| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 7, art.40 ust.1 , art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)  

Rada Gminy Chybie uchwala  

§   1.   Uchwała określa zasady przekazywania sołectwom Gminy Chybie składników mienia komunalnego do korzystania celem realizacji zadań przez te jednostki.  

§   2.   Przedmiotem przekazania sołectwu do korzystania mogą być składniki mienia komunalnego w   postaci: gruntów (zabudowanych i   niezabudowanych), budynków, budowli i   lokali użytkowych, rzeczy ruchomych położonych na obszarze danego sołectwa i   nie stanowiących wyposażenia jednostki organizacyjnej gminy.  

§   3.   1.   Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego do korzystania następuje na wniosek skierowany do Wójta Gminy Chybie.  

2.   Z wnioskiem, o   którym mowa w   ust. 1, występuje sołtys na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.  

3.   Uchwała zebrania wiejskiego powinna wskazywać :  

1)   składniki mienia, o   których przekazanie sołectwo wnioskuje,  

2)   cel lub cele, na jakie przekazane mienie ma zostać wykorzystane.  

4.   W przypadku wniosku sołectwa o   przekazanie rzeczy ruchomych uchwała zebrania wiejskiego, o   której mowa w   ust. 2, nie jest wymagana.  

§   4.   Wójt może przekazać sołectwu składniki mienia, które :  

1)   będą wykorzystywane na cele związane z   zaspokojeniem potrzeb lokalnych wszystkich mieszkańców sołectwa lub z   których dochody będą wykorzystywane na cele statutowej działalności sołectwa;  

2)   będą wykorzystywane zgodnie z   miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;  

3)   nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi;  

4)   nie są przedmiotem umów cywilno-prawnych;  

5)   nie są przeznaczone do zbycia;  

6)   w przypadku mienia nieruchomego - mają uregulowany stan prawny.  

§   5.   Mienie przekazywane jest na czas nieokreślony, chyba że sołectwo określiło we wniosku czas przez jaki zamierza korzystać z   objętego wnioskiem mienia.  

§   6.   1.   O przekazaniu sołectwu wskazanego składnika mienia do korzystania i   jego zwrocie rozstrzyga Wójt w   drodze zarządzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy Chybie właściwej do spraw gospodarowania mieniem gminy.  

2.   Przekazanie sołectwu i   zwrot mienia wskazanego w   zarządzeniu, o   którym mowa w   ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez Wójta oraz sołtysa.  

§   7.   Zwrot przekazanego mienia następuje:  

1)   z inicjatywy Wójta, z   uwagi na wykorzystywanie tego mienia niezgodnie z   jego przeznaczeniem;  

2)   na wniosek sołectwa zawarty w   uchwale zebrania wiejskiego, gdy przekazane mu mienie stało się zbędne.  

§   8.   Nadzór nad prawidłowością wykorzystywania powierzonego sołectwu mienia sprawuje Wójt Gminy Chybie.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »