| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 7, art.40 ust.1 , art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)  

Rada Gminy Chybie uchwala  

§   1.   Uchwała określa zasady przekazywania sołectwom Gminy Chybie składników mienia komunalnego do korzystania celem realizacji zadań przez te jednostki.  

§   2.   Przedmiotem przekazania sołectwu do korzystania mogą być składniki mienia komunalnego w   postaci: gruntów (zabudowanych i   niezabudowanych), budynków, budowli i   lokali użytkowych, rzeczy ruchomych położonych na obszarze danego sołectwa i   nie stanowiących wyposażenia jednostki organizacyjnej gminy.  

§   3.   1.   Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego do korzystania następuje na wniosek skierowany do Wójta Gminy Chybie.  

2.   Z wnioskiem, o   którym mowa w   ust. 1, występuje sołtys na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.  

3.   Uchwała zebrania wiejskiego powinna wskazywać :  

1)   składniki mienia, o   których przekazanie sołectwo wnioskuje,  

2)   cel lub cele, na jakie przekazane mienie ma zostać wykorzystane.  

4.   W przypadku wniosku sołectwa o   przekazanie rzeczy ruchomych uchwała zebrania wiejskiego, o   której mowa w   ust. 2, nie jest wymagana.  

§   4.   Wójt może przekazać sołectwu składniki mienia, które :  

1)   będą wykorzystywane na cele związane z   zaspokojeniem potrzeb lokalnych wszystkich mieszkańców sołectwa lub z   których dochody będą wykorzystywane na cele statutowej działalności sołectwa;  

2)   będą wykorzystywane zgodnie z   miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;  

3)   nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi;  

4)   nie są przedmiotem umów cywilno-prawnych;  

5)   nie są przeznaczone do zbycia;  

6)   w przypadku mienia nieruchomego - mają uregulowany stan prawny.  

§   5.   Mienie przekazywane jest na czas nieokreślony, chyba że sołectwo określiło we wniosku czas przez jaki zamierza korzystać z   objętego wnioskiem mienia.  

§   6.   1.   O przekazaniu sołectwu wskazanego składnika mienia do korzystania i   jego zwrocie rozstrzyga Wójt w   drodze zarządzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy Chybie właściwej do spraw gospodarowania mieniem gminy.  

2.   Przekazanie sołectwu i   zwrot mienia wskazanego w   zarządzeniu, o   którym mowa w   ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez Wójta oraz sołtysa.  

§   7.   Zwrot przekazanego mienia następuje:  

1)   z inicjatywy Wójta, z   uwagi na wykorzystywanie tego mienia niezgodnie z   jego przeznaczeniem;  

2)   na wniosek sołectwa zawarty w   uchwale zebrania wiejskiego, gdy przekazane mu mienie stało się zbędne.  

§   8.   Nadzór nad prawidłowością wykorzystywania powierzonego sołectwu mienia sprawuje Wójt Gminy Chybie.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »