| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/260/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   poź. zm.), w   związku z   art. 194 ust.2 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z   2013r., poz. 135 ),  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w   pieczy zastępczej w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 4.  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu w   Żywcu nr XV/152/2012 z   dnia 27 luty 2012r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w   pieczy zastępczej.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/260/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

Niniejsze warunki określają zasady i   tryb postępowania przy podejmowaniu decyzji o   umorzeniu w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§ 1.  

Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 135),  

2) ustawie o   pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 182),  

3) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód na osobę lub dochód na osobę w   rodzinie określony zgodnie z   art. 6   pkt.4 i   art. 8   ust. 3,4 i   5 ustawy o   pomocy społecznej,  

4) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć dochód określony zgodnie z   art. 8   ust. 1   pkt. 1   i 2   ustawy o   pomocy społecznej,  

5) pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinną lub instytucjonalną piecze zastępczą w   rozumieniu ustawy,  

6) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko do osiągnięcia 18 roku życia oraz pełnoletni wychowanek przebywający w   pieczy zastępczej do ukończenia 25 roku życia,  

7) osobie zobowiązanej – należy przez to rozumieć osoby, o   których mowa w   art. 193 ust.1, 3   i 5   ustawy,  

8) opłacie – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej w   wysokości określonej w   art. 193 ust.1 ustawy.  

§ 2.  

1. Umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowanie od ustalenia opłaty może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej po zbadaniu indywidualnej sytuacji dochodowej, materialnej, zdrowotnej i   rodzinnej.  

2. Umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty, może nastąpić wyłącznie w   stosunku do opłaty ustalonej prawomocną decyzją administracyjną.  

§ 3.  

Sytuację dochodową i   majątkową osoby zobowiązanej ustala się na podstawie następujących dokumentów:  

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;  

2) dokumentów określających status cudzoziemca w   Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) decyzji właściwego organu w   sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;  

4) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i   zatrudnienia wydanego przed dniem 1   września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o   niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;  

5) orzeczenia o   niepełnosprawności albo orzeczenia o   stopniu niepełnosprawności;  

6) zaświadczenia albo oświadczenia o   :  

a) wysokości wynagrodzenia z   tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o   wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe w   części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;  

b) wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o   dzieło albo w   okresie członkostwa w   rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o   potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe w   części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;  

7) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;  

8) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o   powierzchni gospodarstwa rolnego w   hektarach przeliczeniowych;  

9) decyzji starosty o   uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o   przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o   pozostawaniu w   ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;  

10) zaświadczenia albo oświadczenia o   zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;  

11) zaświadczenia albo oświadczenia o   zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;  

12) zaświadczenia albo oświadczenia, o   których mowa w   art. 8   ust. 7   i 8   ustawy o   pomocy społecznej;  

13) zaświadczenia albo oświadczenia o   uzyskaniu dochodu, o   którym mowa w   art. 8   ust. 11 i   12 ustawy o   pomocy społecznej;  

14) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;  

15) oświadczenia o   stanie majątkowym.  

§ 4.  

W sytuacji gdy osoba zobowiązana gospodaruje się wspólnie z   rodziną zastępczą, ustalając sytuację dochodową osoby zobowiązanej, do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń i   dodatków przyznanych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w   rodzinie zastępczej.  

§ 5.  

1. Umorzenie w   całości należności z   tytułu opłaty wraz z   odsetkami następuje w   sytuacji, gdy udokumentowany dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się) lub osobę samotnie gospodarującą się, nie przekracza 120% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z   art. 8   ust. 1   pkt.1 i   2 ustawy o   pomocy społecznej.  

2. Poza okolicznościami o   których mowa w   ust.1 umorzenie w   całości należności z   tytułu opłaty wraz z   odsetkami może nastąpić w   sytuacji gdy:  

1) osoba zobowiązana zmarła,  

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja zostanie umorzona,  

3) pobyt w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i   ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej,  

2. Umorzenie należności w   sytuacjach, określonych w   ust.2 może nastąpić z   urzędu w   drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w   celu dokonania odpisu w   księgach rachunkowych.  

§ 6.  

Umorzenie w   części należności z   tytułu opłat wraz z   odsetkami może nastąpić w   sytuacji, gdy dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się) lub dochód osoby samotnie gospodarującej się nie przekracza kryteriów dochodowych określonych w   § 8   .  

§ 7.  

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   całości może nastąpić w   sytuacji, gdy udokumentowany dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się) lub osobę samotnie gospodarującą się nie przekracza 120% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z   art. 8   ust. 1   pkt.1 i   2 ustawy o   pomocy społecznej.  

2. Poza okolicznościami o   których mowa w   ust.1 odstąpienie w   całości może nastąpić w   stosunku do osoby zobowiązanej u   której w   rodzinie występuje co najmniej jedna z   następujących okoliczności:  

1) osoba zobowiązana jest osobą bezdomną,  

2) osoba zobowiązana ponosi faktyczną opłatę za pobyt innego dziecka w   pieczy zastępczej,  

3) osoba zobowiązana ukończyła 18 rok życia, kontynuuje naukę i   nie posiada własnego dochodu,  

4) osoba zobowiązana przebywa w   areszcie śledczym lub zakładzie karnym i   nie posiada żadnego dochodu,  

5) osoba zobowiązana jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona,  

6) osobą zobowiązaną jest niepełnoletni rodzic dziecka umieszczonego w   pieczy zastępczej,  

7) osoba zobowiązana przebywa w   domu pomocy społecznej, w   zakładzie pielęgnacyjno –opiekuńczym lub w   zakładzie opiekuńczo – leczniczym,  

8) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu osoby zobowiązanej,  

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

§ 8.  

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   części za pobyt dziecka w   rodzinnej pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód przypadający na osobę samotnie gospodarującą się wynosi odpowiednio:  

 

Faktyczny dochód osoby samotnie gospodarującej się a   % kryterium dochodowego  

% częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinnej pieczy zastępczej  

od 121% do 130%  

95%  

od 131% do 150%  

93%  

od 151% do 170%  

90%  

od 171% do 190%  

88%  

od 191% do 210%  

84%  

od 211% do 220%  

80%  

od 221% do 240%  

76%  

od 241% do 250%  

72%  

od 251% do 260%  

68%  

od 261% do 270%  

65%  

od 271% do 280%  

60%  

od 281% do 290%  

50%  

od 291% do 300%  

45%  

od 301% do 310%  

40%  

od 311% do 320%  

35%  

od 321% do 330%  

30%  

od 331% do 340%  

25%  

od 341% do 350%  

20%  

od 351% do 360%  

15%  

od 361% do 370%  

0%  

-   2. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   części za pobyt dziecka w   instytucjonalnej pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód przypadający na osobę samotnie gospodarującą się wynosi odpowiednio :  

 

Faktyczny dochód osoby samotnie gospodarującej się a   % kryterium dochodowego  

% częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   instytucjonalnej pieczy zastępczej  

od 121% do 130%  

99%  

od 131% do 150%  

98%  

od 151% do 170%  

97%  

od 171% do 190%  

96%  

od 191% do 210%  

95%  

od 211% do 220%  

94%  

od 221% do 240%  

93%  

od 241% do 250%  

92%  

od 251% do 260%  

91%  

od 261% do 270%  

90%  

od 271% do 280%  

85%  

od 281% do 290%  

83%  

od 291% do 300%  

81%  

od 301% do 310%  

80%  

od 311% do 320%  

79%  

od 321% do 330%  

78%  

od 331% do 340%  

76%  

od 341% do 350%  

74%  

od 351% do 360%  

72%  

od 361% do 370%  

70%  

od 371% do 380%  

68%  

od 381% do 390%  

67%  

od 391% do 400%  

66%  

od 401% do 410%  

65%  

od 411% do 420%  

63%  

od 421% do 430%  

61%  

od 431% do 450%  

59%  

od 451% do 480%  

53%  

od 481% do 500%  

50%  

od 501% do 520%  

47%  

od 521% do 540%  

44%  

od 541% do 560%  

41%  

od 561% do 580%  

38%  

od 581% do 600%  

35%  

od 601% do 650%  

32%  

od 651% do 700%  

29%  

od 701% do 750%  

20%  

od 751% do 800%  

10%  

od 801%  

0%  

-   3. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   części za pobyt dziecka w   rodzinnej pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się ) wynosi odpowiednio:  

 

Faktyczny dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się), a   % kryterium dochodowego  

% częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinnej pieczy zastępczej  

od 121% do 130%  

90% -85%  

od 131% do 150%  

84% -80%  

od 151% do 170%  

79% - 75%  

od 171% do 190%  

74% -70%  

od 191% do 210%  

69%- 65%  

od 211% do 220%  

64%-60%  

od 221% do 240%  

59%-55%  

od 241% do 250%  

54%-50%  

od 251% do 260%  

49% - 45%  

od 261% do 270%  

44%- 40%  

od 271% do 280%  

39%-35%  

od 281% do 290%  

34%-30%  

od 291% do 300%  

29%-25%  

od 301% do 310%  

24%-20%  

od 311% do 320%  

19%-15%  

od 321% do 330%  

14%-10%  

od 331% do 340%  

9%-5%  

od 341% do 350%  

4%- 1%  

od 351% do 360%  

0%  

-   4. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   części za pobyt dziecka w   instytucjonalnej pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się ) wynosi odpowiednio:  

 

Faktyczny dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się), a   % kryterium dochodowego  

% częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   instytucjonalnej pieczy zastępczej  

od 121% do 130%  

97% -95%  

od 131% do 150%  

94% - 91%  

od 151% do 170%  

90% - 87%  

od 171% do 190%  

86% -83%  

od 191% do 210%  

82% - 79%  

od 211% do 220%  

78%-75%  

od 221% do 240%  

74%-68%  

od 241% do 250%  

67% -60%  

od 251% do 260%  

59%- 55%  

od 261% do 270%  

54%- 50%  

od 271% do 280%  

49%-45%  

od 281% do 290%  

44%-41%  

od 291% do 300%  

40%-36%  

od 301% do 310%  

35%-33%  

od 311% do 320%  

32%- 29%  

od 321% do 330%  

28%-25%  

od 331% do 340%  

24%-21%  

od 341% do 350%  

20% -17%  

od 351% do 360%  

16%-13%  

od 361% do 370%  

12%-6%  

od 371% do 380%  

5%  

od 381% do 390%  

4%-1%  

od 391% do 400%  

0%  

§ 9.  

1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z   tytułu opłaty może nastąpić w   przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w   całości lub części.  

2. W   przypadku zastosowania ulgi w   formie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.  

3. W   przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach ustalonych w   decyzji administracyjnej, opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z   należnymi odsetkami.  

§ 10.  

1. Zastosowanie ulg, o   których mowa w   niniejszej uchwale następuje z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej.  

2. Wniosek powinien zawierać informacje, dotyczące okoliczności mających wpływ na zastosowanie ulg określonych w   niniejsze uchwale oraz dokumenty potwierdzające te okoliczności.  

3. W   celu zweryfikowania sytuacji osoby zobowiązanej, wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w   przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wypełnienie przez osobę zobowiązaną kwestionariusza oceny w   celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i   majątkowej osoby zobowiązanej.  

4. Należności pieniężne stają się natychmiast wymagalne w   przypadku gdy:  

1) dowody, na podstawie których zastosowano ulgi okazały się fałszywe,  

2) osoba zobowiązana wprowadziła organ w   błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,  

3) osoba zobowiązana nie dokonała spłat rat należności w   wyznaczonym terminie,  

4) osoba zobowiązana nie spłaciła należności w   odroczonym terminie.  

§ 11.  

Do spraw wszczętych, a   nie zakończonych przed dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia określone w   niniejszej uchwale.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »