| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/191/2013 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ,art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz po konsultacjach społecznych Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w szczególności: ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości i częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenie usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Znaczenie terminów użytych w niniejszej uchwale rozumieć należy wg terminologii zastosowanej w uchwale Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żarki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Bogusław Kowacki
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/191/2013
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) odpady komunalne niesegregowane pozostałe
b) odpady komunalne selektywnie zbierane:
- papier i tektura,
- szkło,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- biodegradowalne,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót ,
- odpady zielone;
2) odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane w ramach zbiórki objazdowej sprzed nieruchomości:
a) zużyte baterie i akumulatory,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) zużyte opony;
3) odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane z punktów selektywnego zbierania odpadów :
a) przeterminowane leki, chemikalia,
b) zużyte baterie i małe akumulatory.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do nich ( pojemnika , worka lub niepakowanych ) , to znaczy umieszczeniu ich poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
3. Odbieranie odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości dojazdu do punktu gromadzenia odpadów komunalnych wyznaczonego na terenie tej zabudowy.
§ 2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych - niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych , od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej , nieruchomości dwufunkcyjnych oraz innych zamieszkałych, a nie wymienionych w pkt 2 , odbywać się będzie w terminach podanych przez operatora, jeden raz w miesiącu;
2) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych -niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych, z obszarów zabudowy wielorodzinnej- odbywać się będzie w terminach podanych przez operatora, dwa razy w miesiącu;
3) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, szkła ,metalu , tworzyw sztucznych, odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nieruchomości dwufunkcyjnych oraz innych zamieszkałych a nie wymienionych w pkt 4 , odbywać się będzie w terminach podanych przez operatora, jeden raz w miesiącu;
4) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, szkła ,metalu , tworzyw sztucznych, odpadów biodegradowalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie w terminach podanych przez operatora, dwa razy w miesiącu;
5) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: zużyte, baterie i akumulatory ,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony z obszarów zabudowy jednorodzinnej , nieruchomości dwufunkcyjnych oraz innych zamieszkałych, a nie wymienionych w pkt 6, odbywać się będzie w terminach podanych przez operatora, dwa razy w roku;
6) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: zużyte, baterie i akumulatory ,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony z obszarów zabudowy wielorodzinnej- odbywać się będzie w terminach podanych przez operatora dwa razy w roku;
7) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót , z terenu nieruchomości zamieszkałych dokonywany będzie przez operatora w terminie 48 godzin od zgłoszenia dokonanego przez właściciela nieruchomości zarządzającemu systemem gospodarki odpadami ;
8) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: odpadów zielonych, których objętość przekracza 0,2m3 dokonywany będzie z terenu nieruchomości przez operatora w terminie 48 godzin od zgłoszenia dokonanego przez właściciela nieruchomości zarządzającemu systemem gospodarki odpadami;
9) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: przeterminowanych leków , które należy wrzucać do pojemników w punktach selektywnego zbierania odpadów znajdujących się w wyznaczonych aptekach, dokonywany będzie przez operatora z częstotliwością uzależnioną od potrzeb ;
10) niezależnie od ustaleń zawartych w pkt 5 zużyte baterie należy wrzucać do oznakowanych pojemników znajdujących się w punktach ich zbiórki w wyznaczonych obiektach. Odpady te odbierane będą w terminach zależnych od potrzeb przez operatora .
§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust.1w nielimitowanej ilości rocznie.
§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą przeterminowane leki do punktów ich selektywnej zbiórki znajdujących się w wyznaczonych aptekach ;
2) niezależnie od ustaleń zawartych w § 2 pkt 6 właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą zużyte baterie do punktów ich selektywnej zbiórki znajdujących się w wyznaczonych obiektach ;
3) niezależnie od ustaleń zawartych w § 2 pkt 3,4,5,6,7,8,9,10 właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące odpady: papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, biodegradowalne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony , odpady zielone ;
4) niezależnie od ustaleń zawartych w §2 pkt7 właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »