| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiany nr 45, 63, 46, 60, 65

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust.1, art. 20 ust.1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647)w związku z Uchwałą nr XXXV/466/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, Uchwałą nr XXXVII/485/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych oraz Uchwałą XLVI/610/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr z dnia 7 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych

Rada Miejska w Łaziskach Górnych stwierdza zgodność projektu „zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiany nr 45, 63, 46, 60, 65” ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r., (z późniejszymi zmianami)
i uchwala:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiany nr 45, 63, 46, 60, 65

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszary w granicach określonych na rysunkach zmiany planu stanowiących załączniki od nr 1 do nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmian planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN (załączniki nr 2 i 3);

2) teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej oznaczone symbolem 1U (załącznik nr 1);

3) teren zabudowy usługowej handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego 2U (załącznik nr 3);

4) teren zieleni nieurządzonej oznaczony symbolem Zn (załącznik nr 3);

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów;

4) Rozdział 4 Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) Rozdział 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

7) Rozdział 7 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

8) Rozdział 8 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) Rozdział 9 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) Rozdział 10 Ustalenia końcowe;

§ 3. Na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu (zmiana nr 45) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu,

c) symbol identyfikujący przeznaczenie terenu,

2) Załącznik nr 2 – Rysunek zmiany planu (zmiana nr 63) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) symbol identyfikujący przeznaczenie terenu.

3) Załącznik nr 3 - Rysunek zmiany planu (zmiany nr 46, 60 i 65) w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszarów objętych zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) granice obszaru osuwania się mas ziemnych,

e) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

4) Załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiany nr 45, 63, 46, 60, 65;

5) Załącznik nr 5 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. Na Rysunkach zmian planu umieszczono również oznaczenia dodatkowe – informacje zmian planu obejmujące: treść mapy zasadniczej, napowietrzne linie elektroenergetyczne 20kV i 220kV, granica strefy kontrolowanej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, rejon płytkiej eksploatacji górniczej, granica i numer działki ewidencyjnej, granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, ustalenia obowiązującego planu.

§ 5. Ustalenia zmian planu, o których mowa w §2 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmian planu na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.

§ 6. 1. W obszarach objętych zmianami planu nie występują przesłanki do określenia wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2. W obszarach objętych zmianami planu nie występują potrzeby określenia granic:

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kV oraz ich stref ochronnych;

5) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

6) terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

7) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych;

8) pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

9) terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.

§ 7. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) zmianie planu miejscowego - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunek zmiany planu miejscowego, o którym mowa w §3;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar w granicach opracowania niniejszych zmian planu;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym lub literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, stanowiący uzupełnienie przeważającego przeznaczenia podstawowego;

6) zabudowie usługowej użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym i drogowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

7) obiektach rzemiosła nieuciążliwego dla mieszkańców - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby produkcji, składu bądź rzemiosła, którego uciążliwość nie wykracza poza granicę działki budowlanej i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie są w nim stale przechowywane i konfekcjonowane substancje niebezpieczne;

8) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2;

9) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego zmianą planu w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zabudowy wyznaczoną na rysunku zmiany planu, której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. Ustala się na obszarach objętych zmianami planu możliwość zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów na zasadach ustalonych w zmianach planu.

2. W obszarach objętych zmianami planu dopuszcza się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych zapewniających dojazd dla obsługi terenów w obszarach objętych zmianą planu;

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób nie ograniczający realizacji przeznaczenia podstawowego zmian planu.

3. W obszarach objętych zmianami planu, zakazuje się lokalizacji:

1) usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów (działalność podstawowa);

2) stacji paliw;

4. Na obszarach objętych ustaleniami zmian planu zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem obiektów i urzadzeń przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy.

5. Na obszarach objętych zmianami planu nakazuje się uwzględnienie uwarunkowań geologiczno – górniczych określonych w §15.

6. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

7. W obszarach objętych zmianami planu ustala się następujące zasady umieszczania reklam na obiektach budowlanych:

1) na budynkach reklamy mogą być montowane tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych (np. gzymsów, płycin, naczółków, balkonów), a ich wielkość powinna być dostosowana do skali obiektów i do podziałów architektonicznych,

2) reklamy na dachach budynków tylko w formie fryzu z liter lub innych znaków graficznych, nie deformującego zewnętrznej bryły budynku,

3) zakazuje się lokalizowania reklam wielkoformatowych i wolnostojących oraz budowli służących reklamie.

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 9. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunkach zmiany planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu.

§ 10. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami 1MN (załącznik nr 2), 2MN i 3MN (załącznik nr 3) i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) obiekty rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwe dla mieszkańców;

2) obiekty małej architektury;

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) drogi wewnętrzne;

5) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MN .

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% powierzchni działki budowlanej;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 20% do 30%;

3) wysokość zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe w spadku dachu, ale nie więcej niż 12,0 m;

4) wysokość obiektów rzemiosła nieprodukcyjnego - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 6 m;

5) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m;

6) wysokość garażu - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 4 m;

7) dachy wielospadowe o nachyleniu 20° - 45° lub dachy płaskie;

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1:

1) dopuszcza się realizację usług wymienionych w ust.2 pkt. 1 jako wbudowanych w budynki mieszkalne oraz wolnostojące na wydzielonych działkach;

2) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenu MN zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona na rysunku zmiany planu (załącznik nr 2 i 3);

4) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §19 ust.3 pkt.1;

§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 1U (załącznik nr 1) i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 2U (załącznik nr 3) i ustala się jego przeznaczenie jako teren zabudowy usługowej handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego.

3. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 i 2 ustala się:

1) obiekty małej architektury;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) drogi wewnętrzne i place manewrowe;

4) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów U .

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – min. 30% powierzchni działki budowlanej;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 20% do 40%;

3) wysokość zabudowy usługowej do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 12,0m;

4) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m;

5) wysokość garażu - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 6 m;

6) dachy wielospadowe o nachyleniu do 45° lub dachy płaskie;

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1 i 2:

1) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenu zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

2) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §19 ust.3, pkt 2;

3) obsługa komunikacyjna terenu 2U z sąsiednich terenów usługowych oznaczonych symbolami 10UHGR i 11 UHGR znajdujących się przy granicy obszaru objętego zmianą planu, mających powiązanie z układem komunikacyjnym miasta przyległą drogą oznaczoną symbolem 2D1/2;

4) uwzględnienie zasad ochrony środowiska określonych w §13;

5) uwzględnienie szczególnych warunków zagospodarowania terenu 2U określonych w §17 ust.1;

§ 12. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem Zn (załącznik nr 3) ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren zieleni nieurządzonej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu wymienionego w ust.1:

1) zakazuje się innego zagospodarowania niż wymieniono w przeznaczeniu terenów;

2) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych;

3) względnienie szczególnych warunków zagospodarowania terenu Zn określonych w §17 ust.2.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska

§ 13. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) stosowanie systemów grzewczych, opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, a w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci cieplnej - obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej;

2) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni większej niż 0,1ha w odpowiednich urządzeniach;

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

4) zakaz prowadzenie działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

2. Dla terenów podlegających ochronie akustycznej oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3. Dla terenu podlegającego ochronie akustycznej oznaczonego symbolem 1U dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

4. Na terenie oznaczonym symbolem 2U dopuszcza się realizację zabezpieczeń chroniących przed oddziaływaniem hałasu z drogi krajowej nr 81, w tym:

1) pasów zieleni ochronnej;

2) stosowanie dzwiękochłonnych technologii i materiałów w nowo realizowanych budynkach.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14. 1. Na obszarach objętych zmianami planu nie występują tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy postępować zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 15. 1. Obszary objęte zmianami planu położone są w granicach obszaru i terenu górniczego „Łaziska II”, ustanowionego do eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.

2. Tereny objęte zmianami planu położone są na obszarach, w których prowadzona była płytka eksploatacja górnicza.

3. Ustala się dla zabudowy i zagospodarowania obszarów objętych zmianą planu nakaz uwzględnienia aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno - górniczych, dotyczących potencjalnych i prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, stosowanie zabezpieczeń budynków zgodnie z przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego i Prawa Geologiczno – Górniczego.

§ 16. Na obszarach objętych zmianami planu nie występują:

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

2) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych;

3) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej;

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2U ustala się następujące, szczególne warunki zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy części terenu zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych wyznaczonej na rysunku zmiany planu nr 3 (zmiana nr 46) oznaczeniem “granice obszaru osuwania się mas ziemnych”;

2) nakaz wykorzystania części terenu wymienionej w pkt.1 pod tereny biologiczne czynne;

3) zakaz realizacji reklam świetlnych, w szczególności o zmiennej treści.

2. Nakazuje się dla terenu oznaczonego symbolem Zn uwzględnienie skomplikowanych warunków gruntowych wynikających z położenia w obszarze osuwania się mas ziemnych przy realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 3MN ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej minimum 600m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 18,0m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej minimum 450m2szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 12,0m,

c) dla zabudowy mieszkaniowej z wbudowanymi obiektami rzemiosła nieprodukcyjnego i dla wolnostojącego obiektu rzemiosla nieprodukcyjnego minimum 1000m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 20,0m.

2) granice wydzielanej działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny z tolerancją +/-15°;

3) szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych – 5,0 m.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem 1U i 2U ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki minimum 1000m2;

2) szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego minimum 25,0 m;

3) granice wydzielanej działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny z tolerancją +/-15°;

4) szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych – 5,0 m.

3. Dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w ustaleniach szczegółowych §18 ust. 1 do 2 w celu:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) powiększenia przyległej działki;

3) regulacji granic działki;

4) wyznaczenia dróg wewnętrznych.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 19. 1. W obszarach objętych zmianami planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunkach zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń zmiany planu.

2. Ustala się system obsługi komunikacyjnej obszarów objętych zmianami planu z istniejących i projektowanych dróg w ramach komunikacji drogowej lokalnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

3. W obszarach objętych zmianami planu ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - min. 1,5 miejsca postojowego lub garażowego na 1 mieszkanie oraz min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług;

2) dla terenu zabudowy usługowej użyteczności publicznej 1U , terenu zabudowy usługowej handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego 2U – min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług, oraz 1 miejsce na 4 zatrudnionych.

§ 20. W obszarach objętych zmianami planu zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia, zmiany trasy oraz przebudowę, rozbudowę i remont w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu;

§ 21. 1. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta;

2) odprowadzenie ścieków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej miasta;

3) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej miasta;

4) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej;

5) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą;

6) zaopatrzenie w gaz z rozbudowywanej sieci gazowej miejskiej;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez:

a) rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o nowe stacje transformatorowe i linie zasilające,

b) prowadzenie nowych linii zasilających średniego i niskiego napięcia w sposób nie ograniczający możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu,

c) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych – linii napowietrznych 220kV oraz 20kV.

2. Do czasu realizacji systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza się:

1) gromadzenie nieczystości bytowych w szczelnych zbiornikach z zapewnieniem możliwości wywozu;

2) realizację lokalnych systemów odprowadzania ścieków deszczowych i roztopowych.

§ 22. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem porządku i czystości w gminie oraz przepisami ustawy o odpadach.

§ 23. 1. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w ust.1 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.

3. Eksploatacja instalacji lub urządzenia wymienionego w ust. 1 i 2 nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

4. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w ust. 1 i 2 do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

Rozdział 9.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 24. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terenów oznaczonych symbolem 1MN , 2MN , 3MN , 1U , 2U ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla terenu oznaczonego symbolem Zn - ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent;

Rozdział 10.
Ustalenia końcowe

§ 25. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 1 stycznia 2001 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1


Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 1 stycznia 2001 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2


Załącznik nr 3 do Uchwały dnia 1 stycznia 2001 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/288/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiany nr 45, 63, 46, 60, 65

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami, w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych ustala:

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 8 czerwca 2012r. do dnia 6 lipca 2012r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 20 lipca 2012r. nie wniesiono żadnych uwag do przedmiotowych zmian planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku uwag do powyższego projektu zmian planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/288/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami, w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) Rada Miejska w Łaziskach Górnych postanawia, co następuje:

Ze względu na to, że „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych - zmiany nr 45, 63, 46, 60, 65” nie przewidują nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Uzasadnienie

Projekt „zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. (DUWŚ nr 3 poz. 126 z 2002 r.) opracowany został zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/485/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009r., Uchwałą nr XXXV/466/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r.oraz Uchwałą nr XLVI/610/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 7 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych.

Procedura formalno – prawna została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647).

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał opinie i uzgodnienia zgodniez art. 17 pkt.6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna na posiedzeniu w dniu 29.11.2011r., po zapoznaniu się z projektem zmian miejscowego planu i przeprowadzonej dyskusji zaopiniowała projekt pozytywnie wnosząc uwagi, które zostały uwzględnione (opinia GKUA w Łaziskach Górnych z dnia 12.12.2011r.).

Zgodnie z obowiązującym trybem formalno-prawnym, po przeprowadzeniu uzgodnień, projekt planu wrazz prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8 czerwca 2012r. do 6 lipca 2012r . a dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 18 czerwca2012r.

W obligatoryjnym terminie tj. do dnia 20 lipca2012r. nie wpłynęły żadne uwagi.

Z uwagi na brak uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych oraz ze względu na to, że projekt nie przewiduje nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania.

Rozwiązania projektu zmian planu są zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne”, uchwalonym przez Radę Miejską w Łaziskach Górnych uchwałą Nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r.,z późniejszymi zmianami.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnychzostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »