| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.015.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Radlin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. 1 . Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obejmuje odbiór wszystkich wytworzonych niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Worki te zostaną im dostarczone przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów.

3. Punkty gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej wyposażone zostaną w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki te zostaną dostarczone przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów. Obowiązkiem firmy świadczącej usługę odbioru odpadów jest utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. Niesegregowane (zmieszane) i segregowane odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu.

2) segregowane odpady komunalne (takie jak: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateriałowe) co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu.

3) odpady biodegradowalne (w tym odpadów zielone) co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu.

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe co najmniej jeden raz na półrocze.

§ 4. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz chemikalia odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w terminach i miejscach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, z częstotliwością co najmniej jeden raz na półrocze.

§ 5. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów, znajdującym się na terenie Miasta Radlin odbierane będą wysegregowane poszczególne frakcje odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin, to jest:

1) papier i tektura – (kod odpadu: 20 01 01, 15 01 01),

2) metal – (kod odpadu: 20 01 40, 15 01 04),

3) tworzywa sztuczne – (kod odpadu: 20 10 39, 15 01 02),

4) szkło bezbarwne i kolorowe – (kod odpadu: 20 01 02, 15 01 07),

5) opakowania wielomateriałowe – (kod odpadu: 15 01 05),

6) odpady biodegradowalne (w tym odpady zielone) – (kod odpadu: 20 01 08, 20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – (kod odpadu: 20 03 07),

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – (kod odpadu: 20 01 35*, 20 01 36),

9) odpady budowlane i rozbiórkowe – (kod odpadu: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99),

10) przeterminowane leki – (kod odpadu: 20 01 31*, 20 01 32),

11) chemikalia – (kod odpadu: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25,
20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80),

12) zużyte baterie i akumulatory – (kod odpadu: 20 01 33*, 20 01 34),

13) zużyte opony – (kod odpadu: 16 01 03).

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi, zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

4. Burmistrz Radlina podaje do publicznej wiadomości w tym na stronie internetowej Miasta harmonogram zawierający informacje o terminach i miejscach w których prowadzone będą zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

§ 6. Traci moc Uchwała BRM.0007.091.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »