| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.13), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji po zasięgnięciu opini Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu


Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiący załącznik do uchwały, będący jej integralną częścią, zwany dalej "regulaminem".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z wyjątkiem: § 13, § 14, § 17 regulaminu, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013r.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rudnik Nr XXXV/364/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. z póżn. zm.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/197/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do uchw. XXVII-197-2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »