| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1.

Nadać Statut Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej w Cieszynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr LVII/404/94 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 20.01.1994 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej w Cieszynie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/287/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 stycznia 2013 r.

STATUT

ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

im. JANINY MARCINKOWEJ

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, zwany w dalszej części „Zespołem”, powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszynie Nr XIV/77/91 z dnia 14 lutego 1991 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury w Cieszynie, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Cieszyn i działającą w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, Nr 406).

2. Niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedziba Zespołu znajduje się w Cieszynie przy ul. Trzanowskiego 2.

2. Terenem działania Zespołu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3.

Zespół jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M. - OKT 4/2/92.

§ 4.

Zespół używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 5.

Zespół ma prawo do wstępowania do organizacji polskich i międzynarodowych, których działalność jest zgodna z celami statutowymi.

Rozdział 2.
Zakres działania Zespołu.

§ 6.

Celem działalności Zespołu jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych społeczności miasta Cieszyna, powiatu cieszyńskiego, a także innych regionów oraz wspomaganie systemu edukacji
i wychowania poprzez upowszechnianie wiedzy o folklorze oraz kultywowanie spuścizny w zakresie polskiej kultury ludowej, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 7.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Prowadzenie amatorskich grup artystycznych o profilu tanecznym, wokalnym oraz muzycznym, w których realizuje się naukę tańców i śpiewu, a także kreuje programy artystyczne udostępniane szerokiej publiczności.

2. Prowadzenie działalności koncertowej na terenie kraju i za granicą.

3. Organizowanie warsztatów i kursów w zakresie folkloru i zwyczajów ludowych Śląska Cieszyńskiego i innych regionów oraz polskich tańców narodowych, która to działalność ma na celu propagowanie folkloru oraz zwyczajów ludowych, a także ochronę dziedzictwa kulturowego w zakresie kultury niematerialnej.

4. Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Cieszyna.

§ 8.

Zespół może podejmować inne zadania w celu realizacji społecznych potrzeb i wypełniania zadań lokalnej i krajowej polityki kulturalnej, w tym zadania powierzone przez Organizatora.

Rozdział 3.
Orgnizacja Zespołu

§ 9.

1. Dyrektora Zespołu, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta
w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Zespołu.

§ 10.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta w przewidzianych terminach:

1) rocznego planu finansowego Zespołu,

2) sprawozdań finansowych Zespołu w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,

3) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

4) rocznych planów dotyczących działalności statutowej Zespołu oraz sprawozdań z ich realizacji w terminach określonych przez Burmistrza Miasta,

5) informacji finansowych i merytorycznych w zakresie i terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta, koniecznych do opracowania projektu budżetu Gminy Cieszyn oraz oceny pracy Zespołu,

6) rozliczenia dotacji podmiotowych zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Zespołu oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.

3. Nadzór nad majątkiem Zespołu.

§ 11.

Szczegółową organizację Zespołu określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta, a także opinii działających w Zespole organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Zespołu.

§ 12.

Zespółprowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 13.

Zespół prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Cieszyn, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14.

Źródłami finansowania działalności Zespołu są:

1. Dotacje przekazane przez Gminę Cieszyn:

1) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

2. Dotacje celowe na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł.

3. Przychody własne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.

5. Inne źródła określone przepisami prawa.

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zespołu uprawniony jest dyrektor.

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych i finansowych Zespołu wymagają kontrasygnaty głównego księgowego.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zespołu, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury,
o którym mowa w § 3, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 16.

1. Zespół może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:

1) działalności koncertowej,

2) organizacji imprez,

3) prowadzenia działalności szkoleniowej,

4) działalności handlowej.

2. Dochód z działalności gospodarczej Zespołu służy realizacji zadań statutowych.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 17.

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »