| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/291/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1.

Nadać Statut Bibliotece Miejskiej w Cieszynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr XXVII/239/2000 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25.05.2000 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/291/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 stycznia 2013 r.

STATUT

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W CIESZYNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Biblioteka Miejska w Cieszynie, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Cieszyn i działającą w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 642).

3. Porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Miejskiej w Cieszynie zadań powiatowej biblioteki publicznej zawartego w Cieszynie w dniu 26 stycznia 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Cieszyna a Zarządem Powiatu w Cieszynie (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 9 z 2001 r. poz.120 z późn. zm.).

4. Niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Cieszynie przy ul. Głębokiej 15.

2. Terenem działalności Biblioteki jest miasto Cieszyn i powiat cieszyński.

3. Biblioteka działa w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.

Biblioteka posiada następujące filie w Cieszynie:

1) Filia nr 1, ul. Wąska 2,

2) Filia nr 2, ul. Cienciały 1,

3) Filia nr 3, ul. Kamienna 3c,

4) Filia Specjalistyczna nr 4, ul. Srebrna 6.

§ 4.

Organizator zapewnia Bibliotece odpowiednie warunki działalności i rozwoju, odpowiadające realizacji jej zadań, a w szczególności: lokal, środki na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza środki na zakup materiałów bibliotecznych.

§ 5.

Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M.-OKT -1/2/1992.

§ 6.

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 7.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

Rozdział 2.
Zakres działania Biblioteki.

§ 8.

Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Cieszyna i powiatu cieszyńskiego, wspomaganie systemu edukacjii wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 9.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej.

3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta Cieszyna i powiatu cieszyńskiego, także chorychi niepełnosprawnych.

4. Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej.

5. Tworzenie i udostępnianie własnych baz danych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

6. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę
i czytelnictwo.

7. Udzielanie pomocy instrukcyjno – metodycznej, organizowanie szkoleń
i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne, działające na terenie powiatu.

8. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, w tym zagranicznymi, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta Cieszyna, powiatui użytkowników Biblioteki.

9. Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Cieszyna.

§ 10.

Biblioteka może podejmować inne działania, mające na celu zaspokajanie potrzeb społeczności miasta Cieszyna, powiatu cieszyńskiego oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej, w tym zadania powierzone przez Organizatora.

Rozdział 3.
Organizacja Biblioteki.

§ 11.

1. Dyrektora Biblioteki, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Biblioteki.

§ 12.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta w przewidzianych terminach:

1) rocznego planu finansowego Biblioteki,

2) sprawozdań finansowych Biblioteki w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,

3) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

4) rocznych planów dotyczących działalności statutowej Biblioteki oraz sprawozdań z ich realizacji w terminach określonych przez Burmistrza Miasta,

5) informacji finansowych i merytorycznych w zakresie i terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta, koniecznych do opracowania projektu budżetu Miasta Cieszyna oraz oceny pracy Biblioteki,

6) rozliczenia dotacji podmiotowych zgodnie z zasadami przyjętymi przez organizatora.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.

3. Nadzór nad majątkiem Biblioteki.

§ 13.

1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy oraz pracowników administracji
i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Biblioteki.

2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.

§ 14.

Szczegółową organizację Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta, a także opinii działającychw Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 15.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 16.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Cieszyn, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 17.

Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:

1. Dotacje przekazane przez Gminę Cieszyn:

1) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

2. Dotacje celowe na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł.

3. Przychody własne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.

5. Inne źródła określone przepisami prawa.

§ 18.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki uprawniony jest dyrektor.

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych i finansowych Biblioteki wymagają kontrasygnaty głównego księgowego.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych
w imieniu Biblioteki, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 5, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 19.

1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:

1) najmu lokalu,

2) dzierżawy ruchomych składników majątkowych,

3) organizacji imprez kulturalnych,

4) działalności handlowej i reklamowej.

2. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji zadań statutowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 20.

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »