| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/368/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

Uchwala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonej miesięcznie przez:

1) rodziców za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

2) rodziców za pobyt osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej za jej pobyt pieczy zastępczej,

3) osoby dysponujące dochodem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

4) osoby dysponujące dochodem osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej za jej pobyt pieczy zastępczej,

5) osoby które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej za swój pobyt w pieczy zastępczej.

§ 2

1. Starosta odstępuje od ustalenia opłaty od rodziców dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej jeżeli:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza lub jest równy 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt1, pkt 2 i pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, nie wliczając dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

2) rodzice biologiczni lub rodzic biologiczny płacą na dziecko alimenty zasądzone orzeczeniem przez sąd lub ustalone w drodze ugody sądowej,

3) nieznane jest miejsce zamieszkania rodzica lub rodziców i przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie,

4) wysokość umorzenia określona zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały jest wyższa niż 99% ustalonej opłaty.

2. Starosta odstępuje od ustalenia opłaty od osoby dysponującej dochodem dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz od osoby która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej jeżeli:

1) jeżeli wysokość ustalonej opłaty byłaby niższa niż 1% łącznej miesięcznej opłaty podlegającej poniesieniu,

2) osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej nie posiada dochodu o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty może jednorazowo nastąpić na okres nie dłuższy niż jeden rok.

§ 3

1. Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatność na raty w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie sytuacji finansowej rodziny.

2. Nieuiszczenie opłaty w odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2 rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w całości opłaty wraz z odsetkami za zwłokę, począwszy od dnia wymagalności opłaty.

§ 4

1. Starosta może umorzyć w części ustaloną w stosunku do rodzica dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej i ustalić wysokość umorzenia wg następującego wzoru:

WU = UO - WO
WO = (DR-KDR):LO

gdzie:

WU – wysokość umorzenia,


WO – wysokość opłaty


UO – ustalona oplata


DR - dochód rodziny


KDR - kryterium dochodowe rodziny lub osoby samotnie gospodarującej określone w art. 8 ust.1 pkt.1, 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, nie wliczając dzieci,umieszczonych w pieczy zastępczej


LO - liczba osób w rodzinie (w składzie rodziny uwzględnia się dziecko, za pobyt którego ustalana jest opłata

2. Starosta może zwiększyć wysokość umorzenia, o którym mowa w ust. 1 o nie więcej niż 10% jego wartości uwzględniając:

1) wystąpienie zdarzenia losowego o charakterze trwałym powodującym znaczne pogorszenie sytuacji rodzica,

2) wysokość wydatków rodzica;

3) sytuację zdrowotną rodzica lub członków jego rodziny,

4) inne szczególnie uzasadnione przypadki.

3. Umorzenie o którym mowa w ust. 1 może jednorazowo nastąpić na okres nie dłuższy niż rok.

4. Wysokość umorzenia o którym mowa w ust. 1 zaokrąglana jest do całych groszy.

5. W przypadku gdy wysokość umorzenia (WU) o którym mowa w ust. 1 dotyczy ustalonej opłaty (UO) za niepełny miesiąc wysokość opłaty (WO) przeliczana jest proporcjonalnie do ilości dni objętych opłatą.

6. Starosta po przedstawieniu stanowiska na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach może umorzyć w całości lub w części zaległe opłaty wraz zodsetkami w przypadku:

1) śmierci osoby lub osób zobowiązanych do ponoszenia opłat,

2) gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

7. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek i kosztów jej dochodzenia.

§ 5

1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje w drodze decyzji z urzędu lub na umotywowany wniosek osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.

2. Obowiązkiem osób o których mowa w § 1 niniejszej uchwały jest niezwłoczne powiadamianie ozmianie sytuacji życiowej i materialnej mającej wpływ na ustalenie wysokości tejże opłaty, pod rygorem ustalenia opłaty w pełnej wysokości.

3. Starosta ma prawo żądać od osób o których mowa w § 1 niniejszej uchwały wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających ich sytuację rodzinną, osobistą, dochodową, majątkową i zdrowotną.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 8

Traci moc uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: nr 102 poz.1055, nr 167 poz. 1759, z 2007 r. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 92 poz. 753, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 r. nr 21 poz. 113, nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »