miasta Imielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. Nr 45, poz. 235)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, które:

1) prowadzą na terenie miasta Imielin klub dziecięcy,

2) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

3) złożą wniosek o udzielenie dotacji celowej w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji celowej.

§ 2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę klubu dziecięcego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach danych wymienionych w punktach 1-5 niniejszego paragrafu.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie sprawowania opieki nad dzieckiem do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

2. Dotacji celowej udziela się na dziecko stale zamieszkujące w mieście Imielin.

3. Dotacji udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 opieki nad dzieckiem w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.

§ 4. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze miasta Imielin w kwocie 7,00 zł ( słownie: siedem złotych 00/100 groszy) dziennie na każde dziecko objęte opieką.

2. Dotacja będzie udzielana za każdy dzień roboczy obecności dziecka w klubie dziecięcym.

§ 5. 1. Do dotacji udzielanej  na 2013 rok nie stosuje się terminu składania wniosków, o którym mowa w § 1 ust. 3.

2. Warunkiem uzyskania dotacji celowej na 2013 rok jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji celowej będzie określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy podmiotem prowadzącym klub dziecięcy a miastem Imielin.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »