| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.146.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 marca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 351/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 351/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec w całości jako sprzecznej z art. 17 ust. 4 w związku z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 29 stycznia 2013r. Rada Miejska w Lublińcu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 5 lutego 2013r.

Jako podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały, Rada Miejska wskazała art. 17 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym rada gminy, z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów należy do obowiązku rady gminy, która powinna uwzględnić zapisy art. 17 ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z tymi przepisami, sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego oraz droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Dopiero po uwzględnieniu tych czynników, rada gminy może określić spójną sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określić granice obwodów szkół. W doktrynie podkreśla się, że droga dziecka z domu do szkoły powinna być mierzona nie w linii prostej, lecz z uwzględnieniem lokalnych warunków komunikacyjnych (Anna Król, Patryk Kuzior, Michał Łyszczarz, Prawo oświatowe. Komentarz do ustawy , PWN 2009r.).

Każda zmiana w zakresie granic obwodów oraz sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych wpływa zatem na możliwość spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego, wynikającego z art. 15 ustawy. Należy zatem tak konstruować sieć szkół, by uciążliwości związane z ewentualną zmianą szkoły były jak najmniejsze dla uczniów uczęszczających do danego typu szkoły.

W związku z tym, organ nadzoru stwierdza, że skoro ustalenie sieci szkół jest ściśle powiązana z wypełnieniem przez ucznia obowiązku szkolnego, to ustalenia lub zmiana istniejącej sieci szkół oraz granic obwodów należy dokonywać w taki sposób, by wchodziły w życie z początkiem roku szkolnego.

Tymczasem § 5 przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu stanowi, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oznacza to, że Rada Miejska dokonała ustaliła granice obwodów szkolnych w trakcie trwania roku szkolnego, czym istotnie naruszyła przepisy art. 17 ust. 4 w związku z art. 63 ustawy.

Niezależnie od uchybień natury formalnej, przedmiotowa uchwała zawiera również uchybienia materialne. Zgodnie bowiem z przepisem art. 17 ust. 4 ustawy, rada gminy określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Poprzez określenie granic, należy rozumieć wyznaczenie obszaru ograniczonymi charakterystycznymi, jasno określonymi punktami terenu. Za określenie granic nie można uznać wyliczenie lub wykaz ulic znajdujących się w danym obwodzie szkoły.

Ustawodawca nakładając na gminę obowiązek określenia granic obwodów szkolnych przewidział sytuację, w której w ramach jednego obwodu wybudowana zostanie nowa ulica lub zmieniona zostanie nazwa istniejącej ulicy. W takim przypadku nie będzie bowiem konieczności dostosowywania przepisów uchwały do aktualnej sytuacji, gdyż obszar gminy podzielony na obwody szkolne zgodnie z dyspozycją przepisu art. 17 ust. 4 ustawy uwzględniałby ewentualne zmiany (z wyjątkiem sytuacji, w której zmiana dotyczyłaby ulicy będącej jednoczenie granicą obwodu).

Mając powyższe na uwadze, uchwałę Nr 351/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2013r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Miejska w Lublińcu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »