| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 176/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Blachownia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Blachownia oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej Zespołem w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Tracą moc Uchwała nr 109/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Blachownia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i Uchwała nr 119/XXI/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 109/XVIII/2012Rady Miejskiej w Blachowni dot. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Blachownia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania


Załącznik do Uchwały Nr 176/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
do sprawprzeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Blachownia
oraz szczegółowych warunków jegofunkcjonowania.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Blachownia, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.

2. Ilekroć mowa w uchwale:

1) Ustawa chodzi o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

§ 2.

Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Blachowni w drodze zarządzenia spośródprzedstawicieli podmiotów wymienionych w §9a ust. 3,4,5 ustawy imiennie wskazanych przez osoby kierujące tymi podmiotami

2. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wyznacza Burmistrz Blachowni.

3. Członek Zespołu może być odwołany przez Burmistrz Blachowni w każdym czasie, w szczególności:

1) na wniosek Przewodniczącego Zespołu,

2) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu, którego członek jest przedstawicielem

3) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu

4) uzasadnionego podejrzenia naruszenia poufności w związku ze złożonym oświadczeniem

5) uzasadnionego wniosku zwykłej większości członków Zespołu

§ 3.

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół tworzy grupy robocze na zasadach określonych w oraz określa zakres działania poszczególnych grup.

2. Z każdego posiedzenia Zespołu lub grup roboczych sporządza się protokół zawierający:

1) listę obecności

2) tematykę omawianych spraw ogólnych

3) omówienie przypadków indywidualnych

4) wskazanie niezbędnych do podjęcia działań

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, podpisują wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Zespołu
lub grup roboczych.

4. Posiedzenia Zespołu oraz grup roboczych organizowane są w Urzędzie Miejskim w Blachowni.
W przypadkach wynikających z rodzaju i charakteru sprawy posiedzenia mogą być organizowane również w siedzibach podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu .

5. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Zespołu przekazywane są członkom i innym osbom zaproszonym w formie zawiadomienia pisemnego, telefonicznego lub mailowego o posiedzeniu.

6. Posiedzenie Zespołu lub Grupy Roboczej jest prawomocne przy obecności przynajmniej trzech jego członków.

7. Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze podejmuje decyzje w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »