| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXI/382/00 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia dni i godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXI/382/00 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia dni i godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XLV/860/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/00 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia dni i godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2
i § 3 uchwały nr XLV/860/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/00 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia dni i godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia, które stanowią:

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.".

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Uchwała nr XXI/382/00
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 kwietnia 2000 r.

w sprawie określenia dni i godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1]) w związku z art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 34 poz. 198 z późn. zm.) i art XII § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. nr 24 poz. 142 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. [2]) Ustala się, z zastrzeżeniem § 2, że placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności mogą prowadzić działalność we wszystkie dni tygodnia w przedziale czasowym od godziny 0.00 do godziny 24.00.

§ 1a. [3]) Punkty skupu złomu mogą prowadzić skup we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 18.00.

§ 2. [4]) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania Prezydentowi Miasta informacji o godzinach działalności placówki lub zakładu, o których mowa w § 1 i w § 1a.

§ 3. [5]) O każdorazowej zmianie godzin działalności placówki handlu detalicznego, zakładu gastronomicznego i zakładu usługowego dla ludności oraz o przerwach w ich działalności przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta.

§ 4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową, gastronomiczną i usługową zobowiązani są do umieszczania informacji o godzinach działalności placówki lub zakładu na drzwiach wejściowych.

§ 5. Każdy winny naruszeń postanowień niniejszej uchwały podlega karze określonej w kodeksie wykroczeń.

§ 6. [6]) Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLII/612/97 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


[1]) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

- tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn. zm.),

- tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

[2]) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLV/860/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/00 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia dni i godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia.

[3]) wprowadzony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XLV/860/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/00 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia dni i godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia.

[4]) zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XLV/860/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/00 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia dni i godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia oraz przez art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. nr 113 poz. 984) zmieniający art. 11a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

[5]) zmieniony przez art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. nr 113 poz. 984) zmieniający art. 11a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

[6]) zmieniony przez art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. nr 113 poz. 984) zmieniający art. 11a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kudlicki

Adwokat - specjalista z zakresu prawa karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »