| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudnik i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości;

1)niesegrowane (zmieszane) odpady komunalne

2)następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metale,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i) zużyte opony oraz opakowania po nawozach sztucznych.

2. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w pkt 1 i 2, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

§ 3.

Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1)niesegregowanych (zmiesznych) odpadów komunalnych - jeden raz w miesiącu

2)segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a-f - jeden raz w miesiącu

3)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużyte opony oraz opakowania po nawozach sztucznych - jeden raz w roku.

§ 4.

1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)papier i tektura,

2)metale,

3)tworzywa sztuczne,

4)szkło i opakowania wielomateriałowe,

5)odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

6)odpady budowlane i rozbiórkowe,

7)przeterminowane leki i chemikalia,

8)zużyte baterie i akumulatory,

9)sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

4. Informacja o lokalizacji oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudnik.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »