| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/287/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiana nr 66

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust.1, art. 20 ust.1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647)w związku z Uchwałą XLVI/610/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr z dnia 7 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych

Rada Miejska w Łaziskach Górnych stwierdza zgodność projektu „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiana nr 66” ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r., (z późniejszymi zmianami)
i uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiana nr 66

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest:

1) teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oznaczony symbolem PU ;

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów;

4) Rozdział 4 Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) Rozdział 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

7) Rozdział 7 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

8) Rozdział 8 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) Rozdział 9 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) Rozdział 10 Ustalenia końcowe;

§ 3. Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 – Rysunek zmiany planu (teren nr 66) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) symbol identyfikujący przeznaczenie terenu,

2) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych;

3) Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. Na Rysunku zmiany planu umieszczono również oznaczenia dodatkowe – informacje zmiany planu obejmujące: treść mapy zasadniczej, napowietrzne linie elektroenergetyczne 20kV i 220kV, granica strefy kontrolowanej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, rejon płytkiej eksploatacji górniczej, granica i numer działki ewidencyjnej, granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, ustalenia obowiązującego planu.

§ 5. Ustalenia zmiany planu, o których mowa w §2 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmiany planu na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.

§ 6. 1. W obszarze objętym zmianą planu nie występują przesłanki do określenia wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2. W obszarze objętym zmianą planu nie występują potrzeby określenia granic:

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kV oraz ich stref ochronnych;

5) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

6) terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

7) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych;

8) pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

9) terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.

§ 7. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) zmianie planu miejscowego - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunek zmiany planu miejscowego, o którym mowa w §3;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar w granicach opracowania niniejszej zmiany planu;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym lub literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, stanowiący uzupełnienie przeważającego przeznaczenia podstawowego;

6) zabudowie usługowej użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym i drogowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

7) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2;

8) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego zmianą planu w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zabudowy wyznaczoną na rysunku zmiany planu, której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. Ustala się na obszarze objętym zmianą planu możliwość zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów na zasadach ustalonych w zmianie planu.

2. W obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych zapewniających dojazd dla obsługi terenu w obszarze objętym zmianą planu;

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób nie ograniczający realizacji przeznaczenia podstawowego zmiany planu.

3. W obszarze objętym zmianą planu, zakazuje się:

1) lokalizacji stacji paliw;

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem obiektów i urzadzeń przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy.

4. Na obszarze objętym zmianą planu nakazuje się uwzględnienie uwarunkowań geologiczno – górniczych określonych w §13.

5. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

6. W obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące zasady umieszczania reklam na obiektach budowlanych:

1) na budynkach reklamy mogą być montowane tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych (np. gzymsów, płycin, naczółków, balkonów), a ich wielkość powinna być dostosowana do skali obiektów i do podziałów architektonicznych;

2) reklamy na dachach budynków tylko w formie fryzu z liter lub innych znaków graficznych, nie deformującego zewnętrznej bryły budynku;

3) zakazuje się lokalizowania reklam wielkoformatowych i wolnostojących oraz budowli służących reklamie.

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 9. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczonym symbolem identyfikującym przeznaczenie terenu.

§ 10. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem PU i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) obiekty małej architektury;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) drogi wewnętrzne, place manewrowe;

4) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenu PU .

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – min.25% powierzchni działki budowlanej;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 20% do 40%;

3) wysokość zabudowy obiektów produkcyjnych, składów, magazynów - do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 15,0 m, w uzasadnionym przypadku wynikającym z technologii lub funkcji obiektów zwiększenie wysokości do 30,0 m na części budynku;

4) wysokość zabudowy usługowej – do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 15,0 m;

5) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m;

6) wysokość garażu - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 6 m;

7) dachy wielospadowe o nachyleniu do 45° lub dachy płaskie;

8) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenu PU zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

9) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §16 ust.3.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska

§ 11. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) stosowanie systemów grzewczych, opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, a w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci cieplnej - obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej;

2) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni większej niż 0,1ha w odpowiednich urządzeniach;

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

4) zakaz prowadzenie działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 12. 1. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy postępować zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 13. 1. Obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach obszaru i terenu górniczego „Łaziska II”, ustanowionego do eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.

2. Teren objęty zmianą planu położony jest na obszarze, w którym prowadzona była płytka eksploatacja górnicza.

3. Ustala się dla zabudowy i zagospodarowania obszaru objętego zmianą planu nakaz uwzględnienia aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno - górniczych, dotyczących potencjalnych i prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, stosowanie zabezpieczeń budynków zgodnie z przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego i Prawa Geologiczno – Górniczego.

§ 14. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują:

1) obszary osuwania się mas ziemnych;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

3) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych;

4) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej;

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem PU ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki minimum 1000m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego minimum 20,0m;

2) szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych zgodnie z potrzebami technologicznymi ale nie mniej niż 5,0 m;

3) granice wydzielanej działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej;

4) dopuszcza się kąty nachylenia granic nowo wydzielonych działek wynikające z potrzeb technologicznych.

2. Dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w ustaleniach szczegółowych ust. 1 w celu:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) powiększenia przyległej działki;

3) regulacji granic działki;

4) wyznaczenia dróg wewnętrznych.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16. 1. W obszarze objętym zmianą planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń zmiany planu.

2. Ustala się system obsługi komunikacyjnej obszaru objętego zmianą planu z istniejących i projektowanych dróg w ramach komunikacji drogowej lokalnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

3. W obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych – min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług oraz 1 miejsce na 4 zatrudnionych.

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia, zmiany trasy oraz przebudowę, rozbudowę i remont w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.

§ 18. 1. Dla obszaru objętego zmianą planu ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta,

2) odprowadzenie ścieków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej miasta,

3) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej miasta,

4) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej,

5) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą,

6) zaopatrzenie w gaz z rozbudowywanej sieci gazowej miejskiej,

7) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez

a) rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o nowe stacje transformatorowe i linie zasilające;

b) prowadzenie nowych linii zasilających średniego i niskiego napięcia w sposób nie ograniczający możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu.

c) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych – linii napowietrznych 220kV oraz 20kV.

2. Do czasu realizacji systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza się:

1) gromadzenie nieczystości bytowych w szczelnych zbiornikach z zapewnieniem możliwości wywozu,

2) realizację lokalnych systemów odprowadzania ścieków deszczowych i roztopowych.

§ 19. Dla obszaru objętego zmianą planu ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem porządku i czystości w gminie oraz przepisami ustawy o odpadach.

§ 20. 1. Dla obszaru objętego zmianą planu ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w ust.1 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.

3. Eksploatacja instalacji lub urządzenia wymienionego w ust. 1 i 2 nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

4. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w ust. 1 i 2 do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

Rozdział 9.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 21. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu oznaczonego symbolem PU w wysokości 30%, słownie: trzydzieści procent.

Rozdział 10.
Ustalenia końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 1 stycznia 2001 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/287/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiana nr 66

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami, w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych ustala:

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 8 czerwca 2012r. do dnia 6 lipca 2012r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 20 lipca 2012r. nie wniesiono żadnych uwag do przedmiotowej zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku uwag do powyższego projektu zmiany planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/287/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami, w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) Rada Miejska w Łaziskach Górnych postanawia, co następuje:

Ze względu na to, że „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiana nr 66” nie przewiduje nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Uzasadnienie

Projekt „zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. (DUWŚ nr 3 poz. 126 z 2002 r.) opracowany został zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/485/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009r., Uchwałą nr XXXV/466/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r.oraz Uchwałą nr XLVI/610/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 7 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych.

Procedura formalno – prawna została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647).

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał opinie i uzgodnienia zgodniez art. 17 pkt.6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna na posiedzeniu w dniu 29.11.2011r., po zapoznaniu się z projektem zmian miejscowego planu i przeprowadzonej dyskusji zaopiniowała projekt pozytywnie wnosząc uwagi, które zostały uwzględnione (opinia GKUA w Łaziskach Górnych z dnia 12.12.2011r.).

Zgodnie z obowiązującym trybem formalno-prawnym, po przeprowadzeniu uzgodnień, projekt planu wrazz prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8 czerwca 2012r. do 6 lipca 2012r . a dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 18 czerwca2012r.

W obligatoryjnym terminie tj. do dnia 20 lipca2012r. nie wpłynęły żadne uwagi.

Z uwagi na brak uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych oraz ze względu na to, że projekt nie przewiduje nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania.

Rozwiązania projektu zmian planu są zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne”, uchwalonym przez Radę Miejską w Łaziskach Górnych uchwałą Nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r.,z późniejszymi zmianami.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnychzostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »