| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/16/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia


RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta Bierunia deklarację, o której mowa w § 1 w terminie:

1) do dnia 31.03.2013 roku dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych,

3) 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość lub zmiany ilości pojemników.

§ 3

W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych w deklaracji, w celu ich weryfikacji ustala się wykaz następujących dokumentów.

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy spokojnej starości,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne lub zakłady poprawcze,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe, w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

g) internaty, bursy szkolne,

h) zakłady pracy, w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

3) kopia faktury za zużycie wody na terenie posesji.

§ 4

Traci moc uchwała nr XVI/9/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik do Uchwały Nr I/16/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca Prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi i uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie podatkowym, postępowaniach: podatkowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych w administracji i administracyjnych. Odpowiada za prowadzenie spraw klientów w ramach postępowań podatkowych oraz wtórnych do nich postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych. Reprezentuje klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Występuje w postępowaniach karno-skarbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »