| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudnik i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości;

1)niesegrowane (zmieszane) odpady komunalne

2)następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metale,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i) zużyte opony oraz opakowania po nawozach sztucznych.

2. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w pkt 1 i 2, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

§ 3.

Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1)niesegregowanych (zmiesznych) odpadów komunalnych - jeden raz w miesiącu

2)segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a-f - jeden raz w miesiącu

3)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużyte opony oraz opakowania po nawozach sztucznych - jeden raz w roku.

§ 4.

1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)papier i tektura,

2)metale,

3)tworzywa sztuczne,

4)szkło i opakowania wielomateriałowe,

5)odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

6)odpady budowlane i rozbiórkowe,

7)przeterminowane leki i chemikalia,

8)zużyte baterie i akumulatory,

9)sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

4. Informacja o lokalizacji oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudnik.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »