| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 122/XVIII/13 Rady Gminy Starcza

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 j ust. 2 i 3, art.6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Gminy Starcza uchwala,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6 j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od małego gospodarstwa domowego (o liczbie do 2 osób ) - w wysokości 25 zł ,

2) od średniego gospodarstwa domowego ( o liczbie od 3 do 4 osób) - w wysokości 30 zł ,

3) od dużego gospodarstwa domowego (o liczbie 5 osób i więcej) – w wysokości 35 zł .

§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od małego gospodarstwa domowego (o liczbie do 2 osób ) - w wysokości 13 zł ,

2) od średniego gospodarstwa domowego ( o liczbie od 3 do 4 osób) - w wysokości 18 zł ,

3) od dużego gospodarstwa domowego (o liczbie 5 osób i więcej) – w wysokości 23 zł .

§ 4. Ustala się na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłat za pojemnik (worek), w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 120 l – w wysokości 12 zł ,

2) 60 l – w wysokości 8 .

§ 5. Ustala się na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłat za pojemnik (worek), w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) 120 l – w wysokości 6 ,

2) 60 l – w wysokości 4 .

§ 6. 2. Stawki opłat,o których mowa w § 4 i 5, są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika.

§ 7. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 4 lub § 5

2. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »