| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/280/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/280/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 stycznia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY JASIENICA

Rozdział 1.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 1.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierać i gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

§ 2.

1. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w pojemnikach lub w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości należy je poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) odpadów wielkogabarytowych,

5) odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych,

6) zużytych opon,

7) odpadów zielonych,

8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym opakowaniowych ulegających biodegradacji,

9) papieru,

10) metalu,

11) tworzyw sztucznych,

12) szkła,

13) opakowań wielomateriałowych,

14) popiołu.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, zwane są w niniejszym regulaminie „mokre”.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 9-13, zwane są w niniejszym regulaminie „suche”.

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy.

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

3. Sople i nawisy śnieżne należy niezwłocznie usuwać z okapów, rynien i innych części nieruchomości stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

§ 4.

1. Mycie pojazdów poza myjniami można przeprowadzać w granicach nieruchomości tylko pod warunkiemże powstające ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub ziemi.

2. Drobne naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi, mogą być prowadzone w obrębie własnej nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenie wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonywanie czynności o których mowa w ust. 1 i 2 nie może naruszać praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju.

§ 5.

Na terenie Gminy Jasienica w celu zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1. Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. ; dopuszcza się również spalanie na wolnym powietrzu suszu ogrodowego i gałęzi pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone warunki przepisów odrębnych.

2. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.

3. Mieszania ścieków bytowych i ścieków pochodzących z gospodarstwa rolnego takich jak gnojówka, gnojowica.

4. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.

5. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 6.

1. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki obciąża właściciela nieruchomości. Pojemniki mogą być udostępnione przez przedsiębiorcę.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi normami.

4. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy.

5. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 7.

Ustala się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 1itrów,

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 1itrów, 120 litrów, 240 1itrów,

3) worki o pojemności od 60 do 120 litrów,

4) pojemniki (tzw. gniazda) o pojemności 800 – 1500 litrów,

5) kontenery o minimalnej pojemności 1100 litrów.

§ 8.

Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o
minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 50 1itrów na mieszkańca w ciągu miesiąca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 1itrów na każdą nieruchomość,

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli 6 1itrów na każdego ucznia i pracownika,

3) dla lokali handlowych 100 1itrów na każde 10m2powierzchni całkowitej,

4) dla lokali gastronomicznych 40 1itrów na jedno miejsce konsumpcyjne,

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 1itrów,

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 120 litrów na 10 pracowników.

§ 9.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować liczbę i pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość ich opróżniania.

2. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem wywozu.

§ 10.

1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 500m.

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 11.

Organizatorzy imprezy plenerowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się odbywa impreza, w jeden pojemnik o pojemności 120 1itrów na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 12.

Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia – przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3/osobę/miesiąc.

§ 13.

Ustala się warunki rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać na nieruchomości w miejscu wyodrębnionym, na nawierzchni gwarantującej utrzymanie czystości i porządku oraz w odległości od granicy sąsiedniej oraz od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie stwarzającej uciążliwości dla otoczenia.

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

4. Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach uniemożliwiających pylenie, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości.

§ 14.

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 15.

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.

Rozdział 3.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 16.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu.

§ 17.

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Odpady mokre, odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są raz na dwa tygodnie.

2. Odpady suche odbierane są raz w miesiącu.

3. W przypadku nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia popiołu i żużla w odrębnym pojemniku o pojemności:110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów przystosowanym do obsługi przez specjalistyczne środki transportu lub w odpowiednim worku. Popiół i żużel odbierany jest raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia lub za dodatkową opłatą jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w ramach usługi dodatkowej (podstawienie w terminie do 48 godzin i odbiór do 24 godzin kontenera KP 4m3, KP 7 m3w przypadku składowania popiołu w odpowiednio zabezpieczonym miejscu na terenie nieruchomości przez cały sezon grzewczy). Poza okresem grzewczym właściciele nieruchomości mogą dostarczyć popiół lub żużel do punktu selektywnego zbierania odpadów.

4. Zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku. Termin i miejsce odbioru zostanie wyznaczony odrębnie.

§ 18.

1. Odpady komunalne suche należy gromadzić w pojemnikach lub workach.

2. Odpady komunalne mokre należy gromadzić w odrębnych pojemnikach. Zabrania się umieszczania odpadów komunalnych mokrych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych suchych.

3. Właściciele nieruchomości, którzy nieselektywnie zbierają odpady bez podziału na odpady komunalne suche i odpady komunalne mokre, gromadzą odpady w jednym pojemniku, który jest odbierany przez uprawnionego przedsiębiorcę zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru.

§ 19.

1. Ustala się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych:

1) Odpady zmieszane, odpady mokre, odpady suche i popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia odbierane są z nieruchomości przez właściwego przedsiębiorcę.

2) Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w okresie od 15 kwietnia do 31 października.

3) Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin i odebrać załadowany do 24 godzin.

4) Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą.

5) Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Jasienica lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

6) Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać właściwemu sprzedawcy lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

7) Pozostałe odpady niebezpieczne (np. świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, opakowania po środkach ochrony roślin) należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

8) Zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane są przez przedsiębiorcę w terminie i miejscu wyznaczonym odrębnie.

2. Miejsce, w którym zostanie utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz szczegółowy zakres świadczenia usług przez w/w punkt zostaną określone odrębnie.

§ 20.

Ustala się częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu i zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

Rozdział 4.

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 21.

1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady zielone.

2. Firma wybrana przez Gminę Jasienica w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązana informować właścicieli nieruchomości o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 5.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 22.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Utrzymujący psy są zobowiązani na terenach przeznaczonych do użytku publicznego do prowadzenia psa na smyczy a ponadto pies agresywny i pies rasy uznawanej za agresywną musi mieć nałożony kaganiec. Zwolnienie psa bez smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a jego opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Na terenie nieruchomości swobodne puszczanie psa dozwolone jest wyłącznie wtedy, gdy nieruchomość jest należycie ogrodzona, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa, a ponadto jest niemożliwy swobodny dostęp na teren posesji osobom trzecim. W widocznym miejscu w pobliżu wejścia na teren nieruchomości należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą o obecności psa.

5. Zabrania się wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, placówek kulturalno oświatowych; zakaz nie dotyczy psów przewodników.

6. Zabrania się wprowadzania psów na teren placów zabaw.

7. Nakazuje się zabezpieczenie pomieszczeń, w którym są utrzymywane zwierzęta egzotyczne (gady, płazy, owady itp.) przed ich wydostaniem się na nieruchomości sąsiednie lub w miejsca użyteczności publicznej.

8. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka i innych zwierząt.

9. Nakazuje się usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, placach. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 23.

Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 24.

Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

a) osób posiadających zwierzęta,

b) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

c) gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

Rozdział 6.

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 25.

1. Dopuszcza się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

2) osiągnięcie ustalonej minimalnej ogólnej powierzchni niezabudowanej nieruchomości, na której dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich oraz wymagania dotyczące usytuowania uli:

a) dla bydła, koni – 50 arów,

b) dla kóz, owiec, świń – 10 arów,

c) dla drobiu, królików – 4 ary,

d) skrajnie usytuowane ule muszą być ustawione w odległości co najmniej 10 m od granicy działki zabudowanej oraz 20 m od ruchliwej ulicy lub innych miejsc użyteczności publicznej.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych i weterynaryjnych.

3. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach , placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 7.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 26.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze, pomieszczenia przeznaczone do chowu zwierząt.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości właściciel przeprowadza na własny koszt i we własnym zakresie, w miesiącu kwietniu i październiku każdego roku. Dodatkowo w każdym przypadku pojawienia się gryzoni.

3. Trutkę należy wyłożyć w sposób i ilościach określonych instrukcją umieszczoną na opakowaniu.

4. Na terenie nieruchomości należy zamieścić informację o wyłożeniu trutki.

5. W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy, określi zarządzeniem obszary i termin przeprowadzania deratyzacji.

Rozdział 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

1. Niniejszy Regulamin jest załącznikiem do uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXVII/280/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »