| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/230/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j.-  Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. - Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 1172, Dz. U. z 2011 r. Nr 232 poz. 1378 oraz Nr 117 poz. 676) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), jak również po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/230/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1.

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy zbierać i gromadzić w sposób selektywny.

2. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w pojemnikach, workach lub w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości należy je poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

6) zużytych opon,

7) odpadów biodegradowalnych (tzw. mokrych) - obejmujących: odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

8) odpadów surowcowych (tzw. suchych) - obejmujących: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

9) szkła,

10) popiołu.

3. Przeterminowane leki należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, które następnie należy dostarczać do aptek wskazanych przez Gminę.

4. Przeterminowane chemikalia należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach, które zostaną określone odrębną uchwałą i które odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach, które zostaną określone odrębną uchwałą i które odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach, które zostaną określone odrębną uchwałą i które odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. Meble i odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach, które zostaną określone odrębną uchwałą i które odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach, które zostaną określone odrębną uchwałą i które odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

9. Zużyte opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach, które zostaną określone odrębną uchwałą i które odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

10. Odpady biodegradowalne (tzw. mokre), o których mowa w ust. 2 pkt. 7 należy gromadzić w pojemniku lub worku, z zastrzeżeniem §4 ust. 5, który odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

11. Odpady surowcowe (tzw. suche), o których mowa w ust. 2 pkt 8 należy gromadzić w pojemniku lub worku, z zastrzeżeniem §4 ust. 5, który odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

12. Szkło - o którym mowa w ust. 2 pkt 9 należy gromadzić w pojemniku lub worku, z zastrzeżeniem §4 ust. 5, który odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

13. Popiół należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości. Popiół zgromadzony w metalowym pojemniku odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy, winni obowiązek oczyszczania chodnika z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce, niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątniecie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Zabrania się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Uprzątniecie błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

§ 3.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ust. 1 i 2 nie może naruszać praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników, z zastrzeżeniem ust. 4, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,055 m3(55 litrów),

2) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,06 m3(60 litrów),

3) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,08 m3(80 litrów),

4) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,11 m3(110 litrów),

5) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,12 m3(120 litrów),

6) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,24 m3(240 litrów),

7) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 1,1 m3(1100 litrów),

8) kontener o pojemności 1,5 m3,

9) kontener o pojemności 5,0 m3,

10) kontener o pojemności 7,0 m3,

11) kontener o pojemności 10,0 m3,

12) kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3do 0,07 m3(od 10 do 70 litrów).

2. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą.

3. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż 1 raz na rok.

4. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Dopuszcza się stosowanie worków o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, przy czym odpady biodegradowalne (tzw. mokre) winny być gromadzone w workach wykonach z materiałów ulegających biodegradacji.

§ 5.

Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa §1 ust. 1, 10, 11 i 12, na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 2 osoby – 0,055 m3(55 litrów),

2) powyżej 2 do 5 osób – 0,11 m3(110 litrów),

3) powyżej 5 osób - 0,24 m3(240 litrów).

§ 6.

Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa §1 ust. 1, 10, 11 i 12 na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel nieruchomości, spośród wymienionych w §4 ust. 1, w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl odbioru:

1) szkoły (wszystkich typów i szczebli) - 3 litry na każdego ucznia, studenta, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3(110 litrów),

2) żłobki i przedszkola - 3 litry na każde dziecko, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3(110 litrów),

3) sklepy, hurtownie i inne lokale handlowe, w tym handel poza lokalem - 11 litrów na każdego pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

4) lokale gastronomiczne, w tym tzw. letnie ogródki - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

5) biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy – 11 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

6) szpitale, hospicja, domy opieki itp. - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3(110 litrów),

7) hotele, pensjonaty, schroniska oraz inne placówki noclegowe - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3(110 litrów),

8) przychodnie i gabinety lekarskie – 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

9) targowiska – 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3(240 litrów),

10) garaże - 30 litrów na każde 10 garaży, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

11) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) - 1 litr na 1 osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3(240 litrów),

12) budynki rekreacyjno-wypoczynkowe - w okresie od 1 marca do 31 października 30 litrów na każdą działkę, poza tym okresem 5 litrów na każdą działkę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

13) cmentarze - 5 litrów na każde 10 miejsc pochówku, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3(240 litrów),

14) inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów).

§ 7.

1. Kosze uliczne ustawia się w miejscach pozwalających na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów oraz w ilościach dostosowanych do miejscowych potrzeb.

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Gmina zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych:

1) odbieranie wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowane przez firmę wybraną przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) dostarczanie przez właścicieli nieruchomości przeterminowanych leków do wszystkich aptek na terenie Gminy.

3. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów biodegradowalnych (tzw. mokrych), odpadów surowcowych (tzw. suchych), szkła, popiołu w następujący sposób:

1) odpady biodegradowalne (tzw. mokre) - odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) odpady surowcowe (tzw. suche) - odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

3) szkło - odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4) popiół - odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom – pojazdom z zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarkom), hakowcom itp.

5. Właściciel nieruchomości, którego nieruchomość ma wyodrębnione miejsce na pojemniki służące do gromadzenia odpadów, obowiązany jest umożliwić łatwe wejście do tych miejsc osobom odbierającym odpady, na czas odbierania tych odpadów.

§ 9.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

1) odpady biodegradowalne (tzw. mokre) – co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym,

2) odpady surowcowe (tzw. suche) – co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym,

3) szkło co najmniej jeden raz w miesiącu kalendarzowym,

4) popiół – co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, poza tym okresem co najmniej raz na kwartał.

§ 10.

Od właścicieli nieruchomości będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych.

§ 11.

1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia - lecz nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zachować dowody opłat za świadczone usługi z zakresu wywozu nieczystości ciekłych z bieżącego, oraz poprzedzającego go, roku kalendarzowego.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do okazania dowodów opłat za świadczone usługi z zakresu wywozu nieczystości ciekłych uprawnionym organom.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12.

Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady zielone.

§ 13.

Firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązana informować właścicieli nieruchomości o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 14.

Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych w Gminie Porąbka jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej, prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej z siedzibą tamże.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15.

1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. W szczególności - w celu zapewnienia otoczeniu porządku i bezpieczeństwa - do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zapewnienie dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

2) prowadzenie psów na uwięzi; psy niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć nałożony kaganiec; zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy posiadacz sprawuje właściwą kontrolę nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec i zapiętą obrożę z zapisanymi informacjami, które pozwolą na odnalezienie osoby, do której zwierzę należy,

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach, parkingach, parkach, zieleńcach itp. (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników); odchody zwierząt należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach lub koszach ulicznych,

4) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej wyłącznie w kagańcu i na smyczy.

3. Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym i w widocznym miejscu oznaczonym tablicą ostrzegawczą.

4. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt na terenach niezamieszkałych lub nieużytkowanych.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16.

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:

a) zabudowanych budynkami użyteczności publicznej,

b) zamieszkania zbiorowego,

c) o zabudowie wielorodzinnej.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich - z zastrzeżeniem pszczół, których dotyczą zapisy ust. 3 - na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem:

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt,

2) niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w szczególności związanych z zapachem i hałasem,

3) zwalczania much i gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta, w celu wyeliminowania zagrożenia przeniesienia chorób i zakażeń,

4) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.

3. Zezwala się na chów pszczół na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem utrzymywania ich w odległości nie mniejszej niż 3 m od granicy nieruchomości sąsiadujących oraz w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z tych nieruchomości.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 17.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku we wrześniu lub październiku.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »