| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/586/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. 1. Dotacji udziela się niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto Gliwice:

1) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

2) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w pkt 1, na każdego ucznia, w wysokości 50 procent ustalonych w budżecie Miasta Gliwice wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,

3) niepublicznym przedszkolom, na każdego ucznia, w wysokości 75 procent ustalonych w budżecie Miasta Gliwice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

4) oddziałom przedszkolnym w szkołach niepublicznych, na każdego ucznia, w wysokości 75 procent ustalonych w budżecie Miasta Gliwice wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

5) osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.), na każdego ucznia, objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Gliwice, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę,

6) placówkom niepublicznym zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii, specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodkom wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, na każdego wychowanka, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

7) niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym oraz ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a także niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

8) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w wysokości kwoty przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego lub szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 2. 1. Dotacji udziela się publicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych:

1) przedszkolom, na każdego ucznia, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego,

2) osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na każdego ucznia, objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Gliwice, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę,

3) szkołom publicznym, na każdego ucznia, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

4) placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii, specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodkom wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, na każdego wychowanka, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

5) publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym oraz ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a także publicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.), prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

6) publicznym szkołom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w wysokości kwoty przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Gliwice, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych.

3. W przypadku nie prowadzenia przez gminę szkoły lub placówki tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia lub wychowanka szkoły lub placówki publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Dotacja przysługuje na każdego ucznia przedszkola, szkoły lub placówki uprawnionej do otrzymania dotacji.

2. W przypadku szkół publicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

§ 4. 1. Łączne kwoty dotacji określa corocznie uchwała budżetowa.

2. Stawkę dotacji na każdego ucznia przedszkola, szkoły lub placówki na dany rok budżetowy określa zarządzeniem Prezydent Miasta Gliwice.

3. Do czasu ustalenia wysokości stawek dotacji, o których mowa w ust. 2, dotacja jest przekazywana w wysokości stawek dotacji ustalonych na poprzedni rok budżetowy.

4. Po ustaleniu stawek dotacji, o których mowa w ust. 2 następuje, wyrównanie przekazanej dotacji do końca następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę złożony do 30 września roku poprzedzającego rok, na który dotacja ma być udzielona.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę, adres i typ szkoły lub placówki,

2) numer statystyczny REGON nadany szkole lub placówce objętej wnioskiem,

3) NIP szkoły lub placówki,

4) nazwę i adres osoby prowadzącej,

5) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek lub datę zezwolenia na założenie szkoły publicznej,

6) określenie planowanej liczby uczniów lub słuchaczy w tym uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych, z podziałem na rodzaje niepełnosprawności, w poszczególnych miesiącach następnego roku budżetowego,

7) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów lub wychowanków niebędących mieszkańcami Gliwic mających uczęszczać do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

8) numer konta bankowego przedszkola, szkoły lub placówki, na który ma być przekazana dotacja.

3. Dodatkowo w odniesieniu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wniosku należy dołączyć:

1) imienny wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający: imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, adres zameldowania oraz zamieszkania ucznia, dokładną datę przyjęcia do placówki, informację o przewidywanym okresie uczęszczania w roku budżetowym, lub

2) kopię kart zgłoszenia lub umów, na podstawie których przyjęto uczniów do placówki.

4. Wzór wniosku dostępny będzie w systemie informatycznym udostępnionym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym .

5. Osoba o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od ich wystąpienia.

§ 6. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

§ 7. 1. Dotacje za wyjątkiem dotacji określonych w § 1 ust. 1 pkt 8 oraz § 2 ust.1 pkt 6 są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.

2. Warunkiem uruchomienia raty dotacji w danym miesiącu jest złożenie do organu dotującego informacji o faktycznej liczbie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych szkoły lub placówki oświatowej, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

3. Dane o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 2, a także dane obejmujące: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do ustalenia prawidłowej dotacji na danego ucznia, podmiot uprawniony do otrzymania dotacji rejestruje w systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 5-go dnia każdego miesiąca.

4. Do 10-go dnia każdego miesiąca podmiot uprawniony do otrzymania dotacji ma obowiązek złożenia w formie podpisanego dokumentu – będącego wydrukiem z systemu, o którym mowa w ust. 3 zbiorczej informacji o liczbie uczniów w danym miesiącu

5. Do 10-go dnia każdego miesiąca osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ma obowiązek złożyć organowi właściwemu do udzielenia dotacji, informację za poprzedni miesiąc o liczbie uczniów spełniających warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

6. Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zostanie pomniejszona o kwotę różnicy wynikającą z liczby uczniów wykazanych zgodnie z ust. 2, a liczbą uczniów którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. W przypadku miesiąca grudnia kwota różnicy zostanie zwrócona w terminie do dnia 10-go stycznia roku następnego, na konto dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7. W przypadku stwierdzenia przez osobę prowadzącą przedszkole, szkołę lub placówkę nieprawidłowości w informacji, o której mowa w ust. 2, podmiot dotowany jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty informacji.

8. Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji będzie uwzględniona przy naliczaniu dotacji na kolejny miesiąc.

§ 8. 1. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 8 oraz § 2 ust.1 pkt 6 jest udokumentowanie zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

2. Dotacja jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadząca szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

§ 9. 1. Osoba prowadząca przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową ma obowiązek przedstawić organowi właściwemu do udzielenia dotacji do dnia 15 stycznia każdego roku roczne rozliczenie otrzymanej dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) zestawienie liczby uczniów w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku, w tym uczniów niepełnosprawnych z podziałem na rodzaje niepełnosprawności,

2) wysokość otrzymanej dotacji oraz wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków.

3. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych, sporządzony z podziałem na poszczególne rodzaje wydatków zawierający w szczególności:

1) rodzaj, datę, nr dokumentu stanowiącego podstawę wydatkowania środków,

2) nazwę zakupionego towaru lub usługi,

3) kwotę wynikającą z dokumentu, w tym kwotę ujętą do rozliczenia dotacji,

4) datę i kwotę dokonanej zapłaty w części ujętej do rozliczenia dotacji.

4. Rozliczenie wraz z wykazem o którym mowa w ust. 3 przekazywane jest organowi udzielającemu dotacji w formie podpisanego dokumentu, którego wzór zamieszczony jest w systemie informatycznym udostępnionym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym.

§ 10. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki, osoba prowadząca szkołę lub placówkę ma obowiązek przedstawić organowi właściwemu do udzielenia dotacji, rozliczenie wykorzystania dotacji nie później niż w terminie 15 dni od dnia zaprzestania działalności.

§ 11. 1. Organ udzielający dotacji dokonuje zatwierdzenia rozliczenia w terminie do 31 marca następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Zatwierdzenie rozliczenia następuje po:

1) uzgodnieniu przekazanych kwot dotacji,

2) ustaleniu wysokości należnej dotacji,

3) weryfikacji sposobu wykorzystania dotacji,

4) ustaleniu wysokości zwrotu dotacji.

3. W celu rozliczenia dotacji dotujący ma prawo żądać przedłożenia oryginałów dokumentów ujętych w wykazie o którym mowa w § 9 ust. 3.

§ 12. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby uczniów przedszkola, szkoły lub placówki objętej dotacją, a także sprawdzenie przez dotującego prawidłowości naliczania, pobierania i wykorzystania dotacji.

2. Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, w informacji miesięcznej, stanowiącej podstawę do przekazania dotacji, a także w rozliczeniu dotacji.

3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu, w tym po jej rozliczeniu.

§ 13. 1. Kontrolę przeprowadza się na polecenie Prezydenta Miasta.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wystawione przez Prezydenta Miasta, w którym wskazana będzie osoba prowadząca dotowany podmiot, nazwa i adres podmiotu dotowanego, przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

3. Kontrolujący dokonując ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli ma prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania.

4. W przypadku gdy dokumenty, w oparciu o które ma zostać przeprowadzona kontrola znajdują się poza siedzibą dotowanego przedszkola, szkoły lub placówki, osoba prowadząca obowiązana jest zapewnić ich dostępność w siedzibie dotowanego przedszkola szkoły lub placówki na czas przeprowadzenia kontroli.

5. Odmowa udostępnienia dokumentacji, o której mowa w ust.3 stanowi podstawę do żądania w części, w której odmowa dotyczy zwrotu dotacji na zasadach ustalonych jak dla dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 14. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli .

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) datę i miejsce jego sporządzenia,

2) nazwę i adres osoby prowadzącej szkołę lub placówkę,

3) nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) imię i nazwisko kontrolującego oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

6) określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość przekazanej szkole lub placówce dotacji,

8) wykaz załączników do protokołu,

9) informację o pouczeniu kontrolowanego o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz prawie odmowy jego podpisania.

3. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień, z wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący.

4. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: dla osoby prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę oraz Prezydenta Miasta Gliwice.

§ 15. 1. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz osoba prowadząca przedszkole, szkołę lub placówkę lub inna osoba upoważniona przez osobę prowadzącą.

2. Osoba prowadząca przedszkole, szkołę lub placówkę lub osoba przez nią upoważniona, może przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłosić kontrolującemu pisemnie umotywowane i udokumentowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole.

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący:

1) stwierdza ich zasadność i dokonuje zmiany treści protokołu lub

2) przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń.

4. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontrolujący wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany, albo przekazuje zgłaszającemu pisemne stanowisko w sprawie przyczyn nie uwzględnienia zastrzeżeń.

5. W przypadku zastrzeżeń do wyniku kontroli, osoba prowadząca przedszkole, szkołę lub placówkę lub inna osoba przez nią upoważniona, składając Prezydentowi Miasta Gliwice w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego, pisemne uzasadnienie przyczyn odmowy podpisania.

6. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 2, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

7. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji wniosków pokontrolnych.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu Prezydent Miasta wzywa do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

§ 16. 1. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Od kwot dotacji zwróconej po terminie określonym w ust.1 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 1.

3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

4. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji.

5. Odsetki od dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości nalicza się po upływie terminu określonego w ust.3.

§ 17. Osoba prowadząca przedszkole, szkołę lub placówkę ma obowiązek przechowywania przez okres 5 lat od końca roku w którym przekazano dotację, dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia dotacji, w tym oryginałów dokumentów finansowych w zakresie finansowania środkami pochodzącymi z dotacji.

§ 18. Do rozliczania dotacji za rok 2012 stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Traci moc Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »