| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),  art. 52 ustaw z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) działając na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach nadając nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/223/2004 Rady Gminy w Wilkowicach z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma


Załącznik do Uchwały Nr XXX/243/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 stycznia 2013 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w WILKOWICACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Wilkowice, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadająca osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury organizatora.

§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Wilkowice.

2. Terenem jej działania jest gmina Wilkowice.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej pełniąca rolę biblioteki powiatowej.

5. Biblioteka korzysta również z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla biblioteki wojewódzkiej.

§ 5. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w szczególności pełną nazwę i adres Biblioteki.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 6. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanieochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i jej społeczności,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,

3) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,

4) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

5) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,

6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników Biblioteki,

7) ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

8) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania dla rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 9. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

3. Pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora zgodnie z przepisami.

§ 12. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13. W skład Biblioteki wchodzą:

1. Biblioteka Gminna w Wilkowicach, z siedzibą w Wilkowicach ul. Strażacka 3.

2. Filia nr 1 w Bystrej, z siedzibą Bystra ul. Klimczoka 105, terenem działania jest wieś Bystra.

3. Filia nr 2 w Mesznej, z siedzibą Meszna ul. Handlowa 16, terenem działania jest wieś Meszna.

§ 14. 1. Zakres działania Filii nr 1 w Bystrej i Filii nr 2 w Mesznej obejmuje:

1) zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej,

2) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru i materiałów dotyczących regionu.

3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w środowisku, współpraca w tym zakresie ze szkołami, placówkami kulturalnymi i organizacjami społecznymi.

4) organizowanie imprez popularyzujących książkę, region, środowisko lokalne.

2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin.

Rozdział 4.
MAJĄTEK I FINANSE BIBLIOTEKI

§ 15. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na dany rok, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

3. Wydatki na działalność biblioteki pokrywane są z przychodów.

4. Przychodami Biblioteki są:

a) dotacje organizatora (podmiotowe i celowe),

b) dotacje od innych instytucji kultury otrzymane na podstawie porozumień i umów,

c) wypracowane środki własne (kary za przetrzymanie książek, dobrowolne wpłaty),

d) darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych,

e) wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Nadzór nad gospodarką finansową Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Wilkowice.

6. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

§ 16. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Wilkowice .

§ 17. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie jego nadania, na podstawie uchwały Rady Gminy Wilkowice.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »