| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.13), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji po zasięgnięciu opini Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu


Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiący załącznik do uchwały, będący jej integralną częścią, zwany dalej "regulaminem".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z wyjątkiem: § 13, § 14, § 17 regulaminu, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013r.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rudnik Nr XXXV/364/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. z póżn. zm.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/197/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do uchw. XXVII-197-2013

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »