| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/687/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 lutego 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, działających w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 51 ust. 4, art. 64 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. W Uchwale Nr XIV/312/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, działających w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 505) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

" 3. w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul. Piastowskiej 86
w Bielsku- Białej – Załącznik nr 3."

§ 2. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/687/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 lutego 2013 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej.

1. Odpłatność za korzystanie z usług świadczonych w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera zwanego dalej Domem obejmuje: udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, podtrzymujących sprawność psychofizyczną osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz posiłek .

2. Przyznanie usług oraz ustalenie odpłatności za korzystanie z nich następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej, po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego
i dokonaniu uzgodnień z osobą kierowaną, dotyczących jej możliwości finansowych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad.

3. Odpłatnością za usługi świadczone w Domu objęte są osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, które określa ustawa o pomocy społecznej.

Odpłatność ponoszona będzie w wysokości do 5% dochodu na osobę lub na osobę
w rodzinie.

4. Należność za usługi świadczone w Domu płatna będzie w kasie Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej w terminie do 27 każdego miesiąca za dany miesiąc.

5. Osobę, która wnosi opłatę za usługi świadczone w Domu można zwolnić na jej wniosek częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, jeśli występują sytuacje określone w art. 64 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2009.175.1362 z późn. zm.).

6. Decyzję administracyjną w sprawie zwolnienia częściowego lub całkowitego wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.


Załącznik do "Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej"

Uzgodnienia dotyczące szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za usługi świadczone w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera
przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 17 ust 2 pkt 3, art. 97 ust 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 (Dz.U.2009.175.1362 z późn. zm.)

1. Dom Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul. Piastowskiej 86
w Bielsku-Białej, zwanym dalej Domem, zapewnia osobom korzystającym z usług:

a) udział w zajęciach indywidualnych i grupowych podtrzymujących sprawność psychofizyczną osób dotkniętych chorobą Alzheimera,

b) posiłek.

2. Odpłatność za usługi świadczone w Domu ustala się w oparciu o zasady określone w Uchwale nr ……………… Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia ………………………….

3. Dochód Pani/Pana …………………………………. prowadzącej/ego jednoosobowe gospodarstwo domowe ubiegającej/ego się o przyznanie świadczenia wynosi ………………... zł.

Kryterium dochodowe dla Pani/Pana wynosi ……………..zł.

Dochód na osobę w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z Panią/ Panem …………………………………… ubiegającą/cym się o przyznanie świadczenia wynosi ………………… zł.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi ……………….. zł.

4. W wyniku uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Panią/Panem ………………………. ubiegającą/cym się o możliwość korzystania z usług świadczonych w Domu ustalono opłatę w wysokości ……………….. zł. miesięcznie.

Należność za usługi świadczone w Domu płatna będzie w kasie Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej w terminie do 27 każdego miesiąca za dany miesiąc.                                                                                                  

podpis osoby lub jej                                                                       data i podpis pracownika socjalnego

opiekuna prawnego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »