| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/362/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zasad sprzedaży garaży stanowiących własność Gminy Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a   oraz art. 40 ust. 2   pkt 3, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca   1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 13 ustawy z   dnia 20   lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. z   2010 r. Dz.U. Nr 17, poz. 95), art. 28 i   art. 34 ust. 6   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (t.j. z   2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje  

§   1.   Wyraża się zgodę na sprzedaż garaży stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz, które spełniają jedno z   nw. kryteriów:  

1)   znajdują się w   zespołach co najmniej dwóch garaży,  

2)   znajdują się w   budynkach, które w   wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz, wskazane zostały jako przeznaczone do prywatyzacji.  

§   2.   Najemcom garaży przyznaje się pierwszeństwo nabycia w   przypadku, gdy spełnione są łącznie nastepujące warunki:  

1)   umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony,  

2)   najemca należycie wywiązuje się z   warunków najmu określonych w   umowie, a   w szczególności nie zalega z   opłatami czynszowymi.  

§   3.   Ze sprzedaży wyłącza się garaże:  

1)   wynajęte w   wyniku przetargu na wysokość stawki czynszowej, przy czym wyłączenie obowiązuje przez okres dwóch lat od daty wstąpienia w   stosunek najmu,  

2)   usytuowane niezgodnie z   miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta.  

§   4.   1.   Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/727/2001 Rady Miasta Racibórz z   19 grudnia 2001 r. w   sprawie zasad sprzedaży garaży będących w   zasobach komunalnych Gminy Racibórz.  

2.   Sprawy wszczęte a   nie zakończone do dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  


§   6.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie czternastu dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie 

W ramach prywatyzacji zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Racibórz, prowadzona jest m.in. sprzedaż garaży a   nowelizacja jej zasad ma głównie charakter porządkujący.  

Istotna zmiana polega na zmodyfikowaniu katalogu garaży wyłączonych ze sprzedaży m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zbywania garaży, znajdujących się w   obrębie budynków, które w   wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz, wskazane zostały jako przeznaczone do prywatyzacji. Dotychczasowe zasady wyłączały ze sprzedaży garaże będące częścią nieruchomości budynkowych, co uniemożliwiało pełną prywatyzację budynków wielomieszkaniowych, w   skład których, poza lokalami mieszkalnymi i   użytkowymi, wchodzą również garaże.  

Szczegółowy tryb oraz procedura obowiązująca przy załatwianiu spraw z   zakresu sprzedaży garaży, określone zostaną przez Prezydenta Miasta stosownym zarządzeniem.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 15.01.2013r. do28.01.2013r. zgłoszono opinie i   uwagi do projektu niniejszej Uchwały.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »