| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/682/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt 11 i   art.50 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( tj. Dz. U. Z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm. )  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala, co następuje :  

§   1.   Niniejsza uchwała określa:  

1)   szczegółowe warunki przyznania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

2)   szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również ich pobierania.  

§   2.   Pomoc w   formie usług opiekuńczych przysługuje :  

1)   osobie samotnej, która z   powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a   jest jej pozbawiona;  

2)   osobie, która wymaga pomocy innych osób, a   rodzina, a   także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

§   3.   1.   Usługi opiekuńcze są świadczone w   miejscu zamieszkania i   obejmują :  

1)   pomoc w   zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,  

2)   opiekę higieniczną,  

3)   zaleconą przez lekarza pielęgnację,  

4)   w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z   otoczeniem.  

2.   Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z   rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

§   4.   1.   Usługi i   specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej opiekuna, członka rodziny lub pracownika socjalnego.  

2.   Udzielenie pomocy w   formie usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w   drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i   zakres usług przyznawanych osobie, która wymaga pomocy, a   ponadto miejsce i   termin świadczenia usług.  

§   5.   1.   Odpłatność za usługi opiekuńcze i   usługi specjalistyczne jest uzależniona od posiadanego dochodu na osobę w   rodzinie oraz ilości godzin usług.  

2.   Dochód, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o   którym mowa w   art.8 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej i   podlega waloryzacji na zasadach określonych w   przepisach wymienionej ustawy.  

3.   Cena 1   godziny usług opiekuńczych wynosi 10 zł zgodnie z   kalkulacją stanowiącą załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   Ustala się następujące zasady odpłatności:  

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w   rodzinie  

Wskaźniki odpłatności w   % ustalone od ceny 1   godz usługi opiekuńczej i   specjalistycznej usługi opiekuńczej w   kwocie 10 zł :  

Wskaźniki odpłatności w   % ustalone od ceny 1   godz usługi opiekuńczej i   specjalistycznej usługi opiekuńczej w   kwocie 10 zł :  

 

Osoby samotnie gospodarujące [ % ]  

Osoby w   rodzinie [ % ]  

- Do 542 zł = 100 %  

- nieodpłatnie  

- nieodpłatnie  

- Powyżej 100 % do 132,5 %  

- 1,50 %  

- 3,50 %  

- Powyżej 132,5 % do 165 %  

- 3   %  

- 7   %  

- Powyżej 165 % do 187,5 %  

- 5   %  

- 11 %  

- Powyżej 187,5 % do 220 %  

- 7   %  

- 15 %  

- Powyżej 220 % do 237,5 %  

- 11 %  

- 20 %  

- Powyżej 237,5 % do 255 %  

- 15 %  

- 25 %  

- Powyżej 255 % do 265 %  

- 22,50 %  

- 32,50 %  

- Powyżej 265 % do 275 %  

- 30 %  

- 40 %  

- Powyżej 275 5   do 282,5 %  

- 45 %  

- 55 %  

- Powyżej 282,5 % do 290 %  

- 60 %  

- 70 %  

- Powyżej 290 % do 310 %  

- 75 %  

- 85 %  

- Powyżej 310 % do 330 %  

- 90 %  

- 100 %  

- Powyżej 330 %  

- 100 %  

- 100 %  

5.   Opłata za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o   której mowa w   ust.3, wskaźnika odpłatności określonego w   procentach, o   których mowa w   ust. 4   oraz liczby godzin świadczonych usług w   ciągu miesiąca.  

§   6.   1.   Osoba nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze jeżeli posiadany dochód nie przekracza dochodu, o   którym mowa w   § 5   ust. 2.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana, może być, na jej wniosek, jej opiekuna lub członka rodziny lub wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z   ponoszenia odpłatności, zwłaszcza ze względu na :  

1)   konieczność korzystania co najmniej z   dwóch rodzajów usług;  

2)   konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w   rodzinie z   pomocy w   formie usług;  

3)   zdarzenia losowe.  

§   7.   1.   Opłaty za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czeladzi lub przelewem na konto ośrodka w   terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.  

2.   Opłaty za wykonanie usługi wnoszone są przez osobę korzystającą, jej opiekuna, członka rodziny lub osobę świadczącą usługi.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

§   9.   Traci moc Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w   Czeladzi z   dnia 3   lutego 2011 roku w   sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/682/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 31 stycznia 2013 r.

KALKULACJA KOSZTU JEDNEJ GODZINY USŁUG OPIEKUŃCZYCH  


Do wyliczenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych na rok 2013 przyjęto :

 

        plan budżetu na okres II – XII 2013 roku -  184.000,00                          

okres realizacji usług opiekuńczych w roku               - 11 miesięcy

planowaną liczbę godzin świadczenia usług opiekuńczych w miesiącu - 1.670 godzin

 

 

 

184.000,00 : 11 miesięcy

---------------------------------   =  10,02 zł za godzinę ~ 10,00 zł

           1 670 godzin

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Dominik   Penar

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »