| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.224.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVIII/381/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.

§ 2. 1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie:

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.;

2) o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r.;

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.;

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.;

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1) meblach i innych odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, np. stare meble, materace, wózki dziecięce, wanny itp.;

2) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych pochodzące z remontów, budów lub rozbiórek, prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości;

3) Punkcie Zbiórki Odpadów - rozumie się przez to stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, zlokalizowany na terenie gminy Krzepice;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania i odrębnego gromadzenia odpadów z chwilą ich powstania, obejmujących:

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;

2) tworzywa sztuczne;

3) szkło;

4) metale;

5) papier, tektura;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) odzież;

8) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych:

a) przeterminowane chemikalia i opakowania po nich (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki czyszczące, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne);

b) przeterminowane lekarstwa;

c) środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych;

d) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

e) urządzenia zawierające freony;

f) przepracowane oleje i tłuszcze;

g) baterie i akumulatory;

h) zużyte opony;

i) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w obiektach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia.

2. Organizatorzy imprezy masowej lub innej imprezy zorganizowanej mają obowiązek usunięcia odpadów i uporządkowania nieruchomości, na której odbywała się impreza oraz nieruchomości do niej przyległych, jeżeli uczestnicy imprezy spowodowali zanieczyszczenie tego terenu.

3. Organizatorzy akcji promocyjnych, dystrybucyjnych, informacyjnych, reklamowych prowadzonych na części nieruchomości służących do użytku publicznego zobowiązani są do usuwania pozostawionych w wyniku prowadzonej akcji odpadów papierowych, ulotek i innych.

§ 5. 1. Do obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego i z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy należy:

1) gromadzenie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z przystanków komunikacyjnych poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów oraz wsiadanie i wysiadanie pasażerów;

2) usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się;

3) pryzmowanie odgarniętego śniegu i lodu na części powierzchni chodnika położonej przy krawędzi jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika; zakazuje się zgarniania śniegu i lodu z chodnika na jezdnię, zakaz ten nie obowiązuje w przypadku chodników o szerokości poniżej 1 m;

4) usuwanie materiału użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może być dokonywane na terenie nieruchomości pod warunkiem, że będzie się odbywać na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez zarządcę sieci lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.

2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi oraz cieków i zbiorników wodnych.

3. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi w obrębie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby, a poza terenem nieruchomości - w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Pojemniki służące do zbierania odpadów mogą stanowić własność właściciela nieruchomości lub być dzierżawione od przedsiębiorcy odbierającego odpady i muszą spełniać wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Pojemniki powinny być dostosowane do automatycznego opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemnik o pojemności 80 litrów;

2) pojemnik o pojemności 120 litrów;

3) pojemnik o pojemności 240 litrów;

4) pojemnik o pojemności 1100 litrów;

5) pojemniki o pojemności od 5 m 3 do 10 m 3 ;

6) worek na gruz budowlany do 1 m 3 ;

7) pojemniki z tworzywa sztucznego lub siatkowe przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów odpowiednio oznaczone w zależności od rodzaju zbieranego odpadu o pojemności od 1,1 m 3 do 3 m 3 ;

8) worki z przeźroczystych foli polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów o pojemności 120 litrów oznaczone odpowiednimi kolorami i posiadające opis określający frakcję odpadów zbieranych selektywnie, z przeznaczeniem na:

a) szkło - kolor biały;

b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - kolor żółty;

c) papier i tektura - kolor niebieski;

d) metale - kolor różowy;

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - kolor czarny;

9) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 litrów.

§ 8. 1. Liczba i minimalna pojemność pojemników (worków) na odpady komunalne, stanowiących wyposażenie nieruchomości musi zapewnić zbieranie w nich wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami i musi być adekwatna do liczby stałych mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości, liczby osób przebywających okresowo na nieruchomości oraz ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, względnie w obiektach użyteczności publicznej lub na nieruchomościach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza (sklepy, firmy itp.).

§ 9. 1. Za podstawę do ustalenia minimalnej, łącznej pojemności pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych na danej nieruchomości przyjmuje się następującą normatywną ilość produkowanych w skali miesiąca odpadów komunalnych:

1) 30 litrów - dla każdej z osób zamieszkałych na nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności:

a) 80 litrów - nieruchomość zamieszkała przez 1 osobę;

b) 120 litrów - nieruchomość zamieszkała od 2 do 4 osób;

c) 240 litrów - nieruchomość zamieszkała od 5 do 8 osób;

d) 240 litrów + 120 litrów - nieruchomość zamieszkała od 9 do 12 osób;

e) 240 litrów + 240 litrów - nieruchomość zamieszkała przez 13 i więcej osób;

2) 10 litrów - na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i innych miejscach pracy, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności:

a) 120 litrów - do 3 zatrudnionych osób;

b) 240 litrów - powyżej 3 zatrudnionych osób;

3) 10 litrów - na jedno łóżko dla szpitali, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów;

4) 2 litry - na każdego ucznia, przedszkolaka i pracownika placówki oświatowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów;

5) 20 litrów - na każde miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 240 litrów na lokal czy punkt gastronomiczny;

6) 20 litrów - na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal.

2. Za podstawę do ustalenia minimalnej pojemności worków na poszczególne frakcje odpadów tj. szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, metale, odpady ulegające biodegradacji zbieranych selektywnie na danej nieruchomości przyjmuje się następującą normatywną ilość produkowanych w skali miesiąca odpadów:

1) 30 litrów - dla każdej z osób zamieszkałych na nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, jednak co najmniej jeden worek o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów;

2) 2 litry - na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i innych miejscach pracy, jednak co najmniej jeden worek o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów;

3) 10 litrów - na jedno łóżko dla szpitali, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, jednak co najmniej dwa worki o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów;

4) 2 litry - na każdego ucznia, przedszkolaka i pracownika placówki oświatowej, jednak co najmniej dwa worki o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów;

5) 5 litrów - na każde miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż worek o pojemności 120 litrów na lokal czy punkt gastronomiczny na daną frakcję odpadów;

6) 10 litrów - na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden worek o pojemności 120 litrów na lokal na daną frakcję odpadów.

7) dopuszcza się stosowanie pojemników do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych, innych niż worki określone w pkt 3 - 4 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tych punktach i spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

8) dopuszcza się stosowanie pojemników do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji o minimalnej pojemności 120 litrów i spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych i odbieranych w cyklu miesięcznym, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) do 35 osób - w rozmiarze 2 x 1100 litrów;

2) od 36 do 50 osób - w rozmiarze 3 x 1100 litrów;

3) powyżej 50 osób - w rozmiarze 4 x 1100 litrów.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemników na poszczególne frakcje odpadów tj. szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, metale, odpady ulegające biodegradacji, zbieranych selektywnie na danej nieruchomości i odbieranych w cyklu miesięcznym, jeżeli z tych pojemników korzysta:

1) do 50 osoób - w rozmiarze 1100 litrów;

2) powyżej 50 osób - w rozmiarze 2 x 1100 litrów.

3. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia odpadów, innych niż określone w ust. 1 - 2 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tych ustępach i spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

§ 11. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie zabudowanym - 40 litrów;

2) w terenie niezabudowanym - 30 litrów.

§ 12. 1. Pojemniki i worki powinny być ustawione w obrębie nieruchomości na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników.

2. Pojemniki należy ustawić tak, aby nie powodowały uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz osób trzecich.

3. Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz obiekty użyteczności publicznej powinny być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów komunanych stale dostępny dla użytkowników.

4. Urządzenia do gromadzenia odpadów w miejscach publicznych (kosze uliczne) powinny być rozmieszczane w miejscach i przy obiektach szczególnie uczęszczanych - tereny użytku publicznego np. parkingi, parki, place zabaw, tereny użytku publicznego, wzdłuż dróg publicznych i chodników, na przystankach komunikacji publicznej itp. w ilości uzależnionej od intensywności ruchu pieszego oraz liczby potencjalnych ich użytkowników.

§ 13. Pojemniki i worki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności:

1. pojemniki powinny być poddawane czyszczeniu i dezynfekcji co najmniej raz w roku;

2. w pojemnikach i workach należy gromadzić odpady o odpowiedniej frakcji w zależności od przeznaczenia pojemnika czy worka oraz w ilości nie powodującej ich przeciążenia;

3. pojeminiki powinny być wyposażone w szczelną pokrywę, a worki zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów oraz przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

§ 14. 1. Zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania prawa budowlanego powinny być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości mieszkańców w taki sposób, aby jego opróżnianie nie było konieczne częściej niż raz w tygodniu. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków należy dostosować jej przepustowość do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków, określonego odrębnymi przepisami.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 15. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna gwarantować utrzymanie właściwego stanu higieniczno - sanitarnego oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, nadmierne przepełnienie pojemników i worków lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) odpady komunalne zmieszane - co najmniej 1 raz w miesiącu;

2) odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, metale, szkło - co najmniej 1 raz w miesiącu;

3) odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie - w okresie od kwietnia do października co najmniej dwa razy w miesiącu, a w okresie od listopada do marca - co najmniej raz w miesiącu;

4) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych zebrane selektywnie- według zapotrzebowania, poprzez przekazanie odpadów do Punktu Zbiórki Odpadów;

5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe - nie później niż w ciągu miesiąca od momentu zapełnienia kontenera lub zakończenia prac remontowych;

7) z nieruchomości, na których organizowano imprezę masową - niezwłocznie po zakończeniu imprezy;

8) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz cmentarzy należy dostosować do potrzeb w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników (kontenerów) i wysypywania się odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu;

9) nieczystości ciekłe - systematycznie nie dopuszczając do przepełnienia urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące;

10) w przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów ściekowych powinno być dokonywane przez uprawniony podmiot zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni i powinno zostać udokumentowane.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się niesegregowanych odpadów komunalnych poprzez ich gromadzenie w odpowiednich pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

2. Właściciele nieruchomości pozbywają się z nieruchomości selektywnie zgromadzonych odpadów komunalnych w sposób następujący:

1) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, metale, papier i tekturę należy gromadzić w workach foliowych na terenie nieruchomości, na której powstały, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w oznaczonych pojemnikach ustawionych na terenie nieruchomości, a następnie przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady;

2) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, odpady zielone z ogrodów oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji) należy gromadzić i kompostować w przydomowych pryzmach na terenie nieruchomości, w miejscu i w sposób, który nie będzie powodować uciążliwości dla otoczenia; w przypadku braku możliwości gromadzenia tego rodzaju odpadów w przydomowych kompostownikach, należy je zbierać w workach foliowych lub pojemnikach przeznaczonych do tego celu i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady;

3) odpady zbierane selektywnie prawidłowo segregowane tj. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, metale, papier i tekturę, odpady ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych można również poza wyznaczonymi terminami zbiórki we własnym zakresie przekazywać do Punktu Zbiórki Odpadów w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej urzędu: www.krzepice.pl.

4) odzież należy umieszczać w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu ustawionych na terenie gminy; dopuszcza się przekazywanie odzieży podmiotom lub organizacjom humanitarnym prowadzącym zorganizowaną zbiórke zużytej odzieży na terenie gminy;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe (tj. materace, wózki dziecięce, wanny itp.) należy oddzielnie składować od pozostałych odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w tzw. zbiórce "wystawkowej" sprzed nieruchomości w wyznaczonych terminach; Odpady te można również poza wyznaczonymi terminami zbiórki we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Zbiórki Odpadów w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej urzędu: www.krzepice.pl.

6) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych, w tym:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony należy odrębnie składować od pozostałych odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości i przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w tzw. zbiórce "wystawkowej" sprzed nieruchomości w wyznaczonych terminach;

b) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach ustawionych w aptekach i placówkach zdrowia, których adresy są dostępne na stronie internetowej www.krzepice.pl;

c) zużyte baterie i akumulatory inne niż samochodowe należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach ustawionych w placówkach oświaty oraz budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach;

d) akumulatory samochodowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie nowego urządzenia;

e) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 11 zebrane selektywnie można we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Zbiórki Odpadów w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej urzędu: www.krzepice.pl.

7) odpady budowlane i rozbiórkowe należy odrębnie gromadzić w kontenerach lub workach w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwać je możliwie jak najszybciej poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalych. Odpady te można również we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Zbiórki Odpadów w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej urzędu: http://www.krzepice.pl za opłatą na zasadach określonych w odrębnej uchwale. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac remontowo-budowlanych świadczonych przez firmę na rzecz właściciela nieruchomości muszą zostać zagospodarowane przez przedsiębiorcę zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

§ 17. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić pojemniki i worki z odpadami w dniu wyznaczonego odbioru odpadów poprzez ich wystawienie do godziny 7 00 rano przed posesją przy krawędzi jezdni, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu drogowym.

2. W przypadku braku możliwości wystawienia pojeminików poza teren nieruchomości, pojemniki powinny być ustawione w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. 1. Promowanie produktów bez opakowań, opakowań wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych ilości odpadów.

2. Promowanie kompostowania zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Właściciele, opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:

1) sprawowania stałego nadzoru i właściwej opieki nad zwierzętami, aby nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia;

2) bezzwłocznego usuwania z miejsc publicznych (m.in. z ulic, chodników, terenów zielonych) odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe.

2. Właścicieli psów w szczególności zobowiązuje się do:

1) sprawowania stałego nadzoru nad zwierzętami;

2) utrzymywania psów na terenie nieruchomości na uwięzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.); właściciel psa może zwolnić zwierzę z uwięzi na terenie swojej nieruchomości jedynie w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich; teren powinien być oznaczony tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

3) wyprowadzania zwierząt na uwięzi i w nałożonym kagańcu.

3. Zezwala się na zwolnienie psa z uwięzi jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma kaganiec i właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli na jego zachowaniem. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne.

4. Zabrania się:

1) wprowadzania psów lub innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, na place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki, fontanny itp. Zakaz wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności nie dotyczy psów "przewodników" osób niepełnosprawnych.

2) wpuszczania psów i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci.

5. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego stanu sanitarnego, o ile nie powoduje to nadmiernej uciążliwości dla współlokatorów. Wskazane jest przy tym zamieszczenie stosownego zapisu w regulaminie porządku domowego zatwierdzonego przez zarządcę lub właściciela budynku.

6. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt domowych należy do:

1) właściciela padłego zwierzęcia;

2) właściciela nieruchomości - w przypadku, gdy zwierzę padło na jego nieruchomości i było bezdomne;

3) gminy - w odniesieniu do pozostałych terenów.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w odpowiednio przystosowanych obiektach zagrodowych położnych w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków oświatowych, placówek kulturalnych, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów organów administracji.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do:

1) zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, zwalczania much i gryzoni;

2) gromadzenia i usuwania powstających w wyniku hodowli odpadów i nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodując zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) prowadzenia hodowli w sposób nie powodujący uciążliwości, w szczególności zapachowych i hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:

1) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony itp.;

2) na terenach w układzie urbanistycznym w Krzepicach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do ewidencji zabytków.

4. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z sąsiednich nieruchomości i ciągów pieszych. W przypadku, gdy umieszczenie ula w/w odległości jest niemożliwe, pomiędzy wylotem ula, a sąsiadującą nieruchomością należy umieścić przeszkodę (parkan) o wysokości co najmniej 3m.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Wyznacza się cały teren miasta jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji polegającej na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, zakładach pracy, obiektach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych, przy czym zaleca się stosowanie dwóch różnych rodzajów trutek w ciągu roku.

2. Deratyzacja winna być prowadzona dwa razy w roku w następujących terminach:

1) w miesiącu kwietniu;

2) w miesiącu październiku.

3. O terminach przeprowadzenia deratyzacji Gmina informuje mieszkańców za pośrednictwem obwieszczenia wywieszonego na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

4. Deratyzację należy zakończyć zebraniem padłych gryzoni i pozostałej trutki, które należy przekazać do utylizacji.

5. W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji również w innych terminach uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

6. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 22. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

2. Traci moc Uchwała Nr XLI/348/2010 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »