| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 165 poz. 3097), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXVIII/425/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2041).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje
§ 2 - § 3 uchwały nr XXVIII/425/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2041), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Uchwała nr XLIX/708/09
Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 lipca 2009 roku


w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. [1]) Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych, na drogach publicznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Obszar strefy płatnego parkowania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

1) za pierwszą godzinę postoju               - 1,50 zł;

2) za drugą godzinę postoju                             - 1,80 zł;

3) za trzecią godzinę postoju                             - 2,10 zł;

4) za czwartą i kolejne godziny postoju               - 1,50 zł.

2. [2]) Minimalna opłata uiszczana w parkometrze wynosi 0,50 zł (za 20 minut postoju).

§ 3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:

1) osób posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest na zastrzeżonym stanowisku postojowym, oznakowanym znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29;

2) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:

a) Straży Miejskiej,

b) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

c) pogotowia gazowego,

d) pogotowia energetycznego,

e) pogotowia ciepłowniczego,

f) pogotowia wodno-kanalizacyjnego,

g) oczyszczania miasta;

3) pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami oznaczonymi identyfikatorem pracownika urzędu.

§ 4. Opłaty określone w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania wnosi się z góry w parkometrze lub przy pomocy telefonu komórkowego. Naliczanie opłaty następuje narastająco w wysokościach właściwych dla poszczególnych odcinków czasowych.

§ 5. Wprowadza się opłaty abonamentowe, uprawniające do parkowania pojazdów samochodowych na obszarze SPP, dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony:

1) abonament postojowy roczny mieszkańca typu „M” – uprawniający do parkowania pojazdu samochodowego, o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie, osoby fizycznej zameldowanej na obszarze SPP – w wysokości 50,00 zł;

2) abonament postojowy miesięczny typu „O” – uprawniający do parkowania pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie – w wysokości 150,00 zł.

§ 6. 1. Wprowadza się opłatę zryczałtowaną w wysokości 250,00 zł za jeden miesiąc kalendarzowy z tytułu prawa wyłączności do zastrzeżonego stanowiska postojowego, wyznaczonego w SPP (tzw. „koperta”).

2. W SPP przeznacza się do 10% miejsc postojowych do wyznaczenia zastrzeżonych stanowisk postojowych.

§ 7. 1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w wysokości 30,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia, opłata wynosi 20,00 zł.

§ 8. Sposób pobierania opłat, o których mowa w § 2, 4, 5 i 6, postępowanie reklamacyjne i odwoławcze oraz tryb wydawania abonamentów, określa regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Traci moc uchwała nr XX/283/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat, z późniejszymi zmianami.

2. Traci moc uchwała nr XLVI/661/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych drogach wewnętrznych i placach będących własnością gminy Bytom oraz określenia sposobu pobierania opłat.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX/708/09
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2009 r.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
NA DROGACH PUBLICZNYCH W BYTOMIU[3])

1. ul. Browarniana

2. pl. Grunwaldzki

3. ul. Jagiellońska

4. ul. Józefa Jainty (od ul. Stanisława Webera do ul. Piekarskiej)

5. ul. Antoniego Józefczaka

6. ul. Katowicka (od pl. Tadeusza Kościuszki do ul. Wojciecha Korfantego)

7. pl. Klasztorny

8. ul. Wojciecha Korfantego (od ul. Jana Smolenia do ul. Katowickiej)

9. ul. Kościelna

10. pl. Kościuszki

11. ul. Ks. Karola Koziołka

12. ul. Krakowska (od Rynku do ul. Jana Matejki)

13. ul. Stanisława Moniuszki

14. ul. Mariacka

15. ul. Jana Matejki (od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Szkolnej)

16. ul. Murarska

17. ul. Parkowa

18. ul. Piastów Bytomskich (od ul. Katowickiej do Rynku)

19. ul. Piekarska (od ul. Sądowej do posesji nr 19 włącznie)

20. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. Jana Matejki do ul. Piekarskiej)

21. ul. Karola Miarki (od pl. Wolskiego do ul. Ludwika Zamenhofa)

22. ul. Podgórna

23. ul. Powstańców Warszawskich (od ul. Kolejowej do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

24. ul. Dr Józefa Rostka (od ul. Antoniego Józefczaka do ul. Karola Miarki)

25. ul. Rycerska

26. ul. Rzeźnicza

27. ul. Sądowa

28. pl. Generała Władysława Sikorskiego

29. pl. Jana III Sobieskiego

30. ul. Strażacka

31. ul. Szkolna (od ul. Wojciecha Korfantego do ul. Jana Matejki)

32. ul. Karola Szymanowskiego

33. ul. Wałowa

34. pl. Wolskiego

35. ul. Wrocławska (od ul. Piekarskiej do ul. Powstańców Warszawskich)

36. ul. Stanisława Webera

37. ul. Ludwika Zamenhofa

38. ul. Żołnierza Polskiego (od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Jana Smolenia)


Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX/708/09
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2009 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP)

Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Bytomiu, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIX/708/2009 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat.


PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) strefa płatnego parkowania (SPP) – obszar miasta, na którym wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych;

2) parkowanie pojazdu w SPP – unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż jedną minutę, nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, w miejscach przystosowanych do postoju pojazdów na drogach publicznych i parkingach płatnych niestrzeżonych w pasach drogowych w granicach określonych znakami D-44 „strefa parkowania” i D-45 „koniec strefy”;

3) operator SPP – podmiot upoważniony przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów (MZDiM) do obsługi systemu pobierania opłat;

4) kontroler SPP – upoważniony przez MZDiM pracownik do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP;

5) parkometr – urządzenie do wnoszenia opłat za parkowanie przy użyciu monet;

6) bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie w parkometrze w SPP;

7) naklejka – samoprzylepny identyfikator informujący o uiszczaniu opłaty przy użyciu telefonu komórkowego;

8) koperta – zastrzeżone stanowisko postojowe;

9) zawiadomienie – dokument wystawiony przez kontrolera SPP stwierdzający nieuiszczenie opłaty parkingowej;

10) biuro strefy płatnego parkowania w Bytomiu – miejsce obsługi klientów korzystających z parkowania w SPP;

11) mieszkaniec SPP – osoba zameldowana na obszarze SPP.

§ 2. [4]) Parkowanie pojazdów samochodowych w SPP jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miasta, który jest płatny w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.30, wtorek - piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 3. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP pobiera się opłaty w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej nr XLIX/708/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

2. Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się poprzez:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkometrze, przy użyciu monet o nominałach: 5, 2 i 1 zł oraz 50, 20 i 10 gr;

2) wykupienie abonamentu;

3) wniesienie opłaty zryczałtowanej za zastrzeżone miejsce postojowe (koperta);

4) uruchomienie polecenia zapłaty przy użyciu telefonu komórkowego.

§ 4. Taksówki poza postojami wyznaczonymi znakami D-19 i D-20 oraz pojazdy zaopatrzenia, nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP.

§ 5. Wniesienie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i usługowej z pojazdów zaparkowanych w SPP.


WNOSZENIE OPŁAT

§ 6. 1. Opłatę za parkowanie w SPP wnosi się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez uiszczenie opłaty w parkometrze lub przy pomocy telefonu komórkowego.

2. Bilet parkingowy lub abonament należy umieścić za przednią szybą, wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.

3. Bilet parkingowy uprawnia do parkowania na obszarze SPP przez cały czas jego ważności.

4. Wniesienie opłaty parkingowej za pomocą telefonu komórkowego zostaje w formie elektronicznej zarejestrowane na serwerze, co pozwala na elektroniczną identyfikację wniesionej opłaty.

5. Osoby wnoszące opłaty parkingowe za pomocą telefonu komórkowego zobowiązane są do umieszczenia na przedniej szybie pojazdu naklejki. Naklejki dostępne są bezpłatnie w biurze SPP.

6. Niewyłożenie biletu parkingowego, abonamentu lub identyfikatora pracownika urzędu za przednią szybą w sposób umożliwiający ich odczytanie z zewnątrz oraz nieumieszczenie naklejki na przedniej szybie – jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku wniesienia opłaty za parkowanie.


ABONAMENTY

§ 7. 1.[5]) Abonament typu „M” uprawnia mieszkańców SPP do parkowania na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w abonamencie.

2. Abonament typu „M” wydawany jest osobom fizycznym, które zameldowane są na obszarze objętym SPP i są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.

3. Osoba fizyczna może otrzymać abonament typu „M” tylko na jeden pojazd samochodowy.

4. Abonament typu „M” wydaje się na okres jednego roku, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania na obszarze SPP.

5. W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu „M” lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.

6. Abonament typu „M” nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

7. Abonament typu „M” wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 1 uchwały.

8. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:

1) dokument tożsamości, z którego wynikać będzie fakt zameldowania;

2) dowód rejestracyjny pojazdu;

3) umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy nie będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

9. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu „M”, nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 1 uchwały.

10. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu „M” nie podlega zwrotowi.

§ 8. 1. Abonament typu „O” uprawnia do parkowania na obszarze SPP i jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym.

2. Abonament typu „O” jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.

3. Abonament typu „O” wydawany jest w siedzibie MZDiM, po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 2 uchwały.

4. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu „O”, nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 2 uchwały.

5. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu „O” nie podlega zwrotowi.

§ 9. Wzory druków abonamentów ustala MZDiM.

§ 10. 1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować o wyznaczenie koperty na ulicach objętych SPP.

2. Zasady i sposób korzystania z koperty reguluje umowa zawarta pomiędzy MZDiM, a użytkownikiem.

3. Prawo do koperty nabywa się na okres 1 roku.

4. Zajęcie koperty przez pojazd nieuprawniony nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do MZDiM i operatora SPP.


IDENTYFIKATOR PRACOWNIKA URZĘDU

§ 11. 1. Identyfikator uprawnia do parkowania na obszarze SPP i jest ważny w danym roku kalendarzowym.

2. Identyfikator wydaje MZDiM na podstawie wniosku sporządzonego przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Bytomiu, zatwierdzonego przez Sekretarza Miasta Bytomia.

3. Identyfikator wydawany jest komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

4. Wzór druku identyfikatora ustala MZDiM.


KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 12. 1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów samochodowych w SPP z niniejszym Regulaminem prowadzą upoważnieni przez MZDiM kontrolerzy SPP, posiadający identyfikator ze zdjęciem.

2. Zakres uprawnień kontrolerów SPP:

1) sprawdzanie ważności biletów parkingowych;

2) sprawdzanie ważności abonamentów;

3) wystawianie zawiadomień o obciążeniu opłatą dodatkową za postój pojazdu bez uiszczonej opłaty, wraz z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej;

4) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów;

5) kontrola stanu oznakowania pionowego i poziomego SPP.


PARKOWANIE BEZ OPŁATY

§ 13. 1. Przez parkowanie w SPP bez opłaty rozumie się:

1) nieuiszczenie opłaty za parkowanie;

2) parkowanie po upływie czasu określonego na bilecie parkingowym lub po upływie czasu opłaconego za pomocą telefonu komórkowego;

3) korzystanie z nieważnego abonamentu lub korzystanie z abonamentu typu „M” poza określoną ulicą;

4) parkowanie przy użyciu karty parkingowej osoby niepełnosprawnej poza miejscami wyznaczonymi znakami D-18a z tabliczką T-29.

2. Po stwierdzeniu braku opłaty za parkowanie, wystawiane jest zawiadomienie o obciążeniu opłatą dodatkową, którego druk (w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w folii) umieszcza się za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu.


REKLAMACJE I ODWOŁANIA

§ 14. 1. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową.

2. Złożona reklamacja jest uwzględniana, gdy:

1) w chwili kontroli opłata za postój była uiszczona;

2) opłata za postój została uiszczona w czasie do 5 minut od wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową;

3) w czasie parkowania wystąpiła awaria parkometru lub systemu informatycznego uniemożliwiająca wniesienie opłaty za parkowanie;

4) na pojazd, na który została wystawiona opłata, wykupiony był ważny abonament typu M lub O;

5) pojazd objęty był stawką zerową za postój na podstawie § 3 uchwały;

6) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania, opłata za przekroczony czas postoju, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu zgłoszenia się w biurze SPP, uiszczona została do godz. 18.00 w dniu wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową.

3. Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt 1), 2), 3) i 6) dokonuje się w biurze SPP.

4. Reklamacji opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt 4) i 5) dokonuje się w siedzibie MZDiM.

5. Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu odwołania.


Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/708/09
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2009 r.

OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
NA DROGACH PUBLICZNYCH W BYTOMIU[6])

infoRgrafika


[1]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXVIII/425/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

[2]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały nr XXVIII/425/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

[3]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXVIII/425/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

[4]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały nr XXVIII/425/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

[5]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały nr XXVIII/425/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

[6]) dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXVIII/425/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »