| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXIX/963/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr LXIX/963/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku nr 240, poz. 3598) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr LXX/992/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/963/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 258, poz. 4036).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje
§ 2 i § 3 uchwały nr LXX/992/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/963/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 258, poz. 4036), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Uchwała nr LXIX/963/10
Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz 391 z poźn. zm.)[1])

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.[2]) Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Bytomia, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały nr LXIX/963/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 września 2010 r.

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt;

2) posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Bytomia;

3) dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz.1002 z późn. zm);

4) posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadający im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116, poz.753);

5) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności;

6) posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.

2. Wymienione w ust.1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii;

3) umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt lub zezwolenie na prowadzenie schroniska własnego.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt musi przestrzegać przepisów w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, a w szczególności spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt;

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne;

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność; w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi;

4) teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, utwardzony, z dostępnością do mediów, z możliwością swobodnego ustawienia bud, wydzielenia kojców, zaplecza socjalno - technicznego z możliwością wykonania zadaszenia w przypadku schronisk innych niż gminne;

5) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności;

6) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne;

7) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności;


8)[3]) uchylony.

2. Wymienione w ust.1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii;

3) umowa lub zezwolenie dysponowania terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne;

4) umowa z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo uprawnienia do wykonywania tych czynności.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne;

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność; w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi;

4) teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, a przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne;

5) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych;

6)[4]) uchylony;

7) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne;

8) posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów i ich utylizację;

9) posiadać dokumenty dotyczące wytwarzania odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach;

10) spełniać wymogi w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002 r., str.1, z późn. zm), (Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.);

11) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;

2) dokumenty pozwalające na dysponowanie terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę, akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu lub użytkowania w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne.


[1]) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008);

- tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

[2]) załącznik do uchwały zmieniony przez § 1 uchwały nr LXX/992/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/963/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

[3]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr LXX/992/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/963/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

[4]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr LXX/992/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/963/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »