| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/403/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41, ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (t.j. Dz.U. 2012, poz.406), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. Zmienić statut Tarnogórskiego Centrum Kultury, ustalając go w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchylić uchwałę Nr XIII/135/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia  2007 roku w sprawie zmiany statutu samorządowej  instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury
w Tarnowskich Górach.

§ 3. Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania jej treści do wiadomości publicznej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/403/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 stycznia 2013 r.

STATUT
Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach

I

Nazwa, teren działania i siedziba Tarnogórskiego Centrum Kultury

§ 1. Podstawą prawną działania Tarnogórskiego Centrum Kultury są:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012, poz.406),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.  2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawa dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

- niniejszy statut.

§ 2. 1. Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach jest samorządową instytucją kultury miasta Tarnowskie Góry, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – finansowym, podlegającą wpisowi do rejestru prowadzonego przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

2. Organizatorem Tarnogórskiego Centrum Kultury jest Gmina Tarnowskie Góry.

3. Tarnogórskie Centrum Kultury jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry i posiada osobowość prawną.

4. Tarnogórskie Centrum Kultury może używać nazwy skróconej – TCK.

§ 3. 1. Tarnogórskie Centrum Kultury obejmuje swoją działalnością:

- teren miasta Tarnowskie Góry,

- teren kraju poza stałą siedzibą.

2. TCK posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą w pełnym brzmieniu wraz z adresem siedziby.

§ 4. Siedzibą Tarnogórskiego Centrum Kultury jest miasto Tarnowskie Góry, ul. Sobieskiego 7.

II
Zakres działalności

§ 5. 1. Celem działalności Tarnogórskiego Centrum Kultury jest tworzenie mieszkańcom gminy Tarnowskie Góry warunków do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze oraz inspirowanie ich do rozwoju artystycznego, społecznego, osobistego, a także popularyzowanie wiedzy o świecie i człowieku.

§ 6. 1. Podstawowymi zadaniami Tarnogórskiego Centrum Kultury są:

a) integracja kulturalna środowiska i ochrona jego dziedzictwa kulturowego,

b) współpraca z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,

c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,

e) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

f) przybliżanie współczesnych trendów w kulturze i sztuce społeczności lokalnej,

g) popularyzowanie dorobku kulturalnego innych narodów i krajów, w tym prowadzenie wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi Tarnowskich Gór,

h) organizowanie imprez masowych, w tym obchodów dni miasta „Gwarków”.

2. Zadania statutowe Tarnogórskie Centrum Kultury realizuje poprzez:

a) edukację kulturalną,

b) prowadzenie działalności impresaryjnej, agencyjnej i wystawienniczej,

c) organizowanie różnych form amatorskiej działalności artystycznej,

d) organizowanie koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń artystycznych,

e) działalność szkoleniową w różnych dziedzinach,

f) prowadzenie galerii sztuki współczesnej,

g) prowadzenie kina w siedzibie TCK.

3. W celu wypełniania swoich zadań TCK współdziała z instytucjami, organizacjami
i  stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą.

§ 7. Tarnogórskie Centrum Kultury organizuje, wspiera i promuje społeczny ruch artystyczny poprzez:

a) zapewnienie instruktorów prowadzących zajęcia,

b) udostępnianie pomieszczeń na działalność amatorskich zespołów artystycznych,

c) organizowanie imprez kulturalnych z udziałem zespołów amatorskich,

d) wsparcie finansowe działalności artystycznej.

III
Organizacja Tarnogórskiego Centrum Kultury

§ 8. 1. Tarnogórskie Centrum Kultury może prowadzić świetlice miejskie, działające jako filie Tarnogórskiego Centrum Kultury.

2. Organizację wewnętrzną TCK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

IV
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.

§ 9. 1. Tarnogórskim Centrum Kultury zarządza, reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

2. Dyrektora TCK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta, w trybie i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej..

3. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie sprawami TCK,

b) kształtowanie programu działalności,

c) przygotowanie i zatwierdzanie planów rzeczowych i finansowych,

d) prowadzenie efektywnej gospodarki składnikami majątkowymi i środkami finansowymi,

e) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

f) wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pozostałych pracowników TCK,

g) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,

h) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów,

i) sprawowanie kontroli zarządczej.

§ 10. Działalnością świetlic miejskich kierują kierownicy świetlic.

§ 11. 1. Przy Tarnogórskim Centrum Kultury działa Rada Programowa, zwana dalej Radą, jako organ doradczy dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury.

2. W skład Rady wchodzi od 6 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez dyrektora TCK  spośród  przedstawicieli środowiska  twórców i animatorów kultury, każdorazowo na czteroletnią kadencję.

3. W skład Rady wchodzą z urzędu:

a) Burmistrz Miasta,

b) naczelnik wydziału merytorycznego do spraw kultury Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach,

c) przedstawiciel odpowiedniej merytorycznie Komisji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

4. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora TCK.

V
Mienie i finanse Tarnogórskiego Centrum Kultury

§ 12. 1. Tarnogórskie Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012, poz. 406), ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów.

2. Tarnogórskie Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej TCK jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. TCK sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

5. Wartość majątku instytucji odzwierciedla fundusz TCK, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

6. Roczne sprawozdanie finansowe TCK podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.

7. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata netto będzie pokrywana z funduszu instytucji, a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz.

§ 13. 1. Tarnogórskie Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych  źródeł finansowania (przychodów).

2. Źródłami finansowania  (przychodami) TCK są:

a) dotacje podmiotowe przyznane przez organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje celowe przyznane przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe przyznane przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,

d) dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa,

e) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,

f) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

g) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

h) inne źródła.

§ 14. 1. Do składania, w imieniu TCK, oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych
i majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planach: rzeczowym i finansowym TCK.

3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu TCK, określając zakres pełnomocnictwa.

VI
Postanowienia końcowe

§ 15. Statut TCK nadaje Rada Miejska w Tarnowskich Górach.

§ 16. Przekształcenie, podział lub likwidacja TCK  następuje w formie  uchwały Rady Miejskiej na warunkach
i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 17. Zmian i uzupełnień niniejszego statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu. Podlegają one również wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »