| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/458/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późń. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala

§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/112/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 169 poz. 3143 z 5 sierpnia 2011 r.), wprowadzić następującą zmianę:

1. §8 otrzymuje brzmienie:

" 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

2. Rekrutacja dzieci odbywa się raz w roku. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka umieszczane są na liście oczekujących i przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc. Z chwilą przyjęcia wszystkich dzieci z listy oczekujących, Dyrektor Żłobka ogłasza rekrutację dodatkową.

3. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci, które w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację uczęszczały do Żłobka.

4. Przy przyjmowaniu dzieci do Żłobka, dla ustalenia kolejności przyjęć, z zastrzeżeniem ust. 3, uwzględnia się następujące kryteria:

1) Dziecko wychowywane przez samotną matkę, ojca lub opiekuna prawnego,

2) Dziecko matki, ojca lub opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

3) Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,

4) Dziecko obojga rodziców lub opiekunów prawnych, którzy pracują, studiują lub uczą się w trybie stacjonarnym,

5) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Żłobka,

6) Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

7) Dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

8) Dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim,

9) Dziecko, które wraz z rodzeństwem rekrutuje do Żłobka po raz pierwszy,

10) Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje bądź więcej dzieci).

5. Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci określa Regulamin Organizacyjny Żłobka."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Finansowanie dla firm - kredyty, leasing, faktoring.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »