| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie miasta Imielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. Nr 45, poz. 235)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, które:

1) prowadzą na terenie miasta Imielin klub dziecięcy,

2) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

3) złożą wniosek o udzielenie dotacji celowej w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji celowej.

§ 2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę klubu dziecięcego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach danych wymienionych w punktach 1-5 niniejszego paragrafu.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie sprawowania opieki nad dzieckiem do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

2. Dotacji celowej udziela się na dziecko stale zamieszkujące w mieście Imielin.

3. Dotacji udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 opieki nad dzieckiem w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.

§ 4. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze miasta Imielin w kwocie 7,00 zł ( słownie: siedem złotych 00/100 groszy) dziennie na każde dziecko objęte opieką.

2. Dotacja będzie udzielana za każdy dzień roboczy obecności dziecka w klubie dziecięcym.

§ 5. 1. Do dotacji udzielanej  na 2013 rok nie stosuje się terminu składania wniosków, o którym mowa w § 1 ust. 3.

2. Warunkiem uzyskania dotacji celowej na 2013 rok jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji celowej będzie określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy podmiotem prowadzącym klub dziecięcy a miastem Imielin.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »