| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/361/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

- art. 31 ust. 3 i 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

              Uchwała określa:

1) zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego oraz podstawę i sposób ustalania jego wysokości,

2) zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród i rodzaje wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

§ 2.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) klubie sportowym - należy przez to rozumieć podmiot posiadający osobowość prawną, będący członkiem polskiego związku sportowego, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek,

2) zawodniku - należy przez to rozumieć członka klubu sportowego, który uprawia określoną dyscyplinę sportu,

3) trenerze - należy przez to rozumieć, osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski uzyskany w trybie odrębnych przepisów i szkoląc zawodników przyczyniła się do uzyskania przez nich wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

4) działaczu sportowym - należy przez to rozumieć osobę, która działając w klubie sportowym zrzeszającym zawodników, wspomagała i organizowała proces szkolenia sportowego i przyczyniła się do uzyskania przez nich wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,

5) wysokie wyniki sportowe - należy przez to rozumieć spełnienie przez zawodnika (zespół zawodników), co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

a) udział w Igrzyskach Olimpijskich  lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,

b) uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych),

c) reprezentowanie Polski w kategoriach młodzieżowych w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich,

d) reprezentowanie Polski w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,

e) w przypadku gier zespołowych udział w ligowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcie wraz z zespołem wysokiego miejsca (od pierwszego do trzeciego) w tabeli współzawodnictwa pod koniec sezonu rozgrywek, co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,

6) programie szkolenia - należy przez to rozumieć opracowany przez właściwy polski związek sportowy program przygotowań do zawodów sportowych, o których mowa w pkt. 5 lit. a, c, i d, albo opracowany przez macierzysty klub sportowy zawodnika program przygotowań do zawodów sportowych, o których mowa w pkt. 5 lit. b, e.

7) wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu - należy przez to rozumieć szczególną aktywność trenerów, działaczy oraz innych osób w zakresie:

a) szkolenia zawodników, zespołów, drużyn,

b) osiągania wysokich wyników sportowych przez wychowanków we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym,

c) publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,

d) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,

e) wspieranie sportu.

2. Przez użyte w uchwale określenie "polski związek sportowy" - rozumie się także związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.

§ 3.

Przyznawanie, pozbawianie i wstrzymywanie wypłaty stypendiów sportowych oraz przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwanego dalej Burmistrzem.

§ 4.

1. Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierająca proces szkolenia sportowego zawodnika.

2. Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

3. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi 500,00 zł.

§ 5.

1. Stypendium sportowe jest przyznawane zawodnikowi będącemu mieszkańcem Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który w szczególności:

1) w pierwszym roku złożenia wniosku o stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

2) jest objęty programem szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6.

3) nie ukończył w roku przyznania stypendium 26 lat.

4) udokumentował swój dorobek sportowy i program szkolenia sportowego zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 2.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy sportów paraolimpijskich.

§ 6.

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa nr 9 zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny określi w drodze Zarządzenia wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 7.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego po jego przekazaniu do właściwej w sprawach przyznawania stypendiów sportowych komórki organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach podlega zaopiniowaniu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.

§ 8.

Umowa stypendialna zawierana między Gminą a zawodnikiem powinna określać w szczególności:

1) strony umowy,

2) wysokość i terminy przekazywania rat stypendialnych,

3) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium,

4) zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Burmistrza o utracie uprawnień do otrzymania stypendium, a w szczególności do przekazywania informacji o:

              a/ stałym zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia,

              b/ wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

5) zobowiązanie zawodnika do promocji Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,

6) zobowiązanie zawodnika do pisemnego informowania Burmistrza o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego,

7) zobowiązanie zawodnika do zwrotu wypłaconego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku określonych w § 11 niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się zawodnikowi jeżeli został on zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego, lub przez macierzysty klub sportowy.

2. O wstrzymaniu stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika.

3. Wznawia się wypłatę wstrzymanego stypendium zawodnikowi na jego wniosek lub wniosek macierzystego klubu sportowego po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

§ 10.

1. Pozbawienie wypłaty stypendium sportowego następuje w przypadku, jeżeli zawodnik w okresie jego pobierania:

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia;

2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;

3) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia;

4) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym                             orzeczeniem sądu.

2. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności opisane w ust. 1. powstania okoliczności z ust. 1.

3. Wypłata stypendium nie przysługuje w przypadku stałego zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu powstania tej  okoliczności, chyba, że zawodnik powróci do realizacji programu szkolenia.

4. O pozbawieniu wypłaty stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika.

§ 11.

1. Stypendium wypłacone po terminie określonym w § 10 ust. 2 i 3, a także stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Czerwionka-Leszczyny wskazany przez Burmistrza.

2. Zwrot stypendium z przyczyn określonych w ust. 1 następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania przez zawodnika pisemnego żądania zwrotu stypendium.

3. Od stypendium niezwróconego w terminie określonym w ust. 2 naliczane będą odsetki ustawowe za zwłokę liczone za każdy dzień zwłoki.

§ 12.

1. Nagroda jest świadczeniem pieniężnym i stanowi wyraz uznania za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

2. Wyróżnienie stanowią: puchar lub dyplom.

3. Nagroda lub wyróżnienie przyznawane są za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7.

4. Nagroda lub wyróżnienie przyznawane są:

1) zawodnikowi klubu sportowego z siedzibą na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub               klubu spoza gminy, w dyscyplinach, które nie są objęte szkoleniem w Gminie               Czerwionka-Leszczyny;

2) trenerowi i działaczowi klubu sportowego z siedzibą w Gminie Czerwionka-Leszczyny.

5. Nagrody i wyróżnienia przysługują wyłącznie osobom, o których mowa w ust.4 będącymi mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

6. Ustala się następujące kategorie wyróżnień:

1) wyróżnienie dla zawodnika;

2) wyróżnienie dla trenera;

3) wyróżnienie dla działacza;

4) wyróżnienie dla zespołu zawodników.

§ 13.

             

1. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota 1 000,00 zł.

2. Ustala się następujące kategorie nagród i ich wysokości:

1) dla zawodników – nagroda indywidualna:

- I stopnia w wysokości do 150% podstawy określonej w ust. 1,

- II stopnia w wysokości do 125% podstawy określonej w ust. 1,

- III stopnia w wysokości do 75% podstawy określonej w ust. 1,

2) dla zawodników – nagroda zespołowa:

-                                           I stopnia w wysokości do 500% podstawy określonej w ust. 1,

- II stopnia w wysokości do 300% podstawy określonej w ust. 1,

- III stopnia w wysokości do 200% podstawy określonej w ust. 1,

3) dla trenerów i działaczy:

- I stopnia w wysokości do 150% podstawy określonej w ust. 1,

- II stopnia w wysokości do 125 % podstawy określonej w ust. 1,

- III stopnia w wysokości do 75 % podstawy określonej w ust. 1.

4) trenerowi lub działaczowi może być przyznana jednorazowa nagroda za całokształt               działalności w dziedzinie kultury fizycznej w wysokości do 150% podstawy określonej w ust. 1

3. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny określi w drodze zarządzenia Regulamin przyznawania poszczególnych kategorii nagród, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3.

4. Nagrodę I stopnia przyznaje się za osiągnięcia w skali międzynarodowej - zajęcie 1 - 3 miejsca na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadach.

5. Nagrodę II stopnia przyznaje się za osiągnięcia w skali międzynarodowej - zajęcie 1 - 3 miejsca w mistrzostwach Europy, pucharach Europy, oraz za osiągnięcia w kategoriach młodzieżowych w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich.

6. Nagrodę III stopnia przyznaje się za osiągnięcia w skali krajowej - zajęcie 1 - 3 miejsca w mistrzostwa i pucharach Polski.

7. Nagrody, o których mowa w ust 4, 5, 6, przyznaje się zawodnikom i trenerom.

§ 14.

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

1) macierzysty klub sportowy, zawodnik, trener lub działacz sportowy;

2) właściwy polski związek sportowy.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny określi w drodze zarządzenia wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za dany rok kalendarzowy należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9.

§ 15.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia po przekazaniu do właściwej w sprawach przyznawania stypendiów sportowych komórki organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach podlega zaopiniowaniu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

                                                                                   

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »