| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),  art. 52 ustaw z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) działając na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach nadając nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/223/2004 Rady Gminy w Wilkowicach z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma


Załącznik do Uchwały Nr XXX/243/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 stycznia 2013 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w WILKOWICACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Wilkowice, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadająca osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury organizatora.

§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Wilkowice.

2. Terenem jej działania jest gmina Wilkowice.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej pełniąca rolę biblioteki powiatowej.

5. Biblioteka korzysta również z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla biblioteki wojewódzkiej.

§ 5. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w szczególności pełną nazwę i adres Biblioteki.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 6. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanieochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i jej społeczności,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,

3) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,

4) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

5) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,

6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników Biblioteki,

7) ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

8) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania dla rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 9. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

3. Pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora zgodnie z przepisami.

§ 12. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13. W skład Biblioteki wchodzą:

1. Biblioteka Gminna w Wilkowicach, z siedzibą w Wilkowicach ul. Strażacka 3.

2. Filia nr 1 w Bystrej, z siedzibą Bystra ul. Klimczoka 105, terenem działania jest wieś Bystra.

3. Filia nr 2 w Mesznej, z siedzibą Meszna ul. Handlowa 16, terenem działania jest wieś Meszna.

§ 14. 1. Zakres działania Filii nr 1 w Bystrej i Filii nr 2 w Mesznej obejmuje:

1) zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej,

2) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru i materiałów dotyczących regionu.

3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w środowisku, współpraca w tym zakresie ze szkołami, placówkami kulturalnymi i organizacjami społecznymi.

4) organizowanie imprez popularyzujących książkę, region, środowisko lokalne.

2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin.

Rozdział 4.
MAJĄTEK I FINANSE BIBLIOTEKI

§ 15. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na dany rok, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

3. Wydatki na działalność biblioteki pokrywane są z przychodów.

4. Przychodami Biblioteki są:

a) dotacje organizatora (podmiotowe i celowe),

b) dotacje od innych instytucji kultury otrzymane na podstawie porozumień i umów,

c) wypracowane środki własne (kary za przetrzymanie książek, dobrowolne wpłaty),

d) darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych,

e) wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Nadzór nad gospodarką finansową Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Wilkowice.

6. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

§ 16. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Wilkowice .

§ 17. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie jego nadania, na podstawie uchwały Rady Gminy Wilkowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »