| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 269/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie regulaminu targowiska w Kłobucku

Na podstawieart. 7, ust.1, pkt 11, oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 art. 41 ust 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W KŁOBUCKU uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić regulamin targowiska przy ul. Targowej w Kłobucku, którego treść stanowi załącznik N r 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka .

§ 3. Traci moc uchwała Nr 248/XX/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28.10.2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska w Kłobucku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 269/XXVII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 12 lutego 2013 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
w Kłobucku

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Targowisko miejskie zwane dalej targowiskiem zlokalizowane jest w Kłobucku przy ul. Targowej czynne w środy i soboty w godzinach od 5.00 do 14.00.

2. Targowiskiem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku

z siedzibą w Kłobucku ul. Sportowa 14 .

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Kłobucka.

4. Targowisko jest własnością Gminy Kłobuck

§ 2. Uprawnionymi do handlowania na targowisku są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy - o swobodzie działalności gospodarczej, rolnicy i inne osoby fizyczne, po uiszczeniu opłaty targowej w wysokości określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Kłobucku oraz opłat określonych w Zarządzeniu Burmistrza Kłobucka w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck.

§ 3. Dopuszcza się na targowisku sprzedaż:

1) z punktów stałych – straganów, lad itp.

2) w ramach handlu okrężnego /obwoźnego, obnośnego/ - z ręki, koszy, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych itp.

§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane towary z wyjątkiem:

a) paliw płynnych /nafta, benzyna itp.

b) gazów

c) napojów alkoholowych

d) środków leczniczych i trucizn

e) papierów wartościowych

f) waluty obcej w postaci banknotów, monet, akcji/ z wyjątkiem numizmatów

g) kamieni i metali szlachetnych oraz wyrobów z nich wykonanych

h) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych: w tym petardy, race i inne artykuły w wyniku użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych dających efekt akustyczny i świetlny.

i) zwierząt gospodarskich i domowych

j) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów

§ 5. 1. Zabrania się na targowisku:

a) prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów

b) wystawiania i reklamowania, spożywania napojów alkoholowych

c) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska

d) prowadzenia sprzedaży w miejscach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób utrudniający ruch

e) ustawiania samochodów w miejscach nie wyznaczonych do postoju

2. Zabrania się sprzedaży w handlu obwoźnym następujących środków spożywczych bez opakowań jednostkowych:

a) mięsa i przetworów mięsnych oraz podrobów z przetworów podrobowych zwierząt rzeźnych,

b) drobiu bitego i przetworów drobiowych oraz podrobów i przetworów podrobowychze zwierzątrzeźnych

c) ryb i przetworów rybnych,

d) tłuszczów zwierzęcych i roślinnych,

e) mleka i przetworów mlecznych,

f) innych środków spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem,

3. Prowadzący sprzedaż ze specjalistycznych środków transportu, powinni posiadać decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wyrażającą zgodę na sprzedaż określonych środków spożywczych określonych w ust.2

4. Środki spożywcze wymienione w ust.2 powinny być sprzedawane tylko w opakowaniach jednostkowych, znakowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6. Sprzedaż ryb powinna być prowadzona w sposób zapewniający należyte ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, przy czym ryby świeże powinny być przechowywane w pojemnikach z tworzyw sztucznych i schładzanie lodem, a woda z topniejącego lodu odprowadzana na bieżąco.

§ 7. Lody powinny być sprzedawane wyłącznie w opakowaniach jednostkowych, z urządzeń chłodniczych lub izotermicznych.

§ 8. Sprzedaż warzyw i owoców powinna być prowadzona w sposób zabezpieczający przed bezpośrednim ich zetknięciem z ziemią.

§ 9. Napoje chłodzące powinny być sprzedawane tylko w hermetycznie zamkniętych opakowaniach jednostkowych.

§ 10. Środki spożywcze przeznaczone do bezpośredniego spożycia powinnybyć chronione przed zanieczyszczeniami za pomocą szczelnie zamkniętych pojemników i w warunkach wykluczających możliwość ich zepsucia lub wtórnego ich zanieczyszczenia.

§ 11. Sprzedaż napojów i potraw przeznaczonych do spożycia na miejscu powinna być prowadzona wyłącznie w naczyniach ze sztućcami jednorazowego użytku.

Rozdział 2.
Obowiązki osób prowadzących handel na targowisku

§ 12. 1. Osoby posiadające rezerwację stałego miejsca zobowiązane są do zajęcia go do godz. 8.00

2. Nie zajęcie zarezerwowanego miejsca w wyżej określonym czasie upoważnia prowadzącego targowisko do wyznaczenia go innej osobie.

3. Miejsce sprzedaży nie może być odstępowane przez osobę, której miejsce to wyznaczono.

4. Bez zgody prowadzącego targowisko zabrania się ustawienia na terenie targowiska jakichkolwiek straganów, kiosków i innych urządzeń.

5. Zaopatrywanie punktów sprzedaży pojazdami samochodowymi może odbywać się do godz. 7.30.

6. Punkty stałe, z których prowadzona jest sprzedaż na targowisku winny być oznaczone tabliczkami informacyjnymi zawierającymi dane:

imię i nazwisko osoby dokonującej sprzedaży i numer zaświadczenia działalności gospodarczej CEIDG lub nazwę firmy i jej siedziby.

7. Osoby prowadzące handel na targowisku obowiązane są uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaży.

8. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i inne, a narzędzia pomiarowe winny mieć ważną cechę legalizacyjną

§ 13. Osoby dokonujące sprzedaży bez uiszczenia opłaty targowej podlegają usunięciu z targowiska.

§ 14. Prowadzący targowisko nie odpowiada za wszelkie szkody materialne niezawinione przez niego, a powstałe na terenie targowiska oraz za jakość sprzedawanych towarów przez uprawnionych do handlowania.

§ 15. 1. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do:

- przestrzegania regulaminu targowiska,

- przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, porządkowych i innych przepisów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

- stosowania się do poleceń prowadzącego targowisko

- posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości z aktualnym adresem zamieszkania

2. Osoby dokonujące sprzedaży środków spożywczych obowiązane są ponadto posiadać aktualną książeczkę zdrowia, stwierdzającą możliwość zatrudnienia przy sprzedaży środków spożywczych.

§ 16. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia - będzie wstrzymana przez pracownika targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku nr tel. 34 317-22-60, Powiatową Komendę Policji w Kłobucku nr tel. 997.

Rozdział 3.
Obowiązki zarządzającego targowiskiem

§ 17. 1. Zarządzający targowiskiem zobowiązany jest do:

a) oznaczenia na tablicy ogłoszeń swojej nazwy i siedziby,

b) zapewnienia utrzymania właściwego stanu technicznego targowiska oraz sprawnego działania instalacji i urządzeń technicznych targowiska przez dokonanie niezbędnych robót konserwacyjnych,

c) wyznaczenia miejsc sprzedaży,

d) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego w obrębie targowiska oraz w bezpośrednim sąsiedztwie poprzez systematyczny wywóz nieczystości z pojemników,

e) podawania do wiadomości poprzez uwidacznianie na tablicy ogłoszeń oraz w innych widocznych miejscach informacji związanych z funkcjonowaniem targowiska w tym:

- regulaminu targowiska

- wysokości stawek opłat targowych

- wysokości innych opłat niż opłata targowa

f) ) podejmowania inicjatyw w zakresie modernizacji targowiska mających na celu usprawnienie jego działania i ich wykonywanie za zgodą właściciela targowiska,

g) wykonywania zleconych przez Burmistrza Kłobucka zadań wpływających na poprawę funkcjonowania targowiska w zakresie obsługi jego użytkowników

h) sprawdzania przestrzegania przez sprzedających - regulaminu targowiska i innych obowiązujących przepisów prawnych, a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia podejmowania czynnościzmierzających do przywrócenia właściwego stanu poprzez samodzielne działanie lub poprzezzgłoszenie stwierdzonego faktu do odpowiednich organów kontrolnych,

i) załatwienia wpisów dokonanych do książki skarg i wniosków.

2. Zarządzający targowiskiem pobiera od osób prowadzących handel na targowisku obowiązującą opłatę targową oraz opłaty określone w § 18 ust. 5.

Rozdział 4.
Opłaty i tryb ich pobierania

§ 18. 1. Gmina Kłobuck pobiera od osób prowadzących handel na targowisku opłatę targową dzienną jednorazową, za pośrednictwem zarządzającego targowiskiem

2. W imieniu zarządzającego targowiskiem działają wyznaczeni przez niego pracownicy wydający

pokwitowania za uiszczoną opłatę na blankietach według określonego wzoru.

3. Wysokość stawek opłaty targowej, o której mowa w ust. 1 jest ustalana przez Radę Miejską w Kłobucku.

4. Wysokość stawek opłaty targowej oraz innych opłat podawana jest na tablicy ogłoszeń.

5. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych należności za korzystanie z targowiska i jegourządzeń.

6. Do innych opłat należy:

a) ) opłata za rezerwację miejsca na targowisku w zależności od zajmowanej powierzchni której wysokość określona jest w Zarządzeniu Burmistrza Kłobucka, w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck.

7. Środki pochodzące z opłaty targowej i innych opłat stanowią dochód Gminy Kłobuck.

8. Brak opłaty za rezerwację w wyznaczonym terminie, spowoduje odsprzedanie miejsca innej osobie

9. Zarządzający targowiskiem nie ma obowiązku informowania klientów o przekroczeniu terminu płatności za stanowiska

Rozdział 5.
Kontrola opłat i ich poboru

§ 19. 1. Prawo do kontroli opłat mają:

a) Pracownicy Urzędu Gminy w Kłobucku upoważnieni przez Burmistrza Kłobucka.

b) Inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów,

c) Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku upoważnieni przez Dyrektora OSiR-u.

2. Targowisko podlegać będzie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania. Kontrola obejmować będzie:

a) stwierdzenie prawidłowości pobranych opłat targowych i wydania przez inkasentów biletów o odpowiednich nominałach,

b) sprawdzenie poszczególnych stanowisk i punktów handlowych pod względem posiadania tabliczek z imieniem i nazwiskiem właściciela lub nazwy firmy i jej siedziby,

c) sprawdzenie poszczególnych stanowisk i punktów handlowych posiadających rezerwację pod względem jej terminowego uiszczenia opłaty i nielegalnych podnajemców,

d) sprawdzenie czystości i porządku na stanowiskach i targowisku,

3. Wyniki kontroli zapisane zostają przez komisję kontrolującą w formie protokołu w dwóch egzemplarzach.

4. Kontrolowany ma prawo wnieść własne uwagi, wnioski i wyjaśnienia do protokołu.

5. Kontrolowany otrzymuje (w przypadku nieprawidłowości) do realizacji zalecenia pokontrolne, których wykonanie będzie przedmiotem kontroli

6. Książka skarg i wniosków znajduje się w biurze targowiska i udostępniana jest na żądanie przez pracownika targowiska.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 20. 1. Zmiany regulaminu targowiska następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »