| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/281/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w zw. z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.), Rada Gminy Jasienica uchwala , co następuje: Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Jasienica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 1.

Od właściciela nieruchomości odbiera się każdą ilość zebranych odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem, że odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe są odbierane tylko w przypadku, gdy powstały skutkiem robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.

§ 2.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) Odpady komunalne zmieszane odbierane są raz na dwa tygodnie.

2) Odpady komunalne mokre odbierane są raz na dwa tygodnie.

3) Odpady komunalne suche odbierane są raz w miesiącu.

4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane są dwa razy w roku.

5) Popiół odbierany jest raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku.

§ 3.

1. Ustala się sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, który zawarł z Gminą Jasienica umowę na odbiór odpadów komunalnych:

1) odbieranie przez przedsiębiorcę z nieruchomości następujących odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i workach:

a) odpady komunalne zmieszane,

b) odpady mokre,

c) odpady suche,

d) popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku;

2) odbieranie przez przedsiębiorcę w terminie i miejscu wyznaczonym odrębnie następujących odpadów:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) zużyte opony,

c) odpady wielkogabarytowe,

3) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe odbierane przez przedsiębiorcę w terminie z nim uzgodnionym.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów, którego adres i godziny świadczenia usług zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i stronie www.jasienica.pl odbiera się następujące odpady komunalne:

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w okresie od 15 kwietnia do 31 października każdego roku,

b) odpady zielone w okresie od 15 kwietnia do 31 października każdego roku,

c) przeterminowane leki,

d) zużyte akumulatory i baterie,

e) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

f) popiół poza okresem wskazanym w pkt 1 lit.d.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »