| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.166.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 marca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzonono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów oraz pełniących inne funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga,logopedy i psychologa oraz nauczycieli realzujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązującym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzonono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów oraz pełniących inne funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga,logopedy i psychologa oraz nauczycieli realzujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązującym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski w całości - jako niezgodnej z art. 2 i 7 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Chełm Śląski, działając m.in. na podstawie przepisów art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 oraz 42a ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), określiła zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym (§ 1 uchwały).

Jednocześnie w § 2 uchwały Rada określiła maksymalną ilość godzin ponadwymiarowych, jakie w ciągu tygodnia mogą być przydzielone dyrektorowi lub wicedyrektorom szkoły/zespołu lub przedszkola, a także upoważniła Wójta Gminy do podejmowania decyzji o zwiększeniu maksymalnej liczby godzin ponadwymiarowych ww. osobom na czas określony. Tymczasem, ani przepisy przywołane w podstawie prawnej uchwały, ani też żaden inny przepis powszechnie obowiązującego prawa nie zawiera upoważnienia dla rady gminy do wprowadzenia regulacji w tym zakresie. W ocenie organu nadzoru, Rada Gminy Chełm Śląski przyjmując przedmiotową uchwałę w części określonej w § 2 działała bez podstawy prawnej. Podkreślić należy, iż zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu organy władzy publicznej zobowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP).

Ponadto w § 3 uchwały Rada, działając na podstawie przepisu art. 42 ust. 7 pkt 3 określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku: pedagoga, psychologa i logopedy oraz innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne. Zauważyć należy, iż powyższy przepis nie wymienia nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne. Jako, że również żaden innych powszechnie obowiązujący przepis prawa nie upoważnia rady gminy do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne wprowadzenie takiej regulacji przez radę stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu.

Powyższe naruszenia prawa uzasadniałyby stwierdzenie nieważnosci uchwały we wskazanych częściach jednkaże organ nadzoru zauważa, iż zgodnie z treścią § 7 uchwały wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co oznacza, że przepisy uchwały wejdą w życie w trakcie roku szkolnego, a zwłaszcza w trakcie semestru. Działanie takie, w ocenie organu nadzoru, jest niedopuszczalne jako sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP). Wynika to z faktu, iż w świetle obowiazujących przepisów niedopuszczalnym jest, co do zasady zmiana arkusza organizacyjnego szkoły w trakcie semestru, a w konsekwencji zmiana treści stosunku pracy nauczycieli, zwłaszcza że zmiany w tym ostatnim zakresie mogą mieć miejsce dopiero z końcem roku szkolnego. Tym samym koniecznym było stwierdzenie nieważności uchwały w całości

Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Gminy Chełm Śląski

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »