| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zwiększenia powierzchni użytku ekologicznego "Torfowisko w Kotach"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 r. z   późn. zm.) w   związku z   art. 44 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (tj. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z   2009 r. z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z   2011 r. z   późn. zm.), Rada Gminy Krupski Młyn u   c h w   a l a  

§   1.   Rozszerza się użytek ekologiczny „Torfowisko w   Kotach” położony w   Potępie Gmina Krupski Młyn o   powierzchnię 13,8600 ha. Łączna powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 24,7900 ha.  

§   2.   Celem ochrony użytku ekologicznego „Torfowisko w   Kotach” jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i   krajobrazowych torfowisk i   podmokłych łąk wraz z   fragmentami borów bagiennych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i   ustępujących gatunków roślin oraz miejsc lęgowych ptaków.  

§   3.   W skład użytku ekologicznego wchodzi obszar oznaczony w   Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Brynek na lata 2012 – 2021 jako wydzielenia Nr 67d, 67h, 66f, 66b obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące część działki Nr 44/2 oraz 45/2 położone w   Potępie Gmina Krupski Młyn stanowiące własność Skarbu Państwa we władaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek, zgodnie z   załącznikami graficznymi nr 1   i 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Na terenie użytku ekologicznego, o   którym mowa w   § 1, wprowadza się następujące zakazy:  

1.   niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru,  

2.   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  
z wyjątkiem prac związanych z   zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3.   uszkadzania i   zanieczyszczania gleby,  

4.   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,  

5.   likwidowania, zasypywania i   przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno – błotnych,  

6.   wylewania gnojowicy, z   wyjątkiem nawożenia użytkowanych gatunków rolnych,  

7.   zmiany sposobu użytkowania ziemi,  

8.   wydobywania do celów gospodarczych skał, w   tym torfu, oraz skamieniałości, w   tym kopalnych szczątków roślin i   zwierząt, a   także minerałów,  

9.   umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i   złożonej ikry, z   wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z   racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i   łowiecką,  

10.   zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i   grzybów.  

§   5.   Na terenie użytku ekologicznego „Torfowisko w   Kotach” prowadzona jest gospodarka leśna zgodnie z   zatwierdzonym i   obowiązującym planem urządzania lasu.  

§   6.   Nadzór nad obiektem pełni Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  


§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/194/13    
Rady Gminy Krupski Młyn    
z dnia 29 stycznia 2013 r.  
 

Załącznik Nr 1   do uchwały XXVII/194/13 Rady Gminy Krupski Młyn z   29 stycznia 2013 roku  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVII/194/13    
Rady Gminy Krupski Młyn    
z dnia 29 stycznia 2013 r.  
 

Załącznik Nr 2   do uchwały Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Krupski Młyn z   29 stycznia 2013 roku  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »