| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1.

Nadać Statut Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej w Cieszynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr LVII/404/94 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 20.01.1994 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej w Cieszynie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 stycznia 2013 r.

STATUT

ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

im. JANINY MARCINKOWEJ

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, zwany w dalszej części „Zespołem”, powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszynie Nr XIV/77/91 z dnia 14 lutego 1991 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury w Cieszynie, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Cieszyn i działającą w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, Nr 406).

2. Niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedziba Zespołu znajduje się w Cieszynie przy ul. Trzanowskiego 2.

2. Terenem działania Zespołu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3.

Zespół jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M. - OKT 4/2/92.

§ 4.

Zespół używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 5.

Zespół ma prawo do wstępowania do organizacji polskich i międzynarodowych, których działalność jest zgodna z celami statutowymi.

Rozdział 2.
Zakres działania Zespołu.

§ 6.

Celem działalności Zespołu jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych społeczności miasta Cieszyna, powiatu cieszyńskiego, a także innych regionów oraz wspomaganie systemu edukacji
i wychowania poprzez upowszechnianie wiedzy o folklorze oraz kultywowanie spuścizny w zakresie polskiej kultury ludowej, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 7.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Prowadzenie amatorskich grup artystycznych o profilu tanecznym, wokalnym oraz muzycznym, w których realizuje się naukę tańców i śpiewu, a także kreuje programy artystyczne udostępniane szerokiej publiczności.

2. Prowadzenie działalności koncertowej na terenie kraju i za granicą.

3. Organizowanie warsztatów i kursów w zakresie folkloru i zwyczajów ludowych Śląska Cieszyńskiego i innych regionów oraz polskich tańców narodowych, która to działalność ma na celu propagowanie folkloru oraz zwyczajów ludowych, a także ochronę dziedzictwa kulturowego w zakresie kultury niematerialnej.

4. Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Cieszyna.

§ 8.

Zespół może podejmować inne zadania w celu realizacji społecznych potrzeb i wypełniania zadań lokalnej i krajowej polityki kulturalnej, w tym zadania powierzone przez Organizatora.

Rozdział 3.
Orgnizacja Zespołu

§ 9.

1. Dyrektora Zespołu, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta
w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Zespołu.

§ 10.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta w przewidzianych terminach:

1) rocznego planu finansowego Zespołu,

2) sprawozdań finansowych Zespołu w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,

3) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

4) rocznych planów dotyczących działalności statutowej Zespołu oraz sprawozdań z ich realizacji w terminach określonych przez Burmistrza Miasta,

5) informacji finansowych i merytorycznych w zakresie i terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta, koniecznych do opracowania projektu budżetu Gminy Cieszyn oraz oceny pracy Zespołu,

6) rozliczenia dotacji podmiotowych zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Zespołu oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.

3. Nadzór nad majątkiem Zespołu.

§ 11.

Szczegółową organizację Zespołu określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta, a także opinii działających w Zespole organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Zespołu.

§ 12.

Zespółprowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 13.

Zespół prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Cieszyn, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14.

Źródłami finansowania działalności Zespołu są:

1. Dotacje przekazane przez Gminę Cieszyn:

1) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

2. Dotacje celowe na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł.

3. Przychody własne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.

5. Inne źródła określone przepisami prawa.

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zespołu uprawniony jest dyrektor.

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych i finansowych Zespołu wymagają kontrasygnaty głównego księgowego.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zespołu, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury,
o którym mowa w § 3, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 16.

1. Zespół może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:

1) działalności koncertowej,

2) organizacji imprez,

3) prowadzenia działalności szkoleniowej,

4) działalności handlowej.

2. Dochód z działalności gospodarczej Zespołu służy realizacji zadań statutowych.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 17.

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »