| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/247/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Pilicy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z   2001 r. z   późn.zm.), art. 5   ust.7 pkt 3   i ust. 9   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (j.t. Dz. U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2527 z   późn.zm.), art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z   późn.zm.)) Rada Miasta i   Gminy  

uchwala:  

§   1  

Nadaje się statut Zespołowi Ekonomiczno–Administracyjnemu Szkół w   Pilicy, zwanemu w   dalszej części uchwały Zespołem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2  

Statut określa szczegółowe zadania oraz sposób organizacji i   zarządzania Zespołem.  

§   3  

Traci moc Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XI/81/95 Rady Miasta i   Gminy w   Pilicy z   dnia 28 grudnia 1995 r. w   sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w   Pilicy.  

§   4  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Pilica.  

§   5  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/247/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 2013 r.

Statut Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w   Pilicy  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1  

1)   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w   Pilicy jest jednostką organizacyjną Gminy Pilica.  

2)   Zespół jest jednostką budżetową Miasta i   Gminy Pilica, realizującą zadania własne i   zlecone gminy w   ramach oświaty poprzez obsługę finansowo-księgową i   administracyjną przedszkoli, szkół podstawowych i   gimnazjów położonych na terenie Gminy Pilica – zwanych dalej placówkami oświatowymi.  

§   2  

1)   Obszarem działania Zespołu jest obszar Gminy Pilica, zwana dalej „gminą”.  

2)   Siedziba jednostki znajduje się w   budynku Przedszkola w   Pilicy, ul. Senatorska 17.  

§   3  

1)   Zespół działa na podstawie:  

a)   niniejszego Statutu,  

b)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

c)   Ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (j.t. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

d)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

e)   Ustawy z   dnia 29 września 1994 r o   rachunkowości (j.t. Dz. U. z   2009 r. Nr 152 poz. 1223 z   późn.zm.)  

 

Rozdział 2.
Organizacja wewnętrzna Zespołu  

§   4  

1)   Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zwany dalej „Dyrektorem”, odpowiedzialny za wszystkie sprawy wchodzące w   skład działania Zespołu.  

2)   Regulamin organizacyjny Zespołu opracowuje i   wprowadza w   życie Dyrektor.  

3)   Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta i   Gminy Pilica.  

4)   Dyrektora zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Miasta i   Gminy Pilica.  

5)   Wynagrodzenie Dyrektora oraz zakres jego obowiązków ustala Burmistrz Miasta i   Gminy Pilica.  

6)   Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.  

§   5  

1)   Dyrektor wykonuje czynności z   zakresu prawa pracy wobec pracowników Zespołu.  

2)   Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego oraz pracowników Zespołu, zgodnie z   zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta i   Gminy liczbą etatów.  

3)   Głównego Księgowego zatrudnia i   zwalnia Dyrektor Zespołu.  

4)   Główny Księgowy wykonuje powierzone mu zadania przez Dyrektora Zespołu, a   w szczególności koordynuje i   nadzoruje pracę podległych mu pracowników.  

5)   Pracownicy Zespołu wynagradzani są wg zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego  

6)   Strukturę organizacyjną Zespołu oraz zakres działania i   zadania określa regulamin organizacyjny.  

 

Rozdział 3.
Zadania i   zakres działania Zespołu  

§   6  

Do podstawowych zadań Zespołu należy:  

1)   Planowanie i   prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w   oparciu o   jednostkowe budżety poszczególnych placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilica, a   w szczególności:  

a)   obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych, dokonywanie wypłat wynagrodzeń i   innych należności oraz ewidencjonowanie danych o   zatrudnieniu i   wynagrodzeniach,  

b)   sporządzanie projektów sprawozdań z   realizacji zadań rzeczowych, zatrudniania, wynagrodzeń oraz innych sprawozdań analityczno-statystycznych,  

c)   opracowywanie projektów zbiorczych planów dochodów i   wydatków w   oparciu o   wytyczne Burmistrza Miasta i   Gminy oraz projektów planów przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych,  

d)   prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i   przedmiotów nietrwałych, zgodnie z   przepisami o   rachunkowości,  

e)   prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

f)   obsługa finansowa kasy zapomogowo – pożyczkowej,  

g)   rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych placówek oświatowych,  

h)   wykonywanie innych zadań wynikających z   zawartych umów, porozumień z   obsługiwanymi jednostkami oświatowymi.  

2)   Prowadzenie spraw administracyjnych w   zakresie:  

a)   planowanie sieci i   obwodów placówek oświatowych gminy,  

b)   prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego,  

c)   koordynacja w   zakresie przygotowania projektów organizacyjnych placówek oświatowych,  

d)   koordynacja działań zmierzających do zapewnienia kadry nauczycielskiej w   placówkach oświatowych,  

e)   przygotowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,  

f)   prowadzenie spraw związanych z   procedurą awansu zawodowego nauczycieli w   części dotyczącej organu prowadzącego,  

g)   prowadzenie spraw kadrowych z   zakresu prawa pracy dyrektorów placówek oświatowych,  

h)   gromadzenie i   przetwarzanie danych w   systemie informacji oświatowej,  

i)   prowadzenie zasobów archiwalnych.  

3)   Zespół prowadzi nadzór nad działalnością placówek oświatowych w   w/w zakresie.  

4)   Organizowanie dowozu uczniów do szkół i   przedszkoli.  

5)   Prowadzenie innych spraw w   zakresie upoważnienia Burmistrza Miasta i   Gminy Pilica.  

6)   Zespół realizuje swoje zadania w   porozumieniu z   dyrektorami obsługiwanych placówek oświatowych.  

 

Rozdział 4.
Ogólne zasady finansowania Zespołu  

§   7  

1)   Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.  

2)   Koszty utrzymania Zespołu są pokrywane ze środków Gminy Pilica zgodnie z   obowiązującą klasyfikacją.  

3)   Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.  

4)   Zespół prowadzi sprawozdawczość i   rachunkowość zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

5)   Zespół posiada odrębny rachunek bankowy.  

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   8  

1)   Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta i   Gminy.  

2)   Zespół używa pieczęci o   treści: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w   Pilicy.  

§   9  

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta i   Gminy.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »