| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/356/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/245/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 2   ust. 1   pkt 8   i art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/245/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 30 maja 2012 r. w   sprawie nadania Statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany :  

1)   w § 1   po ust. 3   dodaje się ust. 4   w brzmieniu :  

4. Centrum wykonuje działalność leczniczą w   przedsiębiorstwie pod nazwą ,,Raciborski Zakład Rehabilitacji.” ;

2)   w § 9   ust. 1   otrzymuje brzmienie :  

1. Centrum realizuje działalność leczniczą poprzez wyodrębnione przedsiębiorstwo pod nazwą ,,Raciborski Zakład Rehabilitacji”, którego komórkami organizacyjnymi są:  

1) Poradnia Rehabilitacyjna,  

2) Gabinety Rehabilitacji,  

3) Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i   Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych. ;

3)   Załącznik pn. „Schemat struktury organizacyjnej Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje brzmienie, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Ustawą z   dnia 14 czerwca 2012 r. w   sprawie zmiany ustawy o   działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w   życie z   dniem 30 czerwca 2012 r., dokonano zmiany ustawy m.in. w   zakresie definicji przedsiębiorstwa. Jak wskazano w   uzasadnieniu projektu zmian „w związku ze zgłaszanymi zarówno przez podmioty lecznicze, jak i   organy prowadzące rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wątpliwościami w   zakresie wyodrębnienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego proponuje się doprecyzowanie definicji przedsiębiorstwa (...). Dotychczasowa definicja nie dość jednoznacznie formułowała zasadę »jednorodzajowości« przedsiębiorstw podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Zgodnie z   nowym brzmieniem przepisu art. 2   ust. 1   pkt 8   ww. ustawy, przedsiębiorstwo oznacza zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Nadto w   art. 2   ust. 3   ustawy wskazano, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest jednostką lokalną w   rozumieniu przepisów o   statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot leczniczy postanowi inaczej w   regulaminie organizacyjnym. Nazwa przedsiębiorstwa nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z   art. 100 ust. 1a ustawy.  

W związku z   powyższym zachodzi konieczność dostosowania Statutu Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przepisów znowelizowanej ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn.zm.) poprzez nadanie nazwy : „Raciborski Zakład Rehabilitacji” przedsiębiorstwu, w   którym Centrum realizuje działalność leczniczą.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 18 grudnia 2012 r. do 2   stycznia 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXV/356/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Schemat struktury organizacyjnej Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »