| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zwiększenia powierzchni użytku ekologicznego "Torfowisko w Kotach"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 r. z   późn. zm.) w   związku z   art. 44 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (tj. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z   2009 r. z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z   2011 r. z   późn. zm.), Rada Gminy Krupski Młyn u   c h w   a l a  

§   1.   Rozszerza się użytek ekologiczny „Torfowisko w   Kotach” położony w   Potępie Gmina Krupski Młyn o   powierzchnię 13,8600 ha. Łączna powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 24,7900 ha.  

§   2.   Celem ochrony użytku ekologicznego „Torfowisko w   Kotach” jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i   krajobrazowych torfowisk i   podmokłych łąk wraz z   fragmentami borów bagiennych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i   ustępujących gatunków roślin oraz miejsc lęgowych ptaków.  

§   3.   W skład użytku ekologicznego wchodzi obszar oznaczony w   Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Brynek na lata 2012 – 2021 jako wydzielenia Nr 67d, 67h, 66f, 66b obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące część działki Nr 44/2 oraz 45/2 położone w   Potępie Gmina Krupski Młyn stanowiące własność Skarbu Państwa we władaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek, zgodnie z   załącznikami graficznymi nr 1   i 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Na terenie użytku ekologicznego, o   którym mowa w   § 1, wprowadza się następujące zakazy:  

1.   niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru,  

2.   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  
z wyjątkiem prac związanych z   zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3.   uszkadzania i   zanieczyszczania gleby,  

4.   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,  

5.   likwidowania, zasypywania i   przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno – błotnych,  

6.   wylewania gnojowicy, z   wyjątkiem nawożenia użytkowanych gatunków rolnych,  

7.   zmiany sposobu użytkowania ziemi,  

8.   wydobywania do celów gospodarczych skał, w   tym torfu, oraz skamieniałości, w   tym kopalnych szczątków roślin i   zwierząt, a   także minerałów,  

9.   umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i   złożonej ikry, z   wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z   racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i   łowiecką,  

10.   zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i   grzybów.  

§   5.   Na terenie użytku ekologicznego „Torfowisko w   Kotach” prowadzona jest gospodarka leśna zgodnie z   zatwierdzonym i   obowiązującym planem urządzania lasu.  

§   6.   Nadzór nad obiektem pełni Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  


§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/194/13    
Rady Gminy Krupski Młyn    
z dnia 29 stycznia 2013 r.  
 

Załącznik Nr 1   do uchwały XXVII/194/13 Rady Gminy Krupski Młyn z   29 stycznia 2013 roku  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVII/194/13    
Rady Gminy Krupski Młyn    
z dnia 29 stycznia 2013 r.  
 

Załącznik Nr 2   do uchwały Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Krupski Młyn z   29 stycznia 2013 roku  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »