| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/457/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej
na temat części wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, nazywane są dalej „Budżetem Partycypacyjnym”.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dabrowa Górnicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/457/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Dąbrowy Górniczej określane są jako „Budżet Partycypacyjny”.

2. Postuluje się, aby kwota z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza, której dotyczy Budżet Partycypacyjny wynosiła ok. 5 milionów złotych.

3. Konsultacje w ramach Budżetu Partycypacyjnego prowadzone są w oparciu o 27 dzielnic, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszych zasad.

4. Dla każdej z dzielnic ustanawia się Punkty Konsultacyjne, których siedziba i godziny funkcjonowania  zostaną określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

5. W ramach Budżetu Partycypacyjnego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danej dzielnicy wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszych zasad.

6. Postuluje się, aby kwota na projekty w danej dzielnicy wynosiła: 30 000,00 zł + kwota wynikająca
z liczby mieszkańców danej dzielnicy na dzień 31.12.2012 r. Kwota ta może być przeznaczona
na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji.

7. W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów, w którejś z dzielnic lub nie rozdysponowaniu wszystkich środków dla danej dzielnicy istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Prezydenta Miasta do dzielnic o największej frekwencji w głosowaniu lub ewentualnie ich rozdysponowanie
na projekty, którym brakuje części środków, aby zostały rekomendowane do realizacji.

8. Budżet Partycypacyjny Miasta Dąbrowa Górnicza obejmuje następujące etapy:

a) Akcja Edukacyjna.

b) Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów.

c) Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

d) Dyskusja na temat złożonych propozycji projektów w celu uzgodnienia listy projektów pod głosowanie (Dzielnicowe Forum Mieszkańców).

e) Głosowanie mieszkańców na projekty.

f) Ogłoszenie projektów do realizacji w 2014 roku.

9. Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta

Rozdział 2.
Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

§ 2. 1. Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danej dzielnicy, który ukończył 16 lat.

2. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

3. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat.

4. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (stanowisko „Informacja”), w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości oraz w Punktach Konsultacyjnych.

5. Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego ogłasza Prezydenta Miasta poprzez umieszczenie informacji na: stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, stronie miasta, stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Punktach Konsultacyjnych.

6. Formularz składa się w terminie od 8 kwietnia do 20 maja 2013 r.

a) listownie na adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją
na kopercie „Budżet Partycypacyjny”,

b) osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Interesantów
ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”),

c) lub mailowo na adres wskazany w ogłoszeniu w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Rozdział 3.
Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

§ 3. 1. Formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej przez komórkę właściwą Urzędu Miejskiego.

2. Z powodów formalnych odrzucone są propozycje projektów nie spełniające wymogu wskazanego
w § 2 pkt 1, 2, 3 oraz projekty złożone po terminie wskazanym w § 2 pkt 6 niniejszych zasad.

3. Formularze z propozycjami projektów podlegają procesowi opiniowania przez wydziały właściwe Urzędu Miejskiego.

4. Przez wydanie opinii rozumie się: sporządzenie kosztorysu dla projektu oraz uznanie projektu
za możliwy do realizacji lub niemożliwy do realizacji wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu.

5. Z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów sporządza się informację dla każdej z dzielnic zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszych zasad, którą udostępnia się w ciągu 90 dni od dnia zakończenia składania propozycji projektów na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego oraz w Punktach Konsultacyjnych.

6. Informacja, o której mowa w § 3 pkt 5 zawierająca listę złożonych projektów dla danej dzielnicy lub dzielnic jest poddawana pod dyskusję w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców (zwane dalej „DFM”).

Rozdział 4.
Dzielnicowe Fora Mieszkańców

§ 4. 1. DFM odbywają się w każdej z 27 dzielnic i służą prowadzeniu dialogu i dyskusji wokół propozycji projektów złożonych przez mieszkańców. Ich głównym celem jest  ustalenie listy projektów pod głosowanie mieszkańców w danej dzielnicy.

2. DFM odbywają się w obiektach użyteczności publicznej, w dni powszednie i w godzinach popołudniowych.

3. DFM zwoływane są na 30 dni przed ich terminem poprzez:

a) Publikację terminów poszczególnych DFM na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego oraz w Punktach Konsultacyjnych.

b) Skierowanie zaproszeń elektronicznych lub telefonicznych do autorów projektów oraz Radnych Rady Miejskiej i Rad poszczególnych dzielnic, jeżeli te istnieją.

4. DFM organizowane i prowadzone jest przez komórkę właściwą Urzędu Miejskiego.

5. DFM odbywa się zgodnie z następującym schematem:

a) Przedstawienie listy złożonych proponowanych projektów.

b) Przedstawienie rekomendacji dla poszczególnych projektów.

c) Dyskusja.

d) Ustalenie listy projektów pod głosowanie w danej dzielnicy.

6. Lista projektów pod głosowanie, o której mowa w pkt 5d niniejszego paragrafu, w danej dzielnicy zawiera tytuł projektu, krótką charakterystykę projektu i szacunkową wycenę kosztów dla danego projektu.

7. Lista projektów pod głosowanie w danej dzielnicy podana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego i w Punktach Konsultacyjnych.

Rozdział 5.
Głosowanie mieszkańców na projekty

§ 5. 1. Głosowanie mieszkańców w poszczególnych dzielnicach na projekty z listy, o której mowa w § 4 pkt.6 zarządza Prezydent Miasta nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od opublikowania listy projektów dla danej dzielnicy.

2. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy danej dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat.

3. Na projekty z listy dla danej dzielnicy mogą głosować tylko mieszkańcy tej dzielnicy.

4. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie we wszystkich dzielnicach jednocześnie przez 5 dni roboczych.

5. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danej dzielnicy poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach liczby 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.

6. Formularz wymieniony w pkt 5 niniejszego paragrafu określony zostanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

7. Głosowanie jest jawne. Na karcie/formularzu elektronicznym, każdy głosujący podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadcza, iż w dniu głosowania ukończył 16 rok życia, a dane które podał są zgodne z prawdą.

8. Wyniki oblicza i opracowuje, dla każdej z dzielnic, komórka właściwa Urzędu Miejskiego, kierując się następującymi zasadami:

a) liczy liczbę oddanych głosów w dzielnicy z uwzględnieniem głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego,

b) za ważne uznaje głosy, które spełniają warunki wymienione w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu.

c) liczy ilość punktów dla każdego z projektów,

d) na podstawie przyznanych punktów tworzy się ranking projektów,

e) na podstawie rankingu przyznaje z sumy środków dla dzielnicy, o której mowa w § 1 pkt 6 niniejszych zasad środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą ilość punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków dzielnicy,

f) w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście, zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji dzielnicy.

g) w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z większą kwotą.

9. Z każdego z głosowań sporządza się wyniki głosowania zawierające:

a) Liczbę oddanych głosów w dzielnicy.

b) Liczbę zdobytych punktów przez poszczególne projekty.

c) Listę projektów rekomendowanych do realizacji roku 2014 wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji.

Rozdział 6.
Ogłoszenie projektów do realizacji

§ 6. 1. Na podstawie wyników głosowania, tworzy się listę rekomendowanych projektów
do realizacji dla każdej z dzielnic w 2014 r.

2. Listę rekomendowanych projektów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, stronie miasta, stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
w Punktach Konsultacyjnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/457/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1 do ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/457/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2 do ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/457/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 3 do ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »