| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/371/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Roździeńskiego, Harcerskiej, Kotuchy w Piekarach Śląskich - obszar I tereny na południe od ul. Roździeńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.647 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr X/152/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2011r., po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie” (uchwała nr XXI/219/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 13 marca 2008r.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic:
Roździeńskiego, Harcerskiej i Kotuchy w Piekarach Śląskich – obszar I tereny na południe
od ul. Roździeńskiego

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej w skali
1 : 2000, będący załącznikiem nr 1,

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Piekary Śląskie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, będący załącznikiem nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, będący załącznikiem nr 3.

2. Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:

1) symbole cyfrowo - literowe identyfikujące tereny, w których część literowa oznacza przeznaczenie podstawowe terenu, a oznaczenie cyfrowe nr terenu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) granica terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

5) granice obszaru wymagającego przekształceń i rekultywacji.

3. Pozostałe wymienione oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny:

1) symbol identyfikujący jednostkę osadniczą: E – Brzeziny Śląskie,

2) granice i numery nieruchomości,

3) granice terenów górniczych,

4) granice dawnej płytkiej eksploatacji rud cynku i ołowiu,

5) nieczynne szyby górnicze,

6) istniejący bunkier,

7) istniejący drewniany krzyż,

8) sieci wodociągowe,

9) kanalizacja sanitarna,

10) kanalizacja sanitarna tłoczna,

11) linie kablowe SN 6 kV,

12) dział wodny I stopnia.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Rożdzieńskiego, Harcerskiej, Kotuchy w Piekarach Śląskich – obszar I tereny na południe od ul. Roździeńskiego,

2) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem,              

3) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię wyodrębnioną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem cyfrowo – literowym,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć ustalenie planu określające linię ograniczającą teren, której nie może przekroczyć żaden element konstrukcyjny budynku,
z wyłączeniem części podziemnych,

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków w obrysie murów zewnętrznych, mierzonych przy gruncie,

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposoby, formy i funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub działalności, które są dominujące na danym terenie i którym są podporządkowane inne sposoby, formy i funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub działalności, określone jako uzupełniające,

7) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć sposoby, formy i funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub działalności ustalone planem, niekolidujące
z przeznaczeniem podstawowym,

8) adaptacji przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć utrzymanie dotychczasowych funkcji użytkowania i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem warunków wynikających z innych ustaleń planu,

9) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zieleń ukształtowaną w taki sposób, aby minimalizowała uciążliwości oddziaływania wynikające z użytkowania sąsiednich terenów,

10) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci naziemne i podziemne, a także urządzenia służące zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków, zaopatrzeniu w ciepło, gaz, energię elektryczną i zapewniające obsługę teletechniczną,

11) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć budynki i lokale, w których podmioty niepubliczne, świadczą usługi z zakresu: handlu z wyłączeniem handlu wielkopowierzchniowego, usług nieprodukcyjnych i rzemiosła oraz usług niematerialnych związanych z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, pośrednictwem, pracami badawczymi, tłumaczeniami, szkoleniami, przetwarzaniem danych i lecznictwem, administracją finansową i gospodarczą, reklamą, hotelarstwem itp.,

12) obiektach ochrony terenu - należy przez to rozumieć budynki takie jak: wartownie, portiernie, dozorcówki itp.,

13) remediacji - należy przez to rozumieć oczyszczanie i usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku działania przemysłu,

14) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach jedno lub wielospadowy o nachyleniu 1 – 70umożliwiający odprowadzenia wód deszczowych i zbliżony wyglądem do płaskiej powierzchni,

15) kodzie odpadu – należy przez to rozumieć kody odpadów określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz.1206),

16) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami nie będący znakiem drogowym, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej, tablicą informacyjną o terenach i obiektach rekreacyjnych, terenach rewitalizowanych, strefach ekonomicznych itp.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 3. Przeznaczenie terenów i linie zabudowy

1. W wyodrębnionych terenach obszaru objętego Planem , ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz ich symbole:

1) E 10PU, E 11PU, E 13PU - tereny przemysłowo - usługowe,

2) E 19Z – teren zieleni,

3) E 6KSG – teren urządzeń obsługi komunikacji – garaże,

4) E KDG1 – teren publicznej komunikacji drogowej – ulica kategorii G,

5) E KDL1 - teren publicznej komunikacji drogowej – ulica kategorii L,

6) E KDW1 – teren komunikacji drogowej - dojazdowa droga wewnętrzna.

2. Ustala się następujące minimalne odległości linii zabudowy od linii rozgraniczających tereny dróg:

1) 12 m od drogi kategorii G oznaczonej symbolem E KDG1,

2) 6 m od drogi kategorii L oznaczonej symbolem E KDL1,

3) 4 m od drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem E KDW1.

3. Pas terenu położony pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą ulice może być wykorzystany wyłącznie na cele infrastruktury technicznej, dojazdy, parkingi, zieleń urządzoną i ogrodzenia.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady rozmieszczania reklam:

1) nakazuje się:

a) wskazania w projekcie budowlanym nowych obiektów miejsc usytuowania tablic lub urządzeń reklamowych z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale,

b) nawiązanie gabarytami informacji wizualnej do charakterystycznych podziałów, otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych elewacji,

c) zachowanie spójnej formy plastycznej (materiał, wielkość poszczególnych modułów) na całej powierzchni elewacji,

d) w przypadku umieszczania reklam na elewacji budynku, stosowania następujących urządzeń reklamowych: tablica, litery plastyczne, kaseton.

2) dopuszcza się:

a) lokalizację urządzeń reklamowych na całym terenie objętym planem za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem E 19Z,

b) sytuowanie urządzeń reklamowych w formie:

- tablic typu Billboard o wymiarach 3x6m, o wysokości wraz z nośnikiem do 10 m,

- tablic typu Citylight o wysokości wraz z nośnikiem do 4 m,

- tablic typu Gilotyna o wysokości wraz z nośnikiem do 5 m ,

- modułów informacyjno – reklamowych o wysokości wraz z nośnikiem do 4m,

- reklam kierunkowych,

- pylonów i totemów jako urządzeń towarzyszących obiektom usługowym.

- tablic lub plansz powiązanych z elementami małej architektury,

- tablic o modułowych gabarytach na obiektach typu: ogrodzenia, z zastrzeżeniem nie przekraczania wysokości ogrodzenia.

c) umieszczanie urządzeń reklamowych w formie tablic lub kasetonów na dachach płaskich budynków, w gabarytach dopuszczonych dla tablic (bez nośnika) wymienionych w ust.1 pkt 2.

3) zakazuje się lokalizowania reklam pulsujących, reklam LED, telebimów reklamowych, reklam przewijanych itp.

2. Na obszarze objętym planem zakazuje się:

1) wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, tworzyw sztucznych, blach, w całości z drewna,

2) realizacji wolnostojących garaży i zabudowy tymczasowej (za wyjątkiem technicznego zaplecza budowy obiektów i zagospodarowania terenu),

3) budowy elektrowni wiatrowych,

4) budowy budynków o elewacjach z drewna lub imitujących drewno,

5) realizacji nieutwardzonych miejsc postojowych, dróg i placów manewrowych,

3. Na obszarze objętym planem dopuszcza się:

1) realizację ogólnodostępnych ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych,

2) realizację obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie środowiska, w tym ochrony przed hałasem oraz urządzeń przeciwpożarowych,

3) realizację zieleni izolacyjnej i urządzonej,

4) realizację obiektów małej architektury,

5) rozbudowę, nadbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy, pod warunkiem zachowania określonych w planie wskaźników oraz parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów,

6) niwelację terenu pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków użytkowania działek sąsiednich oraz do maksymalnej wysokości 0,3m powyżej poziomu drogi wyznaczonej w planie, do której przylega niwelowana działka budowlana lub posiada do niej dostęp.

§ 5. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu

1. Dla ochrony czystości powietrza atmosferycznego:

1) nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych ograniczających emisję gazów i pyłów do powietrza,

2) zakazuje się składowania na otwartej przestrzeni surowców i materiałów pylących.

2. W obszarze objętym planem wyznacza się granice obszaru wymagającego przekształceń i rekultywacji oznaczonego na rysunku planu. Zakres przekształceń i rekultywacji powinien obejmować m. innymi:

1) uporządkowanie zaburzonej hipsometrii,

2) zabezpieczenie wód poprzez odizolowanie zgromadzonych gruntów antropogenicznych w sposób uniemożliwiający infiltracje przez nie wód opadowych,

3) remediację i rekultywację zdegradowanej i abiotycznej powierzchni,

4) uzdatnienie powierzchni do zainwestowania poprzez uzyskanie geochemicznych standardów przydatności gruntów do zainwestowania jak dla grupy C ( tereny przemysłowe),

5) udostępnienie terenu do gospodarczego wykorzystania poprzez realizację dróg, dojazdów i infrastruktury technicznej,

6) realizację zieleni.

3. Kierunek prac rekultywacyjnych określono w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

4. Na terenie objętym niniejszą uchwałą obowiązują następujące ustalenia ogólne:

1) Nakazy:

a) objęcie wszystkich planowanych do zainwestowania terenów zbiorczą kanalizacją sanitarną
z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni,

b) podczyszczania ścieków deszczowych z terenów komunikacji: dróg, placów manewrowych, parkingów i składów otwartych, w separatorach substancji ropopochodnych i błota przed odprowadzeniem do systemu kanalizacji,

c) wykonania nawierzchni dróg, parkingów, placów wyładunkowych i manewrowych
z materiałów nieprzepuszczalnych,

d) magazynowania, sortowania oraz prowadzenia wszelkich działań przetwórczych i produkcyjnych wyłącznie w obiektach zamkniętych,

e) formowania skarp o nachyleniu pozwalającym zabezpieczyć teren przed osuwaniem mas ziemnych,

f) w przypadku prowadzenia prac rekultywacyjnych w kierunku przyrodniczym dla uzyskania różnorodności biotycznej terenów poprzemysłowych należy uwzględniać procesy spontanicznego rozwoju roślinności,

g) pozostawienie lub wytworzenie w granicach działki powierzchni biologicznie czynnych w ilości wynikającej z ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów.

2) Zakazy :

a) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. Dz. U. Nr 213, poz.1397 za wyjątkiem :

- przedsięwzięć infrastruktury technicznej, w tym urządzeń radionawigacji, radiokomunikacji i radiolokacji,

- wydobywania kopalin metodą podziemną,

- stacji demontażu pojazdów.

b) zbierania odpadów niebezpiecznych za wyjątkiem terenu E 13PU,

c) realizacji szkodliwych dla środowiska obiektów i urządzeń z uwzględnieniem dopuszczeń określonych w niniejszym planie,

d) odzysku lub unieszkodliwiania poza instalacjami odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne za wyjątkiem wykorzystania odpadów wymienionych w ust 4.punkt 3) od a – g,

e) przy niwelacjach terenu, stosowania spadku większego niż 15% za wyjątkiem skarp drogowych,

f) magazynowania odpadów bezpośrednio na powierzchni gruntu (bez zabezpieczenia powierzchni przed infiltracją wód powierzchniowych do gleb),

g) magazynowania odpadów pylących na otwartej przestrzeni, bez zadaszenia i zabezpieczenia przed pyleniem,

h) stosowania komunalnych osadów ściekowych dla celów rekultywacji terenu,

i) realizacji zakładów produkcyjnych zagrożonych możliwością wystąpienia poważnych awarii,

j) magazynowania odpadów niebezpiecznych z wyjątkiem odpadów wytworzonych na własnym terenie w wyniku prowadzonej działalności oraz za wyjątkiem terenu E 13PU,

k) lokalizowania zakładów produkujących artykuły żywnościowe i zakładów przechowujących żywność, handlu artykułami spożywczymi i farmaceutycznymi.

3) Do realizowanych działań związanych z przekształceniem i rekultywacją terenów,mogą być zastosowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady z wydobywania kopalin:

- odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali - kod odpadu 01 01 02,

- odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu - kod odpadu 01 01 80,

b) odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali:

- odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione pod kodem 01 04 07 - kod odpadu 01 04 08,

- odpadowe piaski i iły - kod odpadu 01 04 09,

- odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione pod kodem 01 04 07 i 01 004 11 - kod odpadu 01 04 12,

- odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione pod kodem 01 04 07 - kod odpadu 01 04 13,

- odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione pod kodem 01 04 08 - kod odpadu 01 04 81,

c) odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw z wyłączeniem grupy 19):

- mieszanki popiołowo –żużlowe z mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych nie pochodzące z palenisk fluidalnych - kod odpadu ex 10 01 80,

- mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) - pochodzące z palenisk fluidalnych - kod odpadu ex 10 01 82,

d) odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych:

- odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej - kod odpadu 10 12 01,

- zużyte formy - kod odpadu 10 12 06,

- wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) - kod odpadu 10 12 08,

e) odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.: beton, cegły, płyty, ceramika):

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów formy - kod odpadu 17 01 01,              

- gruz ceglany - kod odpadu 17 01 02,              

- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) - kod odpadu ex 17 01 03,

f) gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania):

- gleba i ziemia , w tym kamienie , inne niż wymienione pod kodem 15 05 03 – kod odpadu 17 05 03,

g) odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy):

- gleba i ziemia , w tym kamienie – kod odpadu 20 02 02.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej. W obszarze objętym planem nie występują tereny objęte ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków.

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej. W obszarze objętym planem nie występują i plan nie ustala wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ze względu na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych

1. Obszar objęty planem znajduje się w granicach terenów górniczych: ,,Brzeziny Śląskie V" i ,,Rozbark" utworzonych dla eksploatacji węgla kamiennego oraz na obszarze zakończonej dawnej eksploatacji rud cynku i ołowiu, mogącej skutkować występowaniem na powierzchni deformacji nieciągłych o nieprzewidywalnym kształcie i wielkości.

2. Konstrukcje obiektów budowlanych należy dostosować do warunków wynikających z aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno – górniczych, wynikających z dawnej, bieżącej i prognozowanej eksploatacji górniczej.

3. W granicach planu nie występują i plan nie ustala wymagań wynikających z położenia na terenach szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwaniem mas ziemnych.

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. Ustala się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi innymi niż określone w niniejszym planie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E19 Z.

2. Obszar objęty planem jest położony w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 329 Bytom. Działania inwestycyjne podejmowane w oparciu o ustalenia planu powinny uwzględniać ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez taką ich realizację, która nie będzie stanowiła dodatkowych zagrożeń.

3. Na terenach objętych planem, a przeznaczonych do zainwestowania, ustala się obowiązek realizacji dróg i urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

4. Przy realizacji zabudowy, nasadzeń drzew i krzewów i zagospodarowania terenu należy uwzględnić wymagane minimalne odległości od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Dla powiązania komunikacyjnego obszaru objętego planem z otoczeniem ustala się:

1) Utrzymuje się istniejące drogi publiczne w granicach ich dotychczasowych pasów drogowych:

a) ulicę Harcerską kategorii G oznaczona symbolem E KDG1,

b) ulicę Kotuchy kategorii L, oznaczoną symbolem E KDL1,

2) Dla bezpośredniej obsługi komunikacyjnej terenów zainwestowania wyznaczonych na obszarze objętym planem ustala się budowę dojazdowej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem E KDW1,

2. Realizowane drogi, w tym wewnętrzne:

1) muszą być utwardzone i spełniać warunki użytkowe i bezpieczeństwa pożarowego,

2) muszą posiadać w szerokości działki wydzielonej pod drogi rezerwę na lokalizację infrastruktury technicznej w szczególności: elektroenergetycznych sieci kablowych, kablowych sieci teletechnicznych i sieci kanalizacji deszczowe, sanitarnej oraz wodociągowej.

3. Ustala się następujące warunki obsługi komunikacji w zakresie parkowania:

1) przy realizacji nowego obiektu, a także zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie ustala się obowiązek zabezpieczenia na terenie działki odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osób zatrudnionych i odwiedzających z uwzględnieniem minimalnych wskaźników ustalonym w punkcie 2) oraz dla obsługi załadunku i wyładunku towarów,

2) ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc parkingowych dla działki budowlanej stosownie do ich przeznaczenia:

a) biura, urzędy, usługi związane z administracją: 1 miejsce parkingowe na 50m2pow. użytkowej obiektu,

b) rzemiosło produkcyjne:

- 1 miejsce parkingowe dla samochodu dostawczego,

- 3 miejsca parkingowe dla interesantów,

- 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych,

c) place składowe, hurtownie, magazyny: 1 miejsce parkingowe na 125m2pow. użytkowej obiektu;

d) rzemiosło usługowe, inne usługi: 1 miejsce parkingowe na 50m2pow. użytkowej obiektu lecz nie mniej niż 3 na obiekt,

e) myjnie samochodowe: 2 miejsca parkingowe na 1 stanowisko do mycia,

f) stacje diagnostyczne i napraw samochodów: 2 miejsca parkingowe na 1 stanowisko,

g) stacje paliw: 1 miejsce parkingowe na 1 dystrybutor paliwa, lecz nie mniej niż 3 na stację,

h) inne usługi w obiektach wielofunkcyjnych: 1 miejsce parkingowe na 5 użytkowników;

3) minimalną ilość miejsc parkingowych należy zwiększyć o parkingi dla pracowników w ilości 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych,

4) przy realizacji zakładów przemysłowych, hurtowni i magazynów ustala się obowiązek zabezpieczenia na terenie działki lub inwestycji odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, lub dostawczych, lecz nie mniej niż 2, w tym co najmniej 1 miejsce parkingowe dla samochodów typu TIR, a także wyznaczenia miejsc załadunku i rozładunku towarów,

5) dla innych obiektów nie wymienionych w punkcie 2) należy stosować indywidualne wskaźniki naliczenia miejsc parkingowych, lecz nie mniej niż:

- 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych,

- 1 miejsce parkingowe na 10 jednoczesnych użytkowników obiektu (oprócz pracowników).

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) na całym obszarze objętym planem utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich remontów, przebudowy i wymiany,

2) na całym obszarze objętym planem mogą być realizowane nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nieuwidocznione na rysunku planu, pod warunkiem, że nie spowoduje to braku możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu określonego w rozdziale 3 niniejszej uchwały;

3) ustala się następujące zasady sytuowania sieci infrastruktury technicznej:

a) w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg wewnętrznych i wydzielonych dojazdów,

b) wzdłuż istniejących sieci, w minimalnej normatywnej odległości od sieci istniejących,

c) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia sieci w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się sytuowanie sieci:

- pomiędzy linią rozgraniczającą pasów drogowych, a wyznaczoną linią zabudowy,

- wzdłuż granic nieruchomości lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie - w najmniejszej odległości od tych granic wynikającej z uwarunkowań technicznych.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia terenów i obiektów w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę, w tym dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej należy realizować poprzez rozbudowę miejskiego systemu wodociągowego – z wykorzystaniem jako źródła zaopatrzenia w wodę wodociągów położonych w ulicy Roździeńskiego,

2) w bilansach zapotrzebowania w wodę należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

6. Ustala się następujące zasady odprowadzanie i oczyszczania ścieków:

1) ścieki z obszaru objętego planem należy realizować w systemie rozdzielczym i odprowadzić do systemu kanalizacji miejskiej,

2) w przypadku braku możliwości podłączenia się do kanalizacji miejskiej, dopuszcza się rozwiązania indywidualne poprzez budowę zbiorników na ścieki i ich okresowe wywożenie do oczyszczalni ścieków,

3) ścieki przemysłowe i produkcyjne mogą być odprowadzane do systemów kanalizacji miejskiej tylko w przypadku, gdy spełniają parametry ścieków socjalno – bytowych, w przeciwnym wypadku przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej wymagają podczyszczenia w urządzeniach lokalnych,

4) zakazuje się stosowania terenowych, tzw. rozsączających oczyszczalni ścieków,

5) osady ściekowe z oczyszczalni ścieków technologicznych i wód opadowych muszą być regularnie opróżniane i deponowane na składowisku odpadów,

6) wody opadowe i roztopowe nie będące ściekami należy odprowadzić do dołów chłonnych lub zbiorników osadowo – retencyjnych o wielkościach wynikających z przyjętej wielkości, a ich nadmiar należy odprowadzić do otwartych lub zarurowanych rowów lub kanalizacji deszczowej po jej zrealizowaniu,

7) dopuszcza się zebranie wód opadowych nie będących ściekami z terenu działki i po ich podczyszczeniu zgromadzenie w zbiornikach wód opadowych, do wykorzystania dla celów przeciwpożarowych lub nawadniających tereny zieleni.

7. Ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł zbiorczych lub indywidualnych, w których uzyskiwanie ciepła następuje wyłącznie w drodze wykorzystania paliw lub technologii proekologicznych przy sprawności spalania minimum 85 %.

8. Zaopatrzenie w gaz należy realizować poprzez rozbudowę miejskiej sieci gazowej.

9. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z istniejących i rozbudowywanych sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

10. Odpady komunalne należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze zagospodarowanie odpadów.

11. Na terenie objętym planem dopuszcza się w miarę potrzeb budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym teletechnicznych: telekomunikacyjnych linii i sieci radiowych wraz z niezbędnymi obiektami i antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i linii radiowych łączących te stacje.

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Na terenie objętym planem dopuszcza się scalanie i podziały nieruchomości zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem z uwzględnieniem następujących warunków:

1) przy scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy istniejących lub projektowanych ulicach ustala się zasadę prowadzenia w miarę możliwości podziału terenu prostopadle lub równolegle d do ulicy, z tolerancją +/- 15 stopni,

2) wydzielane w wyniku scaleń i podziału nieruchomości działki muszą spełniać następujące minimalne parametry powierzchniowe:

a) dla przeznaczenia komunikacyjnego, infrastruktury technicznej, wód i zieleni – 10 m2

b) dla pozostałych przeznaczeń – 2500 m2,

c) minimalną szerokość frontu działki – 40 m.

§ 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania ,urządzania i użytkowania terenów Tereny objęte planem do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób lub jako tereny zieleni z dopuszczeniem niwelacji terenów pod przyszłe zagospodarowanie, drogi i urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 13. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów przemysłowo - usługowych oznaczonych symbolami E 10PU, E 11PU, E 13PU

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny przemysłowo – usługowe w tym: obiekty produkcyjne, warsztaty, składy i magazyny, bazy logistyczne, giełdy, hurtownie, stacje diagnostyczne, stacje paliw, bazy sprzętowe, usługi komercyjne, handel i rzemiosło.

2. Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, garaże, drogi wewnętrzne, place manewrowe, infrastruktura techniczna, zabudowa gospodarcza, budynki socjalno- administracyjne, obiekty ochrony terenu, zieleń urządzona.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej 55%,

2) minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,2 – 0,7,

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 20%,

4) maksymalna wysokość zabudowy (z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej):10m,

5) dach płaski, jednospadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych 2- 22°. Dopuszcza się dachy nietypowe np.: kolebkowe, łukowe, pilaste i inne.

4. Nakazy:

1) ustala się obowiązek realizacji (lub wykorzystania istniejącej) zieleni wysokiej na co najmniej 20% wymaganej powierzchni biologicznie czynnej,

2) wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5m w terenie oznaczonym symbolem
E 10PU wzdłuż granicy z istniejącym terenem zabudowy mieszkaniowej.

5. Zakazy:

1) realizacji usług z towarzyszącą zabudową mieszkaniową,

2) realizacji usług: oświaty i wychowania, domów opieki społecznej, szpitali, obiektów opieki zdrowotnej,

3) lokalizacji obiektów przetwarzania odpadów.

6. Dopuszczenia:

1) na terenie o symbolu E 13 PU lokalizowania punktów zbiórki następujących odpadów: metali żelaznych i nieżelaznych, makulatury, szkła, plastiku i drewna pod warunkiem gromadzenia ich w pojemnikach lub obiektach,

2) na terenie o symbolu E 13 PU zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lokalizację stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 14. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zieleni oznaczonego symbolem E 19Z

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej, tereny zalesień.

2. Przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna, dojazdy oraz obiekty gospodarcze związane z obsługą terenów zielonych, ścieżki rowerowe, ścieżki piesze.

3. Nakazy:

1) zachowanie istniejących zespołów zieleni wysokiej,

2) adaptacja istniejących elementów zagospodarowania,

3) należy realizować zieleń o charakterze izolacyjnym, z udziałem zieleni wysokiej na co najmniej 30% powierzchni terenu.

4. Zakazy: stosowania do ukształtowania powierzchni odpadów innych niż obojętne dla środowiska wymienione w § 5 ust. 4 punkt 3).

5. Dopuszczenia:

1) zmianę ukształtowania terenu (likwidacja skarp i nasypów, niwelacja terenu), realizacja nowych zbiorników wodnych,

2) budowę otwartych zbiorników osadowo – retencyjnych dla wód deszczowych,

3) realizację zabudowy związanej z obsługą zbiorników osadowo – retencyjnych.

§ 15. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów urządzeń obsługi komunikacji oznaczonych symbolem E 6KSG

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny urządzeń obsługi komunikacji – garaże

2. Przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna, dojazd, parking, zieleń urządzona.

3. Dopuszczenia:

1) dobudowa nowych i przebudowa istniejących garaży pod warunkiem zachowania dotychczasowych gabarytów, linii zabudowy, wysokości zabudowy,

2) zmiana przeznaczenia terenu na cele przemysłowo – usługowe pod warunkiem uwzględnienia ustaleń zawartych w §13 ( jak dla terenów oznaczonych symbolami E 10PU, E 11PU).

§ 16. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów komunikacji - drogi publicznej kategorii G oznaczonej symbolem E KDG1

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny publicznej komunikacji drogowej – ulica główna.

2. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

3. Ustala się następujące parametry techniczne ulicy: adaptuje się zmienną szerokość pasa drogowego zgodnie ze stanem istniejącym w liniach rozgraniczających 20 – 28m i przebiegiem zgodnym z rysunkiem planu.

§ 17. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów komunikacji - drogi publicznej kategorii L oznaczonej symbolem E KDL1

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny publicznej komunikacji drogowej – ulica lokalna.

2. Przeznaczenie uzupełniające : infrastruktura techniczna,, zieleń urządzona.

3. Ustala się następujące parametry techniczne ulicy: adaptuje się zmienną szerokość pasa drogowego zgodnie ze stanem istniejącym w liniach rozgraniczających 18 – 22m i przebiegiem zgodnym z rysunkiem planu.

§ 18. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogi kategorii W oznaczonej symbolem E KDW 1

1. Przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna.

2. Przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna.

3. Ustala się następujące parametry drogi wewnętrznej: minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – nie mniej niż 6m.

Rozdział 4.
Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)

§ 19. Na obszarze objętym planem ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości określonej w stosunku do wszystkich terenów objętych planem w wysokości 30% (słownie : trzydzieści procent).

Rozdział 5.
Ustalenia końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/371/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/371/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Piekary Śląskie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Roździeńskiego, Harcerskiej, Kotuchy
w Piekarach Śląskich – obszar I tereny na południe od ul. Roździeńskiego

Rada Miasta Piekary Śląskie działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) tekst jednolity
z dnia 24 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647) ustala:

§ 1. 1. Nie uwzględnić uwagi z dnia 28.12.2012r. złożonej przez MO-BRUK spółka akcyjna reprezentowanej przez: Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Lemańska ul. Cystersów 13a/1, 31-553 Kraków dotyczącą następującego przeznaczenia terenu E 11PU (lub w działek 738/49, 742/48, 737/49, 963/48): 1. przeznaczenie podstawowe: tereny przemysłowo-usługowe w tym: tereny produkcji, w tym unieszkodliwiania, odzysku i zbierania odpadów; magazynów, składów, baz z dopuszczeniem czasowego magazynowania odpadów, paliw i innych materiałów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością; 2. przeznaczenie uzupełniające: parkingi, garaże, drogi wew., place manewrowe, infrastruktura techniczna, zabudowa gospodarcza, budynki socjalno-administracyjne, obiekty ochrony, zieleń urządzona.

2. Nie uwzględnić uwagi z dnia 28.12.2012r. złożonej przez MO-BRUK spółka akcyjna reprezentowanej przez: Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Lemańska ul. Cystersów 13a/1, 31-553 Kraków dotyczącej wykreślenia § 5 ust.5 pkt. 2 ppkt. a (zakazującego realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Dz. U. nr 213 poz.1397 za wyjątkiem: przedsięwzięć infrastruktury technicznej, w tym urządzeń radionawigacji, radiokomunikacji i radiolokacji, wydobywania kopalin metodą podziemną, składowisk odpadów wyznaczonych w niniejszym planie, stacji demontażu pojazdów).

3. Nie uwzględnić uwagi z dnia 28.12.2012r. złożonej przez MO-BRUK spółka akcyjna reprezentowanej przez: Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Lemańska ul. Cystersów 13a/1, 31-553 Kraków dotyczącej wykreślenia § 5 ust.5 pkt. 2 ppkt. c (zakazującego realizacji szkodliwych dla środowiska obiektów i urządzeń z uwzględnieniem dopuszczeń określonych w planie).

4. Nie uwzględnić uwagi z dnia 28.12.2012r. złożonej przez MO-BRUK spółka akcyjna reprezentowanej przez: Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Lemańska ul. Cystersów 13a/1, 31-553 Kraków dotyczącej wykreślenia § 5 ust.5 pkt. 2 ppkt. d (zakazującego odzysku lub unieszkodliwiania poza instalacjami odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne za wyjątkiem wykorzystania odpadów wymienionych w ust. 5 punkt 4 od a-g).

5. Nie uwzględnić uwagi z dnia 28.12.2012r. złożonej przez MO-BRUK spółka akcyjna reprezentowanej przez: Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Lemańska ul. Cystersów 13a/1, 31-553 Kraków dotyczącej zmiany w zapisach planu § 16 ust. 1 na: 1.przeznaczenie podstawowe: tereny przemysłowo-usługowe, w tym: tereny produkcji, w tym unieszkodliwiania i odzysku lub/i zbierania odpadów; magazynów, składów, baz z dopuszczeniem czasowego magazynowania odpadów, paliw i innych materiałów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

6. Nie uwzględnić uwagi z dnia 28.12.2012r. złożonej przez MO-BRUK spółka akcyjna reprezentowanej przez: Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Lemańska ul. Cystersów 13a/1, 31-553 Kraków dotyczącą zniesienia w zapisach planu ograniczeń związanych z produkcją, w tym unieszkodliwianiem, odzyskiem, zbieraniem odpadów; zniesienie ograniczeń związanych z czasowym magazynowaniem odpadów, paliw i innych materiałów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością – dotyczy całego planu lub wymienionych działek.

7. Nie rozstrzyga o uwzględnieniu/ nieuwzględnieniu uwagi z dnia 28.12.2012r. złożonej przez MO-BRUK spółka akcyjna reprezentowanej przez: Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Lemańska ul. Cystersów 13a/1, 31-553 Kraków dotyczącej wykreślenia §16 ust. 5 pkt 5 ponieważ nie ma takiego punktu w projekcie planu, w związku z czym uwaga jest bezzasadna.

§ 2. Odrzucenie uwag, o których mowa w § 1. wynika z uzasadnienia do Uchwały nr X/152/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego uchwałą nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części dzielnicy Brzeziny Śląskie w Piekarach Śląskich zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/81/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 kwietnia 2007r, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na północ od ulicy Roździeńskiego do nasypu byłej bocznicy kolejowej w dzielnicy Brzeziny Śląskie w Piekarach Śląskich zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/349/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 grudnia 2008r. dla terenów położonych w rejonie ulic: Roździeńskiego, Harcerskiej, Kotuchy w Piekarach Śląskich. Zgodnie z wymienionym uzasadnieniem celem planu jest wprowadzenie nowych ustaleń planistycznych chroniących we właściwszy sposób miasto przed niekorzystnymi potencjalnymi oddziaływaniami realizowanych przedsięwzięć na środowisko. Zapisy planu wprowadzają określone zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, które zostały uzgodnione z odpowiednimi organami ochrony środowiska. Odrzucenie wymienionych uwag wynika również z konieczności zachowania ustalonych zapisów w zakresie ochrony środowiska.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/371/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Piekary Śląskie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych

Rada Miasta Piekary Śląskie działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) tekst jednolity
z dnia 24 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647) rozstrzyga o:

sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Roździeńskiego, Harcerskiej, Kotuchy w Piekarach Śląskich – obszar I tereny na południe od ul. Roździeńskiego inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 1. 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Roździeńskiego, Harcerskiej, Kotuchy w Piekarach Śląskich - obszar I tereny na południe od ul. Roździeńskiego gmina Piekary Śląskie poniesie wydatki na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej związane z utrzymaniem, modernizacją i budową:

1) dróg gminnych,

2) obiektów, sieci i urządzeń gospodarki ściekowej,

3) obiektów, sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę,

4) terenów zieleni.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 będą:

1) budżet gminy,

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi poprzez budżet gminy, w ramach między innymi:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek bankowych,

d) partnerstwa publiczno – prywatnego,

e) innych środków zewnętrznych.

§ 2. Proponowany okres realizacji inwestycji wymienionych w §1 ust 1 wynosi 7 lat w okresie 2013 – 2020, sukcesywnie, w miarę pozyskiwania środków finansowych, które będą określane w budżetach rocznych.

§ 3. Jak wynika z ustaleń prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, jego przyjęcie, a następnie realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej spowoduje:

1) Dochody z tytułu:

a) pobrania opłaty planistycznej,

b) sprzedaży prawa do nieruchomości gruntowych mienia komunalnego,

c) podatków i opłat lokalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »