| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.6r ust. 3   ustawy z   dnia 3   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz.391)  

Rada Gminy Chybie uchwala co następuje:  

§   1.   Uchwała określa szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne są odbierane w   każdej ilości.  

2.   Wszystkie pojemniki na odpady komunalne powinny posiadać identyfikatory dostarczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na podstawie których można określić nieruchomość, z   której pochodzą.  

§   3.   Częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie określa załącznik nr 1.  

§   4.   Ustala się następujący sposób oddawania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:  

1)   odpady budowlane i   rozbiórkowe – w   miarę zapełnienia kontenera, podstawionego przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru odpadów, niezwłocznie po zakończeniu robót;  

2)   przeterminowane leki - w   miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia tych odpadów umieszczonych w   aptekach lub bezpośrednie przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

3)   zużyte baterie – w   miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia tych odpadów umieszczonych w   budynkach: Urzędu Gminy, Biblioteki Publicznej oraz placówek szkolnych lub przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

4)   akumulatory – w   placówkach handlowych przy zakupie nowego akumulatora lub w   gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

5)   odpady chemiczne – bezpośrednio w   gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

6)   pozostałe frakcje odpadów - odbierane z   posesji zgodnie z   załącznikiem nr 1, dopuszcza się możliwość kompostowania na terenie własnej posesji odpadów zielonych i   odpadów ulegających biodegradacji;  

§   5.   1.   Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi co najmniej trzy dni w   tygodniu po cztery godziny dzienne. W   jednym z   wyznaczonych dni punkt będzie czynny w   godzinach popołudniowych.  

2.   Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych rodzaje odpadów wymienione w   § 4   pkt 2-5 uchwały i   jej załączniku poz. 2   oraz odpady zielone.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/181/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 5 lutego 2013 r.

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwości ich odbierania.  

 


Rodzaj odpadów  


Zabudowa jednorodzinna  


Zabudowa wielorodzinna  
 

1. odpady zmieszane  

dwa razy w   miesiącu  

dwa razy w   miesiącu  

2. odpady selektywnie zbierane:  
- papier  
- szkło  
- tworzywa sztuczne  
- opakowania wielomateriałowe  
- metal  

raz w   miesiącu  

raz w   miesiącu  

3. żużel i   popiół  

w okresie od 15 października do 15 kwietnia dwa razy w   miesiącu  

w okresie od 15 października do 15 kwietnia dwa razy w   miesiącu  

4. meble i   inne odpady  
wielkogabarytowe  

raz w   roku  

raz w   roku  

5. zużyte opony  

raz w   roku  

raz w   roku  

6. zużyty sprzęt elektryczny i  
elektroniczny  

raz w   roku  

raz w   roku  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »