| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 44 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1, art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

Rada Miejska w Gliwicach
postanawia:

§ 1. Ogłosić w załączniku do niniejszego Obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 13 z dnia 31 stycznia 2005 r., poz. 326) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XLI/1030/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2006 r.,

2) Uchwałą Nr XIX/638/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 października 2008 r.,

3) Uchwałą Nr XXV/830/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2009 r.,

4) Uchwałą Nr XXVI/504/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/699/2004
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

(tekst jednolity)

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.); art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 110 ust 1, art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Nadać Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gliwicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej nadany Uchwałą Nr VII/155/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/699/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

TEKST JEDNOLITY

Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

1. Uchwały z dnia 28 lutego 1990 r. Nr XIV/62/90 Miejskiej Rady Narodowej w sprawie powołania jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach ( z późn. zm.),

2. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, nadanego Uchwałą Nr XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. ( z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr. 175, poz. 1362 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),

5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

9. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

10. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

11. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

12. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

13. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

14. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.),

15. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),

16. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

17. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),

18. Zarządzenia nr PM 1781/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

19. Zarządzenia nr PM-555/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w zakresie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu oraz jego grup roboczych),

20. Innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice prowadzącą działalność finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Gliwicach.

4. Obszar działania Ośrodka obejmuje Miasto Gliwice.

Cele i zadania Ośrodka

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest:

1. Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

§ 4. Zadania pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przyznanych ustawą świadczeń.

2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.

4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

5. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

6. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 5. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zadania własne powiatu oraz zadania powiatu z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6. Ośrodek realizuje również inne zadania powierzone przez organy miasta, a w szczególności:

1. Realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

2. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

3. Realizuje zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych.

4. Realizuje zadania w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

5. Realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 7. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 8. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 9. Ośrodek współdziała z prowadzącymi na terenie miasta Gliwice działalność organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań pomocy społecznej.

Zarządzanie i organizacja

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

2. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Dyrektor pełni wobec pracowników Ośrodka funkcję pracodawcy w rozumieniu art. 31 Kodeksu Pracy.

5. Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki objęte są w całości budżetem Miasta Gliwice.

2. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym.

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostce budżetowej.

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor i Główny Księgowy w zakresie ustalonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

§ 13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu wymagają formy pisemnej i są wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »