| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/288/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Cieszyńskiemu Ośrodkowi Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1.

Nadać Statut Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Cieszynie nr XXVII/240/2000 z dnia 25 maja 2000r. w sprawie nadania statutu Cieszyńskiemu Ośrodkowi Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/288/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 stycznia 2013 r.

S T A T U T

CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

„DOM NARODOWY”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie, zwany dalej „Domem Narodowym” jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Cieszyn i działającą w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

2. Niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Domu Narodowego jest Cieszyn, Rynek 12.

2. Terenem działania Domu Narodowego jest obszar Rzeczypospolitej Polskieji zagranica.

§ 3.

Dom Narodowy jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M.- OKT 2/2/92.

§ 4.

Dom Narodowy używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
Zakres działania Domu Narodowego

§ 5.

Celem działalności Domu Narodowego jest diagnozowanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych społeczności miasta Cieszyna i regionu, wspomaganie systemu edukacji
i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 6.

Do podstawowych zadań Domu Narodowego należy:

1. Prowadzenie działalności kulturalnej.

2. Upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

3. Inspirowanie działań kulturalno – oświatowych i wychowawczych.

4. Organizowanie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej
i rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowania wiedzą i sztuką.

7. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych.

8. Tworzenie warunków dla lokalnych inicjatyw w zakresie kultury, edukacji kulturalnej i edukacji regionalnej.

9. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta.

10. Podejmowanie działań i realizacja programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

11. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

12. Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Cieszyna.

§ 7.

Dom Narodowy może podejmować inne działania, mające na celu zaspokajanie potrzeb społeczności miasta Cieszyna, regionu oraz realizacji ogólnokrajowej polityki kulturalnej,w tym zadania powierzone przez Organizatora.

Rozdział 3.
Organizacja Domu Narodowego.

§ 8.

1. Dyrektora Domu Narodowego zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Domem Narodowym, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Domu Narodowego.

§ 9.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta w przewidzianych terminach:

1) rocznego planu finansowego Domu Narodowego,

2) sprawozdań finansowych Domu Narodowego w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,

3) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

4) rocznych planów dotyczących działalności statutowej Domu Narodowego oraz sprawozdań z ich realizacji, w terminach określonych przez Burmistrza Miasta,

5) informacji finansowych i merytorycznych w zakresie i terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta, koniecznych do opracowania projektu budżetu Miasta Cieszyna oraz oceny pracy Domu Narodowego,

6) rozliczenia dotacji podmiotowych zgodnie z zasadami przyjętymi przez organizatora.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Domu Narodowego oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.

3. Nadzór nad majątkiem Domu Narodowego.

§ 10.

Szczegółową organizację Domu Narodowego określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta, a także opinii działających w Domu Narodowym organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11.

1. W Domu Narodowym działa organ doradczy i opiniujący - Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.

2. Członków Rady, w liczbie 5 osób powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

3. W skład Rady wchodzą w szczególności:

1) przedstawiciel Rady Miejskiej Cieszyna,

2) przedstawiciel Burmistrza Miasta,

3) 3 ekspertów w dziedzinach właściwych dla działalności Domu Narodowego oraz przedstawicieli organizacji kulturalno-społecznych powołanych przez Burmistrza Miasta spośród osób zaproponowanych przez dyrektora.

4. Przedstawiciel Rady Miejskiej jest członkiem Rady do końca kadencji Rady Miejskiej, która go wyznaczyła do pracy w Radzie.

5. Kadencja członków Rady trwa cztery lata, za wyjątkiem, o którym mowa w ust. 4. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Burmistrza Miasta jej nowego składu.

6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Burmistrza Miasta. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego.

7. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

8. Obsługę biurową Rady zapewnia Dom Narodowy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Domu Narodowego.

§ 12.

Dom Narodowy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 13.

Dom Narodowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Cieszyn, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14.

Źródłami finansowania działalności Domu Narodowego są:

1. Dotacje przekazane przez Gminę Cieszyn:

1) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

2. Dotacje celowe na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł.

3. Przychody własne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.

5. Inne źródła określone przepisami prawa.

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Domu Narodowego uprawniony jest dyrektor.

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych i finansowych Domu Narodowego wymagają kontrasygnaty głównego księgowego.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych
w imieniu Domu Narodowego, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 16.

1. Dom Narodowy może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:

1) organizowania imprez,

2) prowadzenia działalności impresaryjnej, promocyjnej i reklamowej,

3) prowadzenia działalności wydawniczej,

4) prowadzenia szkoleń i warsztatów,

5) wynajmowania pomieszczeń, sprzętu oraz dzierżawę mienia,

6) prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej,

7) usług transportowych;

2. Dochód z działalności gospodarczej Domu Narodowego służy realizacji zadań statutowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17.

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »