| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń

z dnia 18 lutego 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Przystajń uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń o następującej treści:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury,

2) szkła,

3) tworzywa sztucznego,

4) metali i opakowań wielomateriałowych,

5) odpadów zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji,

6) przeterminowanych leków i chemikaliów,

7) zużytych baterii i akumulatorów,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

11) zużytych opon,

12) odzieży i tekstyliów.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.

3. Papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne i metale  należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach lub workach. Dopuszcza się umieszczanie tych odpadów w jednym pojemniku lub worku.

4. Odpady zielone ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach specjalistycznych lub w workach; zaleca się korzystanie z kompostownika przydomowego.

5. Kompostowanie powinno obejmować odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a w przypadku braku kompostownika odpady kuchenne winny być gromadzone razem z odpadami zielonymi ulegającymi biodegradacji.

6. Korzystanie z pojemników i worków na odpady zielone nie jest obowiązkowe, jeżeli właściciel nieruchomości zapewni wywóz takich odpadów bezpośrednio po ich powstaniu.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach lub workach uniemożliwiających pylenie.

8. Worki z odpadami selektywnie zebranymi winny być przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady, po całkowitym wypełnieniu worka; dopuszcza się wystawienie papieru (makulatury) w wiązkach związanych sznurkiem.

9. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i ośrodków zdrowia.

10. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych i obiektach  użyteczności publicznej lub punktach handlowych prowadzących ich sprzedaż.

11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia oraz zużyte opony powinny być gromadzone w miejscu i czasie wskazanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

12. Po wyselekcjonowaniu, odpady zmieszane należy gromadzić w odrębnych pojemnikach, a w razie okresowego powstania nadmiaru tych odpadów, dopuszcza się ich gromadzenie w workach z tworzywa sztucznego.

§ 2. 1. Obowiązek właściciela nieruchomości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach winien być zrealizowany, w terminie 4 m-cy licząc od dnia oddania kanalizacji do użytkowania.

2. Właściciele nieruchomości zostaną poinformowani w sposób miejscowo przyjęty o terminach, o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości w postaci uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników  położonych wzdłuż ich nieruchomości winien być zrealizowany niezwłocznie po ustaniu opadu atmosferycznego.

2. Błoto, śnieg i lód uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni, w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa przechodniów i pojazdów oraz nieutrudniający ruchu z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, w sposób niezagrażający istniejącej zieleni.

3. Błoto, śnieg i lód uprzątnięty z przystanków komunikacyjnych oraz ulic należy gromadzić przy krawędzi jezdni poza terenem przystanka komunikacyjnego w sposób nieutrudniający ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, wysiadania i wsiadania pasażerów.

§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości nie służącym do użytku publicznego, wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela, wyposażonych w doprowadzenie wody, posiadających twardą nawierzchnię ze spadkiem zapewniającym spływ ścieków do wpustów kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych.

2. Zakazuje się odprowadzania ścieków powstałych w związku z myciem lub naprawami pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi bezpośrednio do ziemi, zbiorników wodnych lub kanalizacji deszczowej.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Przystajń stosować należy:

1) worki o minimalnej pojemności 35 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,

2) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

3) pojemniki o pojemności 80-1100 litrów wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu.              

2. Pojemniki lub worki  do gromadzenia odpadów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-4  powinny być utrzymane w kolorze:

1) zielonym - do gromadzenia szkła,

2) niebieskim - do gromadzenia papieru i tektury,

3) żółtym - do gromadzenia tworzyw sztucznych i metali,

4) brązowym - do gromadzenia odpadów organicznych.

3. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

4. Ilość pojemników i worków należy dostosować do ilości korzystających z nich osób i masy powstających na danej nieruchomości odpadów.

5. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników lub kontenerów, mogą być używane worki o minimalnej pojemności 35 l.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę - 80 l

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 2 osoby - 120 l

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby - 180 l

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-5 osób - 240 l

5) dla nieruchomości zamieszkałej przez 6-7 osób - 360 l

6) dla nieruchomości zamieszkałej przez 8 i więcej osób - 480 l

7) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej -  pojemniki lub kontenery odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości w przeliczeniu 60 l na osobę.

2. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) szkoły i przedszkola: na każde dziecko, ucznia - 10 l i każdego pracownika - 15 l;

2) hotele, pensjonaty: na jedno łóżko - 40 l i każdego pracownika - 15 l;

3) lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie: na jedno miejsce konsumpcyjne – 40 l i każdego pracownika - 15 l;

4) lokale handlowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hurtownie, biura, urzędy banki, przychodnie, gabinety lekarskie, lecznice, apteki, pomieszczenia biurowe związane z wykonywaniem wolnych zawodów: na  każdego pracownika - 15 l;

5) inne nieruchomości, nie wymienione wyżej: muszą być wyposażone w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l.

3. W zabudowie jednorodzinnej i na nieruchomościach niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne minimalna pojemność pojemników lub worków  na odpady segregowane wynosi: 60 l.

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki (gniazda) na poszczególne frakcje odpadów segregowanych.

§ 7. 1. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na ulicach i publicznych terenach zieleni należy używać koszy ulicznych o minimalnej pojemności 30 l.

2. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający możliwość pozbycia się odpadów przez mieszkańców korzystających z publicznych terenów zieleni oraz ulic.

3. Każdy przystanek komunikacyjny powinien być wyposażony w kosz.

§ 8. Pojemnik i kontenery na odpady oraz worki z odpadami należy ustawiać na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. Jeżeli nie ma takiej możliwości właściciel nieruchomości jest zobowiązany umożliwić wjazd na teren nieruchomości albo wystawić pojemniki, kontenery lub worki przed wejściem na teren nieruchomości lub na chodnik z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu, najwcześniej w dniu terminu odbioru.

§ 9. 1. Pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą być szczelne oraz wyposażone w zamknięcia.

2. Pojemniki i kontenery do zbierania odpadów należy poddawać dezynfekcji w razie potrzeby.

§ 10. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić swobodny dojazd pojazdu asenizacyjnego do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oczyszczalni przydomowej w celu ich opróżnienia.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 11. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

2. Częstotliwość opróżniania pojemników winna być realizowana w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia, w wyniku którego odpady będą wydostawały się poza pojemnik.

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpadów zmieszanych - co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) odpadów segregowanych obejmujących: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale - co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) odpadów ulegających biodegradacji - co najmniej jeden raz w miesiącu,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej jeden raz w roku,

5) odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytej odzieży - co najmniej jeden raz w roku,

6) zużytych baterii i akumulatorów innych niż samochodowe i przemysłowe - w miarę potrzeb poprzez dostarczenie do punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, obiektach użyteczności publicznej,

7) przeterminowanych leków – w miarę potrzeb poprzez dostarczenie do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach.

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Odpady zielone, a także bioodpady kuchenne i spożywcze można także poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.

4. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał.

§ 13. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

§ 14. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych, zobowiązani są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i bezpieczeństwo poprzez:

1) nie pozostawianie zwierząt bez należytej opieki i dozoru,

2) powierzanie opieki nad zwierzętami osobom gwarantującym właściwy dozór,

3) zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa.

§ 16. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń po zwierzętach z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 5.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na poszczególnych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 17. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej:

1) na terenie nieruchomości o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) na terenie nieruchomości, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,

3) w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, nie wyłączając strychów, piwnic, balkonów,

4) w garażach.

§ 18. Powstające podczas utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości ciekłe należy gromadzić i usuwać z terenu nieruchomości tak, aby nie powodowały zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, ani powietrza.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. W ramach gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić, w szczególności w placówkach oświatowych i na zebraniach z mieszkańcami, działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy, o negatywnym wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. Obszarem objętym deratyzacją są: altany śmietnikowe, korytarze piwniczne, komory i węzły cieplne, inne pomieszczenia, a w szczególności: magazyny, składy, wiaty.

2. Deratyzację określoną w ust. 1 należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w roku na przełomie września i października.

3. W przypadku pojawienia się na terenie nieruchomości gryzoni, właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji na obszarze swojej nieruchomości.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »