| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 120/XVIII/13 Rady Gminy Starcza

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Gminy Starcza uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Starcza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

2. Poniższe frakcje odpadów będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 4:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) zużyte opony,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła, oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości co najmniej jeden raz w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Starcza.

5. Termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów, gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »