| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/687/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 lutego 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, działających w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 51 ust. 4, art. 64 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. W Uchwale Nr XIV/312/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, działających w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 505) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

" 3. w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul. Piastowskiej 86
w Bielsku- Białej – Załącznik nr 3."

§ 2. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/687/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 lutego 2013 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej.

1. Odpłatność za korzystanie z usług świadczonych w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera zwanego dalej Domem obejmuje: udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, podtrzymujących sprawność psychofizyczną osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz posiłek .

2. Przyznanie usług oraz ustalenie odpłatności za korzystanie z nich następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej, po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego
i dokonaniu uzgodnień z osobą kierowaną, dotyczących jej możliwości finansowych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad.

3. Odpłatnością za usługi świadczone w Domu objęte są osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, które określa ustawa o pomocy społecznej.

Odpłatność ponoszona będzie w wysokości do 5% dochodu na osobę lub na osobę
w rodzinie.

4. Należność za usługi świadczone w Domu płatna będzie w kasie Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej w terminie do 27 każdego miesiąca za dany miesiąc.

5. Osobę, która wnosi opłatę za usługi świadczone w Domu można zwolnić na jej wniosek częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, jeśli występują sytuacje określone w art. 64 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2009.175.1362 z późn. zm.).

6. Decyzję administracyjną w sprawie zwolnienia częściowego lub całkowitego wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.


Załącznik do "Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej"

Uzgodnienia dotyczące szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za usługi świadczone w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera
przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 17 ust 2 pkt 3, art. 97 ust 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 (Dz.U.2009.175.1362 z późn. zm.)

1. Dom Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul. Piastowskiej 86
w Bielsku-Białej, zwanym dalej Domem, zapewnia osobom korzystającym z usług:

a) udział w zajęciach indywidualnych i grupowych podtrzymujących sprawność psychofizyczną osób dotkniętych chorobą Alzheimera,

b) posiłek.

2. Odpłatność za usługi świadczone w Domu ustala się w oparciu o zasady określone w Uchwale nr ……………… Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia ………………………….

3. Dochód Pani/Pana …………………………………. prowadzącej/ego jednoosobowe gospodarstwo domowe ubiegającej/ego się o przyznanie świadczenia wynosi ………………... zł.

Kryterium dochodowe dla Pani/Pana wynosi ……………..zł.

Dochód na osobę w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z Panią/ Panem …………………………………… ubiegającą/cym się o przyznanie świadczenia wynosi ………………… zł.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi ……………….. zł.

4. W wyniku uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Panią/Panem ………………………. ubiegającą/cym się o możliwość korzystania z usług świadczonych w Domu ustalono opłatę w wysokości ……………….. zł. miesięcznie.

Należność za usługi świadczone w Domu płatna będzie w kasie Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej w terminie do 27 każdego miesiąca za dany miesiąc.                                                                                                  

podpis osoby lub jej                                                                       data i podpis pracownika socjalnego

opiekuna prawnego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »