| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/356/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/245/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 2   ust. 1   pkt 8   i art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/245/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 30 maja 2012 r. w   sprawie nadania Statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany :  

1)   w § 1   po ust. 3   dodaje się ust. 4   w brzmieniu :  

4. Centrum wykonuje działalność leczniczą w   przedsiębiorstwie pod nazwą ,,Raciborski Zakład Rehabilitacji.” ;

2)   w § 9   ust. 1   otrzymuje brzmienie :  

1. Centrum realizuje działalność leczniczą poprzez wyodrębnione przedsiębiorstwo pod nazwą ,,Raciborski Zakład Rehabilitacji”, którego komórkami organizacyjnymi są:  

1) Poradnia Rehabilitacyjna,  

2) Gabinety Rehabilitacji,  

3) Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i   Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych. ;

3)   Załącznik pn. „Schemat struktury organizacyjnej Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje brzmienie, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Ustawą z   dnia 14 czerwca 2012 r. w   sprawie zmiany ustawy o   działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w   życie z   dniem 30 czerwca 2012 r., dokonano zmiany ustawy m.in. w   zakresie definicji przedsiębiorstwa. Jak wskazano w   uzasadnieniu projektu zmian „w związku ze zgłaszanymi zarówno przez podmioty lecznicze, jak i   organy prowadzące rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wątpliwościami w   zakresie wyodrębnienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego proponuje się doprecyzowanie definicji przedsiębiorstwa (...). Dotychczasowa definicja nie dość jednoznacznie formułowała zasadę »jednorodzajowości« przedsiębiorstw podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Zgodnie z   nowym brzmieniem przepisu art. 2   ust. 1   pkt 8   ww. ustawy, przedsiębiorstwo oznacza zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Nadto w   art. 2   ust. 3   ustawy wskazano, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest jednostką lokalną w   rozumieniu przepisów o   statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot leczniczy postanowi inaczej w   regulaminie organizacyjnym. Nazwa przedsiębiorstwa nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z   art. 100 ust. 1a ustawy.  

W związku z   powyższym zachodzi konieczność dostosowania Statutu Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przepisów znowelizowanej ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn.zm.) poprzez nadanie nazwy : „Raciborski Zakład Rehabilitacji” przedsiębiorstwu, w   którym Centrum realizuje działalność leczniczą.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 18 grudnia 2012 r. do 2   stycznia 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXV/356/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Schemat struktury organizacyjnej Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »