| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/290/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1.

Nadać Statut Teatrowi im. Adama Mickiewicza w Cieszynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/290/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 stycznia 2013 r.

STATUT

TEATRU im. ADAMA MICKIEWICZA w CIESZYNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Cieszyn i działającą w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406.).

2. Niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Teatru jest Cieszyn, pl. Teatralny 1.

2. Terenem działania Teatru jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3.

Teatr jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M.-OKT -5/1/1993 r.

§ 4.

Teatr używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
Zakres działania Teatru.

§ 5.

Teatr prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną i edukacyjną mającą na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i regionu oraz rozwój inicjatyw artystycznych.

§ 6.

Do podstawowych zadań Teatru należy:

1. Prezentacja dorobku i twórczości państwowych i prywatnych instytucji artystycznych oraz artystów ruchu amatorskiego z kraju i z zagranicy poprzez organizowanie przedsięwzięć kulturalnych w oparciu o gotowe produkcje artystyczne.

2. Edukacja teatralna i wychowanie młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury.

3. Współdziałanie z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz
z organizacjami pozarządowymi.

4. Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Cieszyna.

§ 7.

Teatr może podejmować inne działania, mające na celu zaspokajanie potrzeb społeczności miasta Cieszyna, regionu oraz realizacji ogólnokrajowej polityki kulturalnej, w tym zadania powierzone przez Organizatora.

Rozdział 3.
Organizacja Teatru.

§ 8.

1. Dyrektora Teatru, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Teatrem, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Teatru.

§ 9.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta w przewidzianych terminach:

1) rocznego planu finansowego Teatru,

2) sprawozdań finansowych Teatru w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,

3) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

4) rocznych planów dotyczących działalności statutowej Teatru oraz sprawozdań z ich realizacji w terminach określonych przez Burmistrza Miasta,

5) informacji finansowych i merytorycznych w zakresie i terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta, koniecznych do opracowania projektu budżetu Gminy Cieszyn oraz oceny pracy Teatru,

6) rozliczenia dotacji podmiotowych zgodnie z zasadami przyjętymi przez organizatora.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Teatru oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.

3. Nadzór nad majątkiem Teatru.

§ 10.

W Teatrze są zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Teatru.

§ 11.

Szczegółową organizację Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta, a także opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Teatru.

§ 12.

Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 13.

Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Cieszyn, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14.

Źródłami finansowania działalności Teatru są:

1. Dotacje przekazane przez Gminę Cieszyn:

1) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

2. Dotacje celowe na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł.

3. Przychody własne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.

5. Inne źródła określone przepisami prawa.

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Teatru uprawniony jest dyrektor.

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych i finansowych Teatru wymagają kontrasygnaty głównego księgowego.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru , określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 16.

1. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:

1) organizacji imprez,

2) wynajmu pomieszczeń,

3) wynajmu ruchomych składników majątku,

4) działalności handlowej i reklamowej.

2. Dochód z działalności gospodarczej Teatru służy realizacji zadań statutowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17.

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »