| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 14a, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późniejszymi zmianami.) art 90 t ust. 1   pkt. 2   i ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r . o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   pkt. 5   Załącznika Nr 1   do Uchwały Nr XXXV/310/2013 Rady Gminy Lipie z   dnia 22 lutego 2013 r. w   sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Lipie  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się "Zasady i   tryb przyznawania i   wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w   nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i   sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie" z   załącznikami Nr 1   i Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie  


Henryka   Siejka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXV/313/2013    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 22 lutego 2013 r.  
 

Zasady i   tryb przyznawania i   wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w   nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i   sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie  

§   1.   Ustala się zasady i   warunki przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wyniki w   nauce i   sporcie dla uczniów, których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.  

§   2.   Stypendium może być przyznane:  

1)   uczniom szkoły podstawowej,  

2)   uczniom gimnazjów,  

3)   uczniom szkół ponadgimnazjalnych.  

§   3.   Stypendium przyznaje Wójt Gminy Lipie.  

§   4.   Stypendium jest jednorazowe, posiada charakter motywacyjny i   wypłacane jest w   formie gotówkowej lub na wskazane konto bankowe.  

§   5.   1.   Do ubiegania się o   stypendium za wyniki w   nauce uprawnieni są uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, kl. III gimnazjum oraz uczniowie klas maturalnych, którzy:  

1)   osiągnęli wysokie wyniki w   nauce na koniec roku szkolnego. tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,2, wzorową lub bardzo dobrą ocenę z   zachowania oraz minimum 85% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu, egzaminu lub matury na poziomie rozszerzonym.  

2.   Do ubiegania się o   stypendium za osiągnięcia w   konkursach i   olimpiadach przedmiotowych i   artystycznych oraz za osiągnięcia sportowe uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:  

1)   są laureatami konkursów przedmiotowych lub zdobywcami minimum III miejsca w   konkursach i   olimpiadach przedmiotowych i   artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,  

2)   posiadają wybitne osiągnięcia sportowe tzn. są zdobywcami minimum III miejsca w   klasyfikacji indywidualnej w   zawodach sportowych - co najmniej na szczeblu wojewódzkim.  

§   6.   Warunkiem ubiegania się o   przyznanie stypendium jest złożenie:  

1.   wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały oraz  

2.   dokumentów poświadczających uzyskanie średniej ocen, oceny z   zachowania oraz osiągnięcia w   nauce i   sporcie o   których mowa w   § 5   .  

3.   Wnioski wraz z   załącznikami składa się w   Urzędzie Gminy w     Lipiu do 15 lipca każdego roku.  

4.   Wnioski mogą być składane przez:  

1)   dyrektora szkoły,  

2)   wychowawcę klasy,  

3)   radę rodziców,  

4)   trenera klubu sportowego.  

§   7.   1.   Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Lipie w   zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w   budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria.  

2.   Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i   nie ma charakteru socjalnego.  

3.   Wartość stypendium wynosi 500 zł.  

4.   W przypadku spełniania kilku kryteriów do przyznania stypendiów wynosi 700 zł w   danym roku kalendarzowym.  

§   8.   W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia, w   pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z   najwyższą średnią ocen.  

§   9.   Stypendia będą wręczane 11 listopada każdego roku.  

§   10.   1.   Zastrzega się prawo podania listy stypendiów do publicznej wiadomości w   środkach masowego przekazu.  

2.   Oświadczenie o   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część wniosku o   przyznanie stypendiów.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXV/313/2013  
Rady Gminy Lipie    
z dnia 22 lutego 2013 r.  
 

..................................  

(miejscowość, dnia)  

Wniosek o   przyznanie stypendium za wyniki w   nauce   i sporcie  

1)   Dane osobowe ucznia  

Nazwisko i   imiona ucznia .................................................................................................................  

Imię ojca .................................................................. Imię matki ........................................................  

Data i   miejsce urodzenia .......................................................................................................................  

2)   Adres zamieszkania .....................................................................................................................................  

3)   Informacja o   szkole  

Nazwa szkoły ........................................................................................................................................  

W roku szkolnym...............................jest uczniem/uczennicą .............................................................  

4)   Kryteria uprawniające do ubiegania się o   stypendium:  

a)   zgodnie z   §   5 ust. 1   pkt. 1   uchwały:  

-   średnia ocen .......................................  

-   ocena z   zachowania .......................................  

-   % maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kl. VI .......................................................................  

-   % maksymalnej liczby punktów z   egzaminu gimnazjalnego ................................................................  

-   % maksymalnej liczby punktów z   egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym ..........................  

b)   zgodnie z   §   5 ust. 2   pkt. 1   uchwały:  

-   nazwa konkursu/olimpiady ....................................................................................................................  

-   zdobyte miejsce .....................................................................................................................................  

-   szczebel konkursu/olimpiady ................................................................................................................  

c)   zgodnie z   §   5 ust. 2   pkt. 2   uchwały:  

-   nazwa zawodów sportowych .................................................................................................................  

-   zdobyte miejsce .....................................................................................................................................  

5)   Opinia Rady Pedagogicznej ...........................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

6)   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z   ustawą z   dnia 29 sierpnia  

1997 r. o   ochronie danych osobowych (Dz.U. z   2002 r. Nr 101, poz. 926 z   późniejszymi zmianami.).  

..................................................................................  

(imię i   nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)  

...............................................................  

(miejscowość, data)  

7)   Załączniki:  

a)   .......................................................................................  

b)   ......................................................................................  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »