| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/260/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   poź. zm.), w   związku z   art. 194 ust.2 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z   2013r., poz. 135 ),  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w   pieczy zastępczej w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 4.  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu w   Żywcu nr XV/152/2012 z   dnia 27 luty 2012r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w   pieczy zastępczej.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/260/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

Niniejsze warunki określają zasady i   tryb postępowania przy podejmowaniu decyzji o   umorzeniu w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§ 1.  

Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 135),  

2) ustawie o   pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 182),  

3) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód na osobę lub dochód na osobę w   rodzinie określony zgodnie z   art. 6   pkt.4 i   art. 8   ust. 3,4 i   5 ustawy o   pomocy społecznej,  

4) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć dochód określony zgodnie z   art. 8   ust. 1   pkt. 1   i 2   ustawy o   pomocy społecznej,  

5) pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinną lub instytucjonalną piecze zastępczą w   rozumieniu ustawy,  

6) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko do osiągnięcia 18 roku życia oraz pełnoletni wychowanek przebywający w   pieczy zastępczej do ukończenia 25 roku życia,  

7) osobie zobowiązanej – należy przez to rozumieć osoby, o   których mowa w   art. 193 ust.1, 3   i 5   ustawy,  

8) opłacie – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej w   wysokości określonej w   art. 193 ust.1 ustawy.  

§ 2.  

1. Umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowanie od ustalenia opłaty może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej po zbadaniu indywidualnej sytuacji dochodowej, materialnej, zdrowotnej i   rodzinnej.  

2. Umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty, może nastąpić wyłącznie w   stosunku do opłaty ustalonej prawomocną decyzją administracyjną.  

§ 3.  

Sytuację dochodową i   majątkową osoby zobowiązanej ustala się na podstawie następujących dokumentów:  

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;  

2) dokumentów określających status cudzoziemca w   Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) decyzji właściwego organu w   sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;  

4) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i   zatrudnienia wydanego przed dniem 1   września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o   niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;  

5) orzeczenia o   niepełnosprawności albo orzeczenia o   stopniu niepełnosprawności;  

6) zaświadczenia albo oświadczenia o   :  

a) wysokości wynagrodzenia z   tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o   wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe w   części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;  

b) wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o   dzieło albo w   okresie członkostwa w   rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o   potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe w   części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;  

7) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;  

8) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o   powierzchni gospodarstwa rolnego w   hektarach przeliczeniowych;  

9) decyzji starosty o   uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o   przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o   pozostawaniu w   ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;  

10) zaświadczenia albo oświadczenia o   zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;  

11) zaświadczenia albo oświadczenia o   zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;  

12) zaświadczenia albo oświadczenia, o   których mowa w   art. 8   ust. 7   i 8   ustawy o   pomocy społecznej;  

13) zaświadczenia albo oświadczenia o   uzyskaniu dochodu, o   którym mowa w   art. 8   ust. 11 i   12 ustawy o   pomocy społecznej;  

14) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;  

15) oświadczenia o   stanie majątkowym.  

§ 4.  

W sytuacji gdy osoba zobowiązana gospodaruje się wspólnie z   rodziną zastępczą, ustalając sytuację dochodową osoby zobowiązanej, do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń i   dodatków przyznanych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w   rodzinie zastępczej.  

§ 5.  

1. Umorzenie w   całości należności z   tytułu opłaty wraz z   odsetkami następuje w   sytuacji, gdy udokumentowany dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się) lub osobę samotnie gospodarującą się, nie przekracza 120% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z   art. 8   ust. 1   pkt.1 i   2 ustawy o   pomocy społecznej.  

2. Poza okolicznościami o   których mowa w   ust.1 umorzenie w   całości należności z   tytułu opłaty wraz z   odsetkami może nastąpić w   sytuacji gdy:  

1) osoba zobowiązana zmarła,  

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja zostanie umorzona,  

3) pobyt w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i   ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej,  

2. Umorzenie należności w   sytuacjach, określonych w   ust.2 może nastąpić z   urzędu w   drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w   celu dokonania odpisu w   księgach rachunkowych.  

§ 6.  

Umorzenie w   części należności z   tytułu opłat wraz z   odsetkami może nastąpić w   sytuacji, gdy dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się) lub dochód osoby samotnie gospodarującej się nie przekracza kryteriów dochodowych określonych w   § 8   .  

§ 7.  

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   całości może nastąpić w   sytuacji, gdy udokumentowany dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się) lub osobę samotnie gospodarującą się nie przekracza 120% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z   art. 8   ust. 1   pkt.1 i   2 ustawy o   pomocy społecznej.  

2. Poza okolicznościami o   których mowa w   ust.1 odstąpienie w   całości może nastąpić w   stosunku do osoby zobowiązanej u   której w   rodzinie występuje co najmniej jedna z   następujących okoliczności:  

1) osoba zobowiązana jest osobą bezdomną,  

2) osoba zobowiązana ponosi faktyczną opłatę za pobyt innego dziecka w   pieczy zastępczej,  

3) osoba zobowiązana ukończyła 18 rok życia, kontynuuje naukę i   nie posiada własnego dochodu,  

4) osoba zobowiązana przebywa w   areszcie śledczym lub zakładzie karnym i   nie posiada żadnego dochodu,  

5) osoba zobowiązana jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona,  

6) osobą zobowiązaną jest niepełnoletni rodzic dziecka umieszczonego w   pieczy zastępczej,  

7) osoba zobowiązana przebywa w   domu pomocy społecznej, w   zakładzie pielęgnacyjno –opiekuńczym lub w   zakładzie opiekuńczo – leczniczym,  

8) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu osoby zobowiązanej,  

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

§ 8.  

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   części za pobyt dziecka w   rodzinnej pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód przypadający na osobę samotnie gospodarującą się wynosi odpowiednio:  

 

Faktyczny dochód osoby samotnie gospodarującej się a   % kryterium dochodowego  

% częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinnej pieczy zastępczej  

od 121% do 130%  

95%  

od 131% do 150%  

93%  

od 151% do 170%  

90%  

od 171% do 190%  

88%  

od 191% do 210%  

84%  

od 211% do 220%  

80%  

od 221% do 240%  

76%  

od 241% do 250%  

72%  

od 251% do 260%  

68%  

od 261% do 270%  

65%  

od 271% do 280%  

60%  

od 281% do 290%  

50%  

od 291% do 300%  

45%  

od 301% do 310%  

40%  

od 311% do 320%  

35%  

od 321% do 330%  

30%  

od 331% do 340%  

25%  

od 341% do 350%  

20%  

od 351% do 360%  

15%  

od 361% do 370%  

0%  

-   2. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   części za pobyt dziecka w   instytucjonalnej pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód przypadający na osobę samotnie gospodarującą się wynosi odpowiednio :  

 

Faktyczny dochód osoby samotnie gospodarującej się a   % kryterium dochodowego  

% częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   instytucjonalnej pieczy zastępczej  

od 121% do 130%  

99%  

od 131% do 150%  

98%  

od 151% do 170%  

97%  

od 171% do 190%  

96%  

od 191% do 210%  

95%  

od 211% do 220%  

94%  

od 221% do 240%  

93%  

od 241% do 250%  

92%  

od 251% do 260%  

91%  

od 261% do 270%  

90%  

od 271% do 280%  

85%  

od 281% do 290%  

83%  

od 291% do 300%  

81%  

od 301% do 310%  

80%  

od 311% do 320%  

79%  

od 321% do 330%  

78%  

od 331% do 340%  

76%  

od 341% do 350%  

74%  

od 351% do 360%  

72%  

od 361% do 370%  

70%  

od 371% do 380%  

68%  

od 381% do 390%  

67%  

od 391% do 400%  

66%  

od 401% do 410%  

65%  

od 411% do 420%  

63%  

od 421% do 430%  

61%  

od 431% do 450%  

59%  

od 451% do 480%  

53%  

od 481% do 500%  

50%  

od 501% do 520%  

47%  

od 521% do 540%  

44%  

od 541% do 560%  

41%  

od 561% do 580%  

38%  

od 581% do 600%  

35%  

od 601% do 650%  

32%  

od 651% do 700%  

29%  

od 701% do 750%  

20%  

od 751% do 800%  

10%  

od 801%  

0%  

-   3. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   części za pobyt dziecka w   rodzinnej pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się ) wynosi odpowiednio:  

 

Faktyczny dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się), a   % kryterium dochodowego  

% częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinnej pieczy zastępczej  

od 121% do 130%  

90% -85%  

od 131% do 150%  

84% -80%  

od 151% do 170%  

79% - 75%  

od 171% do 190%  

74% -70%  

od 191% do 210%  

69%- 65%  

od 211% do 220%  

64%-60%  

od 221% do 240%  

59%-55%  

od 241% do 250%  

54%-50%  

od 251% do 260%  

49% - 45%  

od 261% do 270%  

44%- 40%  

od 271% do 280%  

39%-35%  

od 281% do 290%  

34%-30%  

od 291% do 300%  

29%-25%  

od 301% do 310%  

24%-20%  

od 311% do 320%  

19%-15%  

od 321% do 330%  

14%-10%  

od 331% do 340%  

9%-5%  

od 341% do 350%  

4%- 1%  

od 351% do 360%  

0%  

-   4. Odstąpienie od ustalenia opłaty w   części za pobyt dziecka w   instytucjonalnej pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się ) wynosi odpowiednio:  

 

Faktyczny dochód rodziny ( osób wspólnie gospodarujących się), a   % kryterium dochodowego  

% częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   instytucjonalnej pieczy zastępczej  

od 121% do 130%  

97% -95%  

od 131% do 150%  

94% - 91%  

od 151% do 170%  

90% - 87%  

od 171% do 190%  

86% -83%  

od 191% do 210%  

82% - 79%  

od 211% do 220%  

78%-75%  

od 221% do 240%  

74%-68%  

od 241% do 250%  

67% -60%  

od 251% do 260%  

59%- 55%  

od 261% do 270%  

54%- 50%  

od 271% do 280%  

49%-45%  

od 281% do 290%  

44%-41%  

od 291% do 300%  

40%-36%  

od 301% do 310%  

35%-33%  

od 311% do 320%  

32%- 29%  

od 321% do 330%  

28%-25%  

od 331% do 340%  

24%-21%  

od 341% do 350%  

20% -17%  

od 351% do 360%  

16%-13%  

od 361% do 370%  

12%-6%  

od 371% do 380%  

5%  

od 381% do 390%  

4%-1%  

od 391% do 400%  

0%  

§ 9.  

1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z   tytułu opłaty może nastąpić w   przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w   całości lub części.  

2. W   przypadku zastosowania ulgi w   formie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.  

3. W   przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach ustalonych w   decyzji administracyjnej, opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z   należnymi odsetkami.  

§ 10.  

1. Zastosowanie ulg, o   których mowa w   niniejszej uchwale następuje z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej.  

2. Wniosek powinien zawierać informacje, dotyczące okoliczności mających wpływ na zastosowanie ulg określonych w   niniejsze uchwale oraz dokumenty potwierdzające te okoliczności.  

3. W   celu zweryfikowania sytuacji osoby zobowiązanej, wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w   przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wypełnienie przez osobę zobowiązaną kwestionariusza oceny w   celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i   majątkowej osoby zobowiązanej.  

4. Należności pieniężne stają się natychmiast wymagalne w   przypadku gdy:  

1) dowody, na podstawie których zastosowano ulgi okazały się fałszywe,  

2) osoba zobowiązana wprowadziła organ w   błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,  

3) osoba zobowiązana nie dokonała spłat rat należności w   wyznaczonym terminie,  

4) osoba zobowiązana nie spłaciła należności w   odroczonym terminie.  

§ 11.  

Do spraw wszczętych, a   nie zakończonych przed dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia określone w   niniejszej uchwale.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »