| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są załączyć:
1) wykaz osób zamieszkujących na nieruchomości;
2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający stałą bądź czasową nieobecność mieszkańca na terenie posesji wystawiony przez odpowiednie instytucje, a w szczególności przez:
a) domy spokojnej starości,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;
3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.
§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa § 1, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391).
2. Ustala się, że pierwszą deklarację o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391), składa się w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Bogusław Kowacki
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/189/2013
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »