| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.015.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Radlin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. 1 . Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obejmuje odbiór wszystkich wytworzonych niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Worki te zostaną im dostarczone przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów.

3. Punkty gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej wyposażone zostaną w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki te zostaną dostarczone przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów. Obowiązkiem firmy świadczącej usługę odbioru odpadów jest utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. Niesegregowane (zmieszane) i segregowane odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu.

2) segregowane odpady komunalne (takie jak: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateriałowe) co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu.

3) odpady biodegradowalne (w tym odpadów zielone) co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu.

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe co najmniej jeden raz na półrocze.

§ 4. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz chemikalia odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w terminach i miejscach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, z częstotliwością co najmniej jeden raz na półrocze.

§ 5. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów, znajdującym się na terenie Miasta Radlin odbierane będą wysegregowane poszczególne frakcje odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin, to jest:

1) papier i tektura – (kod odpadu: 20 01 01, 15 01 01),

2) metal – (kod odpadu: 20 01 40, 15 01 04),

3) tworzywa sztuczne – (kod odpadu: 20 10 39, 15 01 02),

4) szkło bezbarwne i kolorowe – (kod odpadu: 20 01 02, 15 01 07),

5) opakowania wielomateriałowe – (kod odpadu: 15 01 05),

6) odpady biodegradowalne (w tym odpady zielone) – (kod odpadu: 20 01 08, 20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – (kod odpadu: 20 03 07),

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – (kod odpadu: 20 01 35*, 20 01 36),

9) odpady budowlane i rozbiórkowe – (kod odpadu: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99),

10) przeterminowane leki – (kod odpadu: 20 01 31*, 20 01 32),

11) chemikalia – (kod odpadu: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25,
20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80),

12) zużyte baterie i akumulatory – (kod odpadu: 20 01 33*, 20 01 34),

13) zużyte opony – (kod odpadu: 16 01 03).

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi, zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

4. Burmistrz Radlina podaje do publicznej wiadomości w tym na stronie internetowej Miasta harmonogram zawierający informacje o terminach i miejscach w których prowadzone będą zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

§ 6. Traci moc Uchwała BRM.0007.091.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »