| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/368/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

Uchwala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonej miesięcznie przez:

1) rodziców za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

2) rodziców za pobyt osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej za jej pobyt pieczy zastępczej,

3) osoby dysponujące dochodem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

4) osoby dysponujące dochodem osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej za jej pobyt pieczy zastępczej,

5) osoby które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej za swój pobyt w pieczy zastępczej.

§ 2

1. Starosta odstępuje od ustalenia opłaty od rodziców dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej jeżeli:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza lub jest równy 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt1, pkt 2 i pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, nie wliczając dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

2) rodzice biologiczni lub rodzic biologiczny płacą na dziecko alimenty zasądzone orzeczeniem przez sąd lub ustalone w drodze ugody sądowej,

3) nieznane jest miejsce zamieszkania rodzica lub rodziców i przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie,

4) wysokość umorzenia określona zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały jest wyższa niż 99% ustalonej opłaty.

2. Starosta odstępuje od ustalenia opłaty od osoby dysponującej dochodem dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz od osoby która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej jeżeli:

1) jeżeli wysokość ustalonej opłaty byłaby niższa niż 1% łącznej miesięcznej opłaty podlegającej poniesieniu,

2) osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej nie posiada dochodu o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty może jednorazowo nastąpić na okres nie dłuższy niż jeden rok.

§ 3

1. Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatność na raty w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie sytuacji finansowej rodziny.

2. Nieuiszczenie opłaty w odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2 rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w całości opłaty wraz z odsetkami za zwłokę, począwszy od dnia wymagalności opłaty.

§ 4

1. Starosta może umorzyć w części ustaloną w stosunku do rodzica dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej i ustalić wysokość umorzenia wg następującego wzoru:

WU = UO - WO
WO = (DR-KDR):LO

gdzie:

WU – wysokość umorzenia,


WO – wysokość opłaty


UO – ustalona oplata


DR - dochód rodziny


KDR - kryterium dochodowe rodziny lub osoby samotnie gospodarującej określone w art. 8 ust.1 pkt.1, 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, nie wliczając dzieci,umieszczonych w pieczy zastępczej


LO - liczba osób w rodzinie (w składzie rodziny uwzględnia się dziecko, za pobyt którego ustalana jest opłata

2. Starosta może zwiększyć wysokość umorzenia, o którym mowa w ust. 1 o nie więcej niż 10% jego wartości uwzględniając:

1) wystąpienie zdarzenia losowego o charakterze trwałym powodującym znaczne pogorszenie sytuacji rodzica,

2) wysokość wydatków rodzica;

3) sytuację zdrowotną rodzica lub członków jego rodziny,

4) inne szczególnie uzasadnione przypadki.

3. Umorzenie o którym mowa w ust. 1 może jednorazowo nastąpić na okres nie dłuższy niż rok.

4. Wysokość umorzenia o którym mowa w ust. 1 zaokrąglana jest do całych groszy.

5. W przypadku gdy wysokość umorzenia (WU) o którym mowa w ust. 1 dotyczy ustalonej opłaty (UO) za niepełny miesiąc wysokość opłaty (WO) przeliczana jest proporcjonalnie do ilości dni objętych opłatą.

6. Starosta po przedstawieniu stanowiska na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach może umorzyć w całości lub w części zaległe opłaty wraz zodsetkami w przypadku:

1) śmierci osoby lub osób zobowiązanych do ponoszenia opłat,

2) gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

7. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek i kosztów jej dochodzenia.

§ 5

1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje w drodze decyzji z urzędu lub na umotywowany wniosek osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.

2. Obowiązkiem osób o których mowa w § 1 niniejszej uchwały jest niezwłoczne powiadamianie ozmianie sytuacji życiowej i materialnej mającej wpływ na ustalenie wysokości tejże opłaty, pod rygorem ustalenia opłaty w pełnej wysokości.

3. Starosta ma prawo żądać od osób o których mowa w § 1 niniejszej uchwały wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających ich sytuację rodzinną, osobistą, dochodową, majątkową i zdrowotną.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 8

Traci moc uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: nr 102 poz.1055, nr 167 poz. 1759, z 2007 r. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 92 poz. 753, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 r. nr 21 poz. 113, nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »