| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek

Na podstawie art. 5a i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Toszku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Toszek.  

1.   Konsultacje z   mieszkańcami Gminy Toszek mają na celu uzyskanie opinii, uwag i   wniosków do proponowanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami.  

2.   Konsultacje mogą być przeprowadzane w   ważnych dla Gminy Toszek sprawach, w   szczególności:  

1)   strategii Rozwoju Gminy Toszek,  

2)   projektów aktów prawa miejscowego,  

3)   strategii i   programów branżowych obejmujących zadania własne Gminy Toszek,  

4)   programu ochrony środowiska.  

3.   Decyzje o   przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Toszka w   drodze zarządzenia.  

4.   W zarządzeniu, o   którym mowa w   ust. 3   określa się:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3)   zasięg terytorialny,  

4)   formę przeprowadzania konsultacji.  

§   2.   Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych.  

1.   Burmistrz Toszka może przeprowadzić konsultacje z   własnej inicjatywy lub na wniosek.  

2.   Z wnioskiem o   przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystapić:  

1)   komisja Rady Miejskiej w   Toszku właściwa rzeczowo ze względu na przedmiot konsultacji,  

2)   organizacja pozarządowa w   dziedzinie dotyczącej prowadzonej działalności statutowej,  

3)   mieszkańcy Gminy Toszek w   liczbie co najmniej 50 osób.  

3.   Wniosek powinien zawierać:  

1)   termin i   zasięg terytorialny konsultacji,  

2)   formę konsultacji,  

3)   uzasadnienie z   określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty,  

4)   w przypadku wniosku, o   którym mowa w   ust. 2   pkt 2   - nazwę, siedzibę, określone w   statucie cele działania organizacji pozarządowej oraz wykaz osób wchodzacych w   skład zarządu,  

5)   w przypadku wniosku, o   którym mowa w   ust. 2   pkt 3   - listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i   numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi podpisami,  

6)   wskazanie osoby, z   którą należy się kontaktować w   sprawie złożonego wniosku.  

4.   Wniosek spełniający wymogi określone w   ust. 3   jest rozpatrywany przez Burmistrza Toszka w   terminie 7   dni, od dnia złożenia.  

5.   Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.  

6.   O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Burmistrz Toszka informuje wnioskodawcę w   terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku .  

7.   Konsultacje wynikające z   ustaw przygotowuje i   przeprowadza Burmistrz Toszka.  

8.   Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a   ich wyniki nie są wiążące, chyba, że ustawa stanowi inaczej.  

§   3.   Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z   mieszkańcami Gminy Toszek.  

1.   Konsultacje przeprowadza się w   następujących formach:  

1)   zebrań z   mieszkańcami,  

2)   zebrań z   przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Toszek,  

3)   zbierania uwag do projektów aktów prawa miejscowego lub propozycji rozwiązań zgłoszonych na piśmie,  

4)   konsultowanie w   trybie badania ankietowego,  

5)   publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek.  

2.   Burmistrz Toszka dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w   zależności od potrzeb i   zaistniałych okoliczności. Formy wymienione w   ust. 1   można łączyć.  

§   4.   Zebrania z   mieszkańcami.  

1.   Zebrania, o   których mowa w   § 3   ust. 1   pkt 1,   prowadzi Burmistrz Toszka lub osoba przez niego wskazana.  

2.   Konsultowane podczas zebrania zagadnienie może być poddawane pod głosowanie.  

3.   Ze spotkania sporządza się protokół, do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w   zebraniu.  

4.   Zebranie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych na zebranie mieszkańców.  

§   5.   Badanie ankietowe.  

1.   Konsultowanie w   trybie badania opinii mieszkańców z   wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone jest przez:  

1)   opublikowanie treści ankiety w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek,  

2)   złożenie przez respondenta ankiety bezpośrednio w   Urzędzie Miejskim w   Toszku lub wypełnienie ankiety internetowej za pomocą formularza on-line.  

§   6.   Publikacja w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek projektów aktów prawa miejscowego.  

1.   Do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego nie stosuje się wymogu zawartego w   § 1   ust. 4.  

2.   Uwagi do projektów uchwał można zgłaszać w   terminie najpóźniej na 5   dni przed planowaną Sesją Rady Miejskiej w   Toszku.  

3.   W przypadku braku uwag do opublikowanych projektów uchwał nie stosuje się wymogu publikacji wyników konsultacji.  

§   7.   Postanowienia końcowe.  

1.   Burmistrz Toszka podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w   terminie 14 dni od daty ich zakończenia w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek.  

2.   Burmistrz Toszka przedstawia wyniki konsultacji na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w   Toszku.  

3.   Koszty związane z   przygotowaniem i   przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z   budżetu Gminy Toszek.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »